Приемни семейства. Какво ще получа?

Доброволни приемни семейства

Ако съм доброволен приемен родител (семейство), имам право на издръжка и еднократни помощи за детето, които могат да бъдат и в натура. База за определянето им е гарантираният минимален доход, който се посочва от Министерския съвет. През 2018 г. гарантираният минимален доход е в размер на 75 лв на месец.

Средствата ми се предоставят от доставчика на социална услуга приемна грижа, с който аз, като приемен родител, съм сключил договора.

За деца с увреждания, установени от компетентните здравни органи, към тези средства ми се изплаща добавка в размер 75 на сто от гарантирания минимален доход независимо от дохода на семейството.

Като приемен родител имам право и на помощи.

1. Помощ за отглеждане на детето в приемно семейство при условие, че са налице следните предпоставки:

2. Еднократна помощ, която се предоставя най-много четири пъти за една година. Предпоставка да ми се отпусне такава е да са налице извънредни нужди на детето, за покриването на които посочената по-горе издръжка не е достатъчна (например лечение).

Професионални приемни семейства

Като професионален приемен родител освен издръжката и помощите, посочени по-горе, получавам и възнаграждение, което се определя в трудовия договор. Важно е да знам, че докато помощите и издръжката са предназначение за покриване нуждите на детето, възнаграждeнието ми по трудовия договор е заработено срещу личния ми труд и аз нямам задължение да го разходвам за нуждите на детето, настанено при мен. База за определяне на възнаграждението е минималната работна заплата за страната, която от 01.01.2018 г. е в размер на 510 лв. То е:

Ако се прекрати настаняването на дете в професионалното ми приемно семейство, в периода, през който в семейството не е настанено друго дете, ми се заплаща месечно възнаграждение в размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната. Този период обаче не може да надвишава един месец за една календарна година.

Ако детето е пребивавало в професионалното ми приемно семейство по-малко от един календарен месец, трудовото възнаграждение се определя пропорционално на броя на дните.

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Правилник за прилагане на Закон за закрила на детето

чл. 46 ППЗЗДет - относно правото на помощи и видовете такива

чл. 47 ППЗЗДет - относно помощта за приемно семейство

чл.48 ППЗЗДет - относно еднократната помощ

чл.50 ППЗЗДет - относно издръжката на децата

чл. 51 ППЗЗДет - относно издръжката на децата с увреждания

чл. 57а ППЗЗДет - относно сключването на трудов договор с приемното семейство

чл. 57в ППЗЗДет - относно размерът на трудовото възнаграждение на професионалните приемни родители

§ Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

чл. 4 НУРКПУПСНДТ - относно доставчиците на социална услуга “приемна грижа”

чл. 8 НУРКПУПСНДТ - относно необходимите за кандидатстване документи

Постановление № 305 от19 декември 2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход - относно гарантирания минимален доходПостановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велизар

Величков

21.11.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си