Как да поискам Европейска заповед за защита?

Преди година станах жертва на домашно насилие. Благодарение на властите беше издадена ограничителна заповед срещу извършителя с цел да се предотврати нова агресия срещу мен. Планирам обаче през настоящата година да се преместя да живея за постоянно във Франция. Това ме накара да се замисля - в другите държави важат ли мерките за моята защита, или закрилата, която получавам, е само в границите на България?

На първо място - какво представлява заповедта за защита?

Ако съм жертва на домашно насилие (физическо, психическо, сексуално), на тормоз или преследване, мога да се защитя като се обърна към съда. Българските власти могат да постановят мерки за моята защита като например да отстранят тормозещия ме от съвместното ни жилище или да забранят да се приближава до мен, моя дом, месторабота и заведенията, които посещавам. По този начин се предотвратява последваща агресия срещу мен.Важно! Тази защитна мярка важи единствено на територията на България. Тоест, ако отида на почивка в Гърция, ограничителната заповед няма да важи. Въпреки това обаче като гражданин на Европейския съюз аз получавам възможност да поискам на база заповедта, която се прилага в България, да ми издадат друга подобна в някоя друга държава членка на ЕС. Това е възможно благодарение на европейската заповед за защита

Какво представлява европейската заповед за защита?

Това е акт, благодарение на който мога да се възползвам от защита и в други държави от ЕС. Важно! Мога да поискам европейска заповед за защита само ако имам издадена заповед за защита в държава от ЕС и тя е по наказателно дело.На практика това означава, че бих могъл да заявя желание за подобна защита:

Важно! Европейската заповед за защита не се прилага за защита на свидетели. Съществува и процедура, на база която се признават мерки за защита по граждански дела.

В какво се изразява протекцията на европейската заповед за защита?

Мярката за защита може да включва един, два или и трите защитни механизма, които се изразяват в:

Как мога да получа Европейска заповед за защита?

Европейската заповед за защита може да се издава само по мое искане или по искане на моя настойник /попечител (aко имам такъв). Процедурата има две фази. Първата е издаването на Европейска заповед за защита от съд в една държава членка на ЕС, а втората е признаването на заповедта от другата европейска държава, в която ще се изпълнява.

Как се осъществява издаването на европейска заповед за защита в България?

Българският орган, който може да издаде европейска заповед за защита, е съдът, компетентен да разгледа делото, по което е взета мярката за защита. Искането трябва да подам писмено или устно в съдебно заседание. Задължително трябва да посоча:

Съдът ще разгледа искането ми в открито заседание, в тридневен срок от подаването му. Трябва да присъствам на заседанието. Задължително участва и прокурор. След като разгледа искането ми, съдът се произнася с определение.Важно! Ако съдът откаже издаването на европейска заповед за защита, мога да обжалвам решението пред въззивния съд в 3-дневен срок. Жалбата трябва да подам чрез съда, който е отказал да издаде заповедта, като трябва да приложа препис за другата страна.

Как протича признаването на европейската заповед за защита в България?

Признаването на заповедта в България се извършва от окръжния съд по моето местоживеене или от Софийски градски съд, ако нямам местоживеене на територията на България. Съдът ще получи от чуждестранния правораздавателен орган европейската заповед за защита и ще се произнесе в 3-дневен срок дали я признава. Забавяне може да има единствено ако българският съд поиска от чуждестранния орган, издал заповедта, да предостави някаква допълнителна информация за случая.Ако българският съд признае европейската заповед за защита, то той определя мярка за протекция, която трябва да е предвидена в нашето законодателство. Тя трябва в най-голяма степен да съответства на мярката за защита, взета в издаващата държава, като не може да бъде по-тежка от нея. В този случай определението на съда е окончателно.

Може ли български съд да откаже да признае европейска заповед за защита?

Ако заповедта е издадена във връзка с деяние, което не представлява престъпление в България, съдът може да откаже признаването. Други аргументи за отхвърляне на молбата ми могат да бъдат например непълната информация за случая, имунитет, използван от извършителя и в случай че престъплението е погасено по давност.

А какво се случва при неизпълнение на европейската заповед за защита?

Важно! Ако човекът, представляващ заплаха за мен, наруши европейската заповед за защита, то той се наказва с лишаване от свобода до 3 години или глоба до 5 000лева.[toggles][toggle title=Източници] Закон за европейската заповед за защита (ЗЕЗЗ):чл. 2, ал 1 - относно същността на Европейската заповед за защита;чл. 3, ал. 1 - относно случаите, в които могат да поискам Европейска заповед за защита;чл. 3, ал. 2 - относно мерките за защите, които ми предоставя Европейската заповед за защита;чл. 5, ал. 1 и 2 - относно българския компетентен орган да признава Европейската заповед за защита;чл. 6, ал. 1 и ал. 3 - относно срока за решение на съда за признаване на Европейската заповед за защита и възможността за неговото забавяне;чл. 6,ал. 4 - относно определянето на мярка при признаване на Европейска заповед за защита;чл. 6, ал. 5 - относно задължителния ефект на решението на съда;чл. 7, т. 1, 3, 5 и 7 - относно причините за отказ от признаване на Европейската заповед за защита;чл. 13, ал. 1 - относно българския компетентен орган да издава Европейска заповед за защита;чл. 14, ал. 1 - относно лицата, които могат да поискат издаването/признаването на Европейска защита;чл. 14, ал. 4 и ал. 6 - относно съдържанието на молбата ми за получаване на Европейска заповед за защита;чл. 14, ал. 7 и ал. 9 - относно разглеждането на молбата от съда;чл. 15 - относно обжалването на отказа за издаване на Европейска заповед за защита. Директива 2011/99/ЕС:Преамбюл, т.11 - относно лицата, които могат да се възползват от Европейската заповед защита;чл. 5 - относно мерките за защита, които предоставя Европейската заповед за защита; Наказателен кодекс (НК):чл. 296 - относно последиците при нарушение на Европейската заповед за защита.Закон за защита от домашното насилие (ЗЗДН):чл. 2 и чл. 3 - относно предпоставките за издаване на заповед за защита;чл. 5 - относно мерките за защита.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

5.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си