Парични обезщетения и осигуровки, ако съм безработен!

1. Кога имам право на парично обезщетение за безработица?

Когато за мен са били внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 12 месеца за последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и когато:

2. Кои периоди се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица?

Зачита се и времето на:

3. Какви документи следва да подам?

Подавам лично заявление по образец в избрано от мен териториално поделение на НОИ. Към заявлението прилагам:

Изтегли Документи за получаване на обезщетение за безработица.

4. От коя дата започва да ми се изплаща обезщетение за безработица?

5. Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица?

Дневно сумата, която ми се полага, е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, за който са ми били внасяни или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването ми. Сумата не може да бъде по-малко от минималния дневен размер и по-голямо от максималния размер на обезщетението за безработица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година, които за 2020 г. са в размер съответно 9,00 лв минимален и максимален размер - 74,29 лв. Например: Ако брутната ми заплатата е била 600 лв. на месец, то месечното ми обезщетение ще е 60% от нея или 360 лв.

6. Кога има изключение от правилото за определяне размера на паричното ми обезщетение за безработица?

В тези три случая получавам минималното дневно обезщетение за безработица в размер на 9.00 лева за срок от 4 месеца.

7. Как се определя месечното ми парично обезщетение?

Месечната сума за обезщетение се изчислява като дневното ми парично обезщетение се умножава по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

8. Какво парично обезщетение за безработица ми се полага, когато съм нает на работа на непълно работно време?

Когато съм нает на работа по трудов договор на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получавам възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната, имам право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото ми се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.

9. Какъв е периодът, за който ми се отпуска паричното обезщетение за безработица и в какви срокове ми се изплаща?

Обезщетението ми се изплаща ежемесечно за период, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния ми стаж както следва:

Изброеният стаж трябва да е придобит след 31 декември 2001 г. Тоест за да имам право на обезщетение за безработица през 2018 г. за период от 12 месеца, трябва да имам осигурителен стаж 15 години, придобит от 1 януари 2002 г.

10. Кога се спира и възобновява изплащането на паричното ми обезщетение?

Спира се за периода, през който получавам обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа.

Обезщетение за оставане без работа е на лице, когато бъда уволнен поради закриване на предприятието, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 дни, по болест, след придобиване правото ми на пенсия и други.

Възобновява се от деня на отпадане на основанието за спирането на обезщетението ми.

Длъжен съм да декларирам пред съответното териториално поделение на НОИ настъпването и отпадането на посочените по-горе обстоятелства в срок до 7 работни дни от настъпването им.

11. Кога се прекратява и възстановява изплащането на паричните ми обезщетения за безработица?

Изплащането се прекратява:

Длъжен съм да декларирам пред съответното териториално поделение на НОИ настъпването и отпадането на посочените горе обстоятелства в срок до 7 дни от настъпването им.

Ако по време на получаване на паричното обезщетение започна трудова дейност, основание за задължително осигуряване или трудова дейност по законодателството на друга държава, която е преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното ми обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяване период, ако се регистрирам в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от прекратяване на трудовата ми дейност. Ако регистрацията е направена след този срок, по неуважителни причини, изплащането на паричното ми обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към момента на прекратяването период, намален със закъснението.

Важно! Ако не декларирам в законоустановените срокове настъпили изменения, които са свързани с основанието за получаване на парично обезщетение за безработица и продължавам да получавам обезщетение, то следва да възстановя неправомерно взетите суми. Парите, които дължа, са за периода, за който съм се възползвал неправомерно от паричното обезщетение плюс законовата лихвата.

Какъв е редът за изплащане на паричните обезщетения за безработица?

Обезщетенията ми се изплащат от НОИ по декларирана от мен лична банкова сметка. Сумата ми се превежда по банков път на всяко 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнася.

Любопитно: Какво е “уважителна причина” за целите на паричните обезщетения за безработица според закона? Уважителна причина е на лице:

Като се регистрирам в съответната Дирекция “Бюро по труда” към Агенцията по заетостта, имам право да посещавам безплатни курсове за професионална квалификация. Информация за тях мога да получа от всяка териториална дирекция.

Важно! Публичен изпълнител не може да наложи запор върху обезщетението ми за безработица, защото законът изрично го забранява.

Частен или държавен съдебен изпълнител също не би следвало да налагат запор върху обезщетението ми за безработица, поне не до размера на минималната работна заплата за страната. Това твърдение обаче е спорно в практиката, затова в подобни случаи е най-добре да се обърна към адвокат за правна помощ.

Образци на формуляри за отпускане на парични обезщетения за безработица

Актуализира: Йоана Мирчева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекса за социално осигуряване (КСО):

чл. 54а, ал. 1 от КСО – относно правото на парично обезщетение за безработни;

чл. 54а, ал. 2 от КСО – относно периода за получаване на обезщетение;

чл. 54а, ал. 3 от КСО – относно подаването на документи в НОИ;

чл. 54а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 КСО – относно периода за плащане на обезщетение;

чл. 54б, ал.1 КСО – относно размера на обезщетението;

чл. 54б, ал. 3 и ал. 4 КСО – относно изключения от правилото за определяне размера на обезщетението;

чл. 54б, ал. 5 КСО – относно определяне на месечното обезщетение;

чл. 54б, ал. 6 КСО – относно обезщетението, когато съм нает на работа на непълно работно време;

чл. 54в, ал. 1 и ал. 2 КСО – относно периода и сроковете за отпускане на обезщетение;

чл. 54г, ал. 1-3 КСО – относно спирането на обезщетение;

чл. 54д във вр. с чл. 4 и чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО – относно прекратяването и възстановяването на обезщетението;

чл. 54ж, ал. 4 от КСО – относно реда за изплащане на обезщетението;

чл. 113 от КСО – относно възстановяването на платеното ми обезщетение.

§ Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица(НОИПОБ):

чл. 1, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 7 НОИПОБ- относно подаването на документи в НОИ;

чл. 7, ал. 2 от НОИПОБ – относно възстановяване на платеното ми обезщетение;

чл. 12 от НОИПОБ – относно реда за изплащане на обезщетението.

§ Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

чл. 213, ал.2, т. 2 от ДОПК - относно налагане забрана за запор върху парични обезщетения за безработица.

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 (ЗБДОО):

чл. 12 от ЗБДОО - относно размера на минималното дневно обезщетение за безработица.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната:чл. 1 - относно размера на минималната работна заплата за страната за 2018 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

30.3.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си