Права на децата със специални образователни потребности

Детето ми има нужда от специални грижи и внимание. То е родено с увреждане. Моя отговорност е да му осигуря всичко, от което има нужда. Какво трябва да знам за децата със специални образователни потребности, каквото е моето? Какви са правата му и възможностите за неговото обучение?

Кои са децата със специални образователни потребности (СОП)?

При децата със специални образователни потребности са възникнали различни видове увреждания:

Какво представлява интегрирано обучение и как законът закриля децата със СОП?

Чрез интегрираното обучение детето ми ще се социализира в обществото с останалите негови връстници. Това означава, че независимо какво е неговото увреждане, то ще бъде включено в общата образователна среда. Това се осъществява чрез осигуряване на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуално образователни програми, екип за комплексно педагогическо оценяване, учебно-технически средства и апаратури, помагала и други. Всички деца имат право на образование в детските градини и училищата. Допускането на дискриминация е неправомерно. Добре е да не забравям, че предучилищното и училищното образование в държавните и общинските училища е напълно безплатно за децата и учениците!NB! Важно е да зная, че обучението на децата със СОП се осъществява по подбрани програми за подготовка и обучение. За децата с нарушено зрение и увреден слух се създават индивидуални планове за въздействие и рехабилитация. Децата имат право на помощ от рехабилитатори на слуха и говора, логопеди, психолози и други специалисти.

Какво е комплексно педагогическо оценяване (КПО)?

Звучи сложно, но всъщност не е. Основата му функция е да се направи първична оценка на образователните потребности на детето със СОП, чрез която ще се изготви индивидуална обучителна програма за неговото развитие.Важно е да се определят неговото езиково-говорно развитие, интелектуалните му способности, комуникативни умения и други качества.Оценката на КОП ще ме насочи за вида и формата на необходимото обучение на детето, както и за подходяща детска градина или училище.Комплексното педагогическо оценяване на децата и учениците със СОП се извършва от екип към Регионалния инспекторат по образованието (РИО) и от екипите в детските градини и училищата. Екипите се състоят от различни специалисти: психолог, педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, лекар и други.

Трябва ли да съдействам по някакъв начин при изготвянето на оценката?

За извършването на КПО ще трябва да подготвя следните документи:

Внимание! Екипите на КПО могат да изискват и други документи, като например: акт за раждане на детето, изследвания, заключения от други специалисти, документ за самоличност на родител, удостоверение за настойничество и попечителство и други.

Приобщаването на деца със СОП в детските градини и училищата?

Какво е специалното при обучението на деца със СОП? Това обучение се осъществява по индивидуални програми за всяко дете като например: програми за предучилищно възпитание и подготовка, учебен планове, образователни програми, програми за ранно въздействие и ранна рехабилитация за децата с нарушено зрение и за децата с увреден слух, учебни програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с увреден слух и за децата и учениците с нарушено зрение.Кой подпомага грижите за детето ми? В детските градини и училищата обучението на децата със СОП се подпомага задължително от ресурсен учител, съобразно техните потребности. При необходимост децата имат право на помощ и от психолог, логопед, рехабилитатор на слуха.Важно е да знам, че детето ми може да учи в специално училище, създадено за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух или нарушено зрение. Това училище не е с нищо по-различно от останалите, защото детето има възможност да придобие основно и средно образование, както и професионална квалификация.Важно! Трябва да съм информиран за това, че детските градини и училищата не могат да отказват приемането на деца със СОП. В група в детска градина или в паралелка в училище могат да се обучават до 3 деца със специални образователни потребности. Учениците със СОП не повтарят класа.[toggles][toggle title=Източници] Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО): чл.3, ал. 2, т. 1 и т. 2 - относно право на образование;чл. 9, ал. 1- относно безплатно образование;чл. 24, ал. 1 - относно детски градини; чл. 35, ал. 1 - относно детски градини; чл. 44, ал. 1 - относно специални училища;чл. 44, ал. 1, т. 1 - относно специални училища;чл. 73, ал. 1 - относно основно и средно образование;чл. 192, ал. 1 - относно училищата и децатасъс СОП;чл. 192, ал. 2 - относно училищата и децата със СОП;чл. 44, ал. 1, т. 2 - относно училищата и децата със СОП; Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (Наредба № 1 от 23.01.2009 г. ): чл. 2, ал. 1, т. 1- относно деца със СОП;чл. 2, ал. 1, т. 4 - относно деца със СОП;чл. 2, ал. 1, т. 2 относно деца със СОП;чл. 2, ал. 1, т. 3 и т. 5 - относно деца със СОП;чл. 3, ал. 1 - относно интегрирано обучение;чл. 4, ал. 1 - относно индивидуални програмни за деца със СОП;чл. 6, ал. 2 - относно интегрирано обучение;чл. 5 - относно индивидуални програмни за деца със СОП;чл. 12 - относно комплексно педагогическо оценяване;чл. 13, ал. 1 - относно комплексно педагогическо оценяване;чл. 13, ал. 2 - относно комплексно педагогическо оценяване;чл. 14, т. 1 - т. 3 - относно определяне на развитие на деца със СОП;чл. 17, ал. 1 и ал. 3 - относно необходими документи за извършване на комплексно педагогическо оценяване.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Боянка

Рахнева

6.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си