Как да си осиновя дете?

Условия, на които трябва да отговарям като осиновяващ:

Имам право да осиновя дете само, когато съм дееспособен и не съм лишен от упражняване на родителски права.

Важно! Преди да предприема първи стъпки е важно първо да се консултирам със специалист в семейно право. Така ще имам цялата картинка пред себе си - всички възможности. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Условия, на които трябва да отговаря осиновяваното от мен дете:

Видове осиновяване – пълно и непълно:

При пълно осиновяване между осиновения и неговите низходящи роднини, от една страна, и между мен и моите роднини – от друга страна, възникват права и задължения както между роднини по произход. А правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с родните им по произход се прекратяват.

На осиновеното от мен дете се съставя нов акт за раждане, в който се вписват моите данни като родител. Актът се съставя от длъжностното лице по гражданско състояние в общината, кметството или района по постоянния ми адрес или по адреса, посочен в съдебното решение, когато заедно с мен осиновител е и моят съпруг/а.

Пълно осиновяване е налице:

В продължение на 2 години от пълното осиновяване дирекция „Социално подпомагане” по настоящия ми адрес наблюдава как отглеждам детето и дали зачитам неговите права и законни интереси.

При непълнотo осиновяване възникват права и задължения като между роднини по произход само между осиновявания и неговите низходящи, от една страна и между мен – от друга. А правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се запазват.

Регистри за осиновяване:

Агенцията за социално подпомагане поддържа Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.

Ако искам да осиновя дете при условия на пълно осиновяване, първо трябва да се впиша в Националния регистър на лицата, които желаят да осиновят дете при условия на пълно осиновяване, което се извършва по следния начин:

Подавам заявление до дирекция „Социално подпомагане” по постоянния ми адрес за разрешение за вписването ми в регистъра;

Процес на осиновяване:

Към регионалната дирекция по социално подпомагане има действащ Съвет по осиновяването, който съобразно особеностите на постъпилите деца в регистъра за осиновяване и лицата, които чакат в регистъра на осиновителите, преценява кое дете, на кой осиновител да бъде предоставено.

  1. Регионалната дирекция за социално подпомагане е тази, която ме уведомява писмено за решението на Съвета по осиновяване, с което ми се предоставя възможност да осиновя дадено дете и да се запозная с личните му данни.
  2. Дирекцията по настоящия адрес на детето оказва съдействие за осъществяване на личния ми контакт с него.
  3. В срок 1 месец от получаването на уведомлението мога да подам молба за осиновяване до окръжния съд по местонахождение на регионалната дирекция за социално подпомагане. Чрез нея именно подавам и самата молба. Дирекцията изпраща молбата за осиновяване заедно с преписката в 3-дневен срок от получаването й.
  4. Освен мен, молбата за осиновяване може да се подаде и от родителите на осиновявания или от осиновявания, ако има навършени 14 години.
  5. Окръжният съд разглежда молбата ми за осиновяване в 14-дневен срок от постъпването й. Осиновяването се допуска от съда само когато е в интерес на осиновявания. Решението на съда се обявява в съдебното заседание и след влизането му в сила се изпраща служебно на общината по постоянния ми адрес, както и на съответната регионална дирекция за социално подпомагане.
  6. При отказ за осиновяване от съда, мога да обжалвам решението в 7-дневен срок от обявяването му пред апелативния съд. Дори осиновяваният може сам да обжалва решението лично, ако има навършени 14 години.
  7. В 14-дневен срок от постъпване на жалбата съдът се произнася и неговото решение е окончателно.
  8. Мога писмено да се откажа от детето или да не подам молбата за осиновяване в срок, която също се счита за отказ от такова. Тогава детето се предлага за осиновяване на следващия подходящ осиновяващ. Отказът ми или неподаването на молбата в срок се отбелязва в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване.

Прекратяване на осиновяването се налага в следните случаи:

Любопитно:Ако съм служителка на трудов договор и осъществям осиновяване на дете, до 5-годишна възраст, имам право на отпуск от 365 дни от деня, в който съм приела детето, докато то навърши 5-годишна възраст.Ако работя по трудов договор и сам осиновя дете, също имам право на посочения отпуск.Този отпуск може да се ползва и от съпруга ми осиновител или от родителите ни, след като са минали 6 месеца от деня, когато сме приели детето, докато то навърши 5 години. В този случай моят отпуск се прекъсва, докато се ползва от съпруга ми. Мога да загубя правото на посочения отпуск:

Важно! Времето, през което съм в отпуск, ми се признава за трудов стаж и ми се заплаща парично обезщетение.[toggles][toggle title="Източници"]

§ Семеен кодекс (СК):

чл. 77 от СК - относно кой може да бъде осиновяван;

чл. 78 от СК - относно кой може да осиновява;

чл. 79 от СК - относно разликата във възрастта на осиновявания и осиновяващия;

чл. 80 от СК - относно забраната за осиновяване между роднини;

чл. 81 от СК - относно забраната за осиновяване от две лица;

чл. 83 от СК - относно регистрите за деца за пълно осиновяване;

чл. 84 от СК - относно вписването на деца в регионалните регистри за пълно осиновяване;

чл. 85 от СК - относно националния регистър за осиновяващи - пълно осиновяване;

чл. 86 от СК - относно разрешението за вписване на осиновявани в националния регистър за пълно осиновяване;

чл. 94 от СК - относно съвета по осиновяване;

чл. 95 от СК - относно определянето на осиновяващ;

чл. 96 от СК - относно подаване на молба за пълно осиновяване;

чл. 98 от СК - относно обжалване пред окръжния съд за отхвърляне молбата за осиновяване;

чл. 100, ал. 2 от СК - относно пълното осиновяване;

чл. 101, ал. 1 от СК - относно пълното осиновяване;

чл. 101, ал. 2 от СК - относно съставянето на нов акт за раждане на осиновения;

чл. 102 от СК - относно непълното осиновяване;

чл. 106 от СК - относно основанията за прекратяване на осиновяването;

чл. 107 от СК - относно прекратяване на осиновяването при смърт.

Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяванеЗакон за закрила на детето(ЗЗакД):чл. 4, ал.1, т.3 от ЗЗакД - относно гарантираната закрила на детето при осиновяване;чл. 6а, ал. 4 и ал. 13 от ЗЗакД - относно отговорностите на органите за закрила на детето; чл. 23, т. 10 от ЗЗакД - относно мерките за закрила в семейна среда;чл. 29, т. 4 от ЗЗакД - относно прекратяването на настаняване извън семейството с осиновяването.Кодекс на труда (КТ):чл. 164б от КТ - относно отпуска за осиновяване на дете до 5 годишна възраст.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

21.11.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си