Как и къде да се оплача от полицай?

Основната задача на полицията е да защитава сигурността на страната, да следи за спазването на обществения ред и да се бори с престъпността. Тя е длъжна да брани и моите граждански правата и свободи, да защитава моя живот, здраве и имущество.

Когато изпълняват своите задължения, органите на реда трябва да спазват Конституцията, законите и международните договори, по които България е страна, и да действат по начин, който гарантира и защитава моите законни права, свободи и достойнство.

1. Когато ми бъде съставен акт за административно нарушение от полицаи и смятам, че нещо не е както трябва в самата процедура на издаване, в съдържанието му или друго:

За процедурата при възражение мога да прочета в статиите: “Правата ми при проверка от Пътна полиция” и “Съставиха ми акт. Какви са правата ми”

2. Когато съм спрян и подложен на личен обиск на обществено място, проверката трябва да е на първо място основателна и второ да протече по начин, който не уронва честта и достойнството ми. Това означава, че полицаите не трябва да употребяват неправомерно сила и оръжие срещу мен и да ме обиждат. В тези случаи следва да подам жалба до районното поделение на МВР. Подробна информация за това мога да прочета в “Правата ми при претърсване от полиция на обществено място (личен обиск)”.

Какво трябва да съдържа подадената от мен жалба?

При подаване на жалбата в районното поделение на МВР, е много важно да поисквам да ми бъде даден входящия номер, под който се регистрира жалбата, за да мога да следя какво се случва с нея и да имам доказателство, ако тя се загуби.

3. Друга възможност за защита на накърнените ми права е като заведа искова молба до районния съд срещу полицая, извършил нарушението.

Молбата основно трябва да съдържа следната информация:

Важно! Към исковата молба трябва да приложа и документ за платена държавна такса; копие на молбата и приложенията към нея; и пълномощно, ако я подам чрез упълномощено от мен лице.

4. Мога да потърся и обезщетение от държавата за претърпените от мен вреди. За тази цел подавам иск пред съда по местонахождение на извършеното срещу мен престъпление или по местонахождение на адреса ми.

5. А ако стана жертва или свидетел на злоупотреба с властта, която имат органите на реда, или на корупционни и други незаконни действия от тяхна страна, които засягат държавни, обществени и лично мои права и интереси, мога да подам сигнал също до районното поделение на МВР.

Важно! Сигнали за корупция и корупционно поведение на служители от системата на МВР могат да подам на телефон 982 22 22 и на интернет адрес: www.nocorr.mvr.bg.

6. Ако посочените горе възможности за защита на гражданските ми права срещу посегателство от полицаи, не ме задоволяват мога да се обърна за помощ до омбудсмана. Това става с подаването на жалба или сигнал до него.

7. Друга опция за мен при накърняване на човешките ми права е да подам жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Това важи само за случаите, когато съм се възползвал от посочените горе средства за защита на нарушените ми права, но не съм постигнал желания резултат или справедливо обезщетение.

* От рубриката ни “Предложи право”.

Актуализирал: Емил Махлелиев[toggles][toggle title="Източници"] Закон за министерството на вътрешните работи (ЗМВР):чл. 3, ал. 1 - относно основните принципи на дейност на МВР;чл. 2, ал. 1 - относно задачите на органите на МВР;чл. 150 - относно задълженията за спазване на органите на МВР;

чл. 82, ал. 3 - относно поведението на органите на МВР при изпълняване на техните задължения.

§ Конституция на Република България (КРБ):чл. 30 от КРБ - относно личната неприкосновеност на гражданите;

§ Закон за движението по пътищата (ЗДвП):

чл. 186 - 187 - относно подаване на възражение при акт за административно нарушение.

§ Граждаски процесуален кодекс (ГПК):

чл. 124-128 - предявяване и съдържание на искова молба.

§ Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):

чл. 44 - относно подаване на възражения при съставен административен акт;

чл. 59 - относно обжалване на наказателно постановление.

§ Административнопроцесуален кодекс (АПК):

чл. 84 - 85 - относно съдържанието на жалбата;

чл. 107, ал. 4 - относно предпоставките за подаване на сигнал;

чл. 119 - относно процедурата за подаване на сигнал.

§ Ззакон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ):

чл. 4 - относно отговорността на държавата при претърпени от мен вреди;

чл. 7 - относно предявяване на иск за обезщетение срещу държавата.

§ Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС):

чл. 2-14 - относно правата и свободите на хората;

чл. 19 – 45 - относно Европейския съд по правата на човека.

§ ПРОТОКОЛ № 11 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи относно преустройството на контролния механизъм, установен от конвенцията

§ ПРАВИЛНИК на Европейския съд по правата на човека в Страсбург

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

23.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си