Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

Искам да си купя автомобил. Имам два варианта:

Полезни документи:

Как да сключа предварителния договор?

Предварителният договор трябва да бъде в писмена форма. Ако тази форма не е спазена, предварителният договор е недействителен и не поражда правно действие.

Какво трябва да съдържа предварителният договор?

В предварителния договор с продавача трябва да уговорим всички съществени условия на окончателния договор. Споразумение трябва да бъде постигнато по отношение на:

Какво следва след сключването на предварителния договор?

Със сключване на предварителен договор аз не ставам собственик на автомобила. Предварителният договор представлява обещание за сключване на окончателен договор.С подписване на предварителния договор и за мен, и за продавача възникват правото и задължението да сключим окончателен договор в срока, за който сме се споразумели. Клаузите в този окончателен договор могат да се различават от тези в предварителния, само ако страните постигнат взаимно съгласие за това (например да договорим по-ниска цена на МПС-то).

Ами ако не се стигне до сключване на окончателен договор?

Ако едната от страните не изпълни своето задължение за сключване на окончателен договор, в най-общия случай другата страна има право да поиска от съда да обяви предварителния договор за окончателен. Окончателният договор се счита за сключен от деня на влизане в сила на съдебното решение. В този ден аз ставам собственик на МПС-то.

NB! За да искам от съда да обяви предварителния договор за окончателен трябва да имам готовността да изпълня своето задължение - да заплатя уговорената цена. От деня на влизане в сила на съдебното решение, аз имам двуседмичен срок да платя на продавача. Ако не изпълня задължението си, съдебното решение ще бъде обезсилено и няма да постигна желания от мен резултат- сключването на окончателен договор.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договорите:

чл. 19, ал. 1, ЗЗД - относно формата на предварителния договор;

чл. 19, ал. 2, ЗЗД- относно съдържанието на предваритлния договор;

чл. 19, ал. 3, ЗЗД - относно обявяването на предварителен договор за окончателен;

чл. 27, ЗЗД - относно недействителност на договорите;

чл. 183, ал. 1, ЗЗД - относно договорът за продажба;

§ Граждански процесуален кодекс:

чл. 362, ал. 1, ГПК - относно обявяване на предварителния договор за окончателен от съда;

чл. 362, ал. 2, ГПК - относно обезсилване на съдебното решение;

§ Закон за движението по пътищата:

чл. 144, ЗДвП - относно формата на договора за прехвърляне право на собственост върху МПС.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си