Кога могат да ме командироват в друга държава от ЕС?

Работя от дълго време в застрахователна компания. За първи път обаче ми се налага да бъда командирован за няколко месеца в чужбина, за да водя преговори с чуждестранни партньори. Поради това за мен е важно да разбера как се извършва командироването в чужбина? Какви са условията на труд, при които ще трябва да работя, и ще получа ли някакво допълнение към своята основна заплата?

На първо място - кога бих се считал за командирован в чужбина?

Ако моят работодател ме изпрати да изпълнявам обичайните ми трудови задължение в друга държава, различна от България, то тогава ще се считам за служител, който е командирован в чужбина. Информация какви са стъпките за командироване в друг български град мога да намеря тук.

Как мога да бъда командирован в ЕС?

За да бъда командирован в друга държава от ЕС (или Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия), е необходимо да уговоря с работодателя си условията на моята командировка. Това трябва да бъде извършено чрез писмено споразумение между нас двамата, в което задължително трябва да бъдат посочени:

Важно! Ако бъда командирован, без да сключа подобно споразумение с моя работодател, командироването ми ще бъде незаконно.

Може ли да ми се наложи сам да си заплатя пътните разходи?

Разходите за придвижването ми до съответната държава, както и за връщането ми обратно след изтичането на командировката, са винаги за сметка на моя работодател. Важно! Това се отнася и за пътните, свързвани с ползването ми на платен годишен отпуск. Например ако съм командирован за 1 година в Германия, имам право не само да получа платен отпуск, но и работодателят ми е задължен да ми заплати транспорните разходи за идването ми до България, както и за връщането ми след това обратно в Германия.Мога да се придвижа до държавата, в която ще съм командирован, със самолет, влак, автомобил, автобус и всякакви други превозни средства, които работодателят счете за най-подходящи. Възможно е да се наложи да достигна до съответното място, управлявайки своя личен или служебен автомобил. В този случай обаче работодателят ми е задължен да ми изплати изразходеното гориво, както и таксите за магистрали и паркинг, които ще се наложи да заплатя.

В какви условия на труд ще работя?

Ако бъда командирован в държава-членка на ЕС или в Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия, моят работодател е задължен да ми предостави най-малко минималните условия на работа, които са установени за служителите, изпълняващи сходна на моята работа в държавата, в която съм командирован.Например ако бъда командирован във Франция, моят работодател е задължен да ми предостави поне минималните условия на труд, които са законово установени за френските граждани, които изпълняват подобна на моята професия. Това включва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, продължителността на работния ден, продължителността и честотата на дневните и седмичните почивки, условията за работа на бременни жени и лицата с намалена работоспособност, условията за полагане на нощен и извънреден труд, ползването на годишен отпуск и други.Това се отнася и за случаите, при които чужденци са командировани в България. Тогава чуждестранният работодател е длъжен да изпълнява спрямо тях минималните законови изисквания за условия на труд, които се изискват според нашето законодателство.Важно! Ако минималните изисквания за условията на труд в държавата, в която ще бъда командирован, са по-неблагоприятни от тези в България, моят работодател е длъжен да приложи винаги по-добрите условия. Например ако гражданин на Литва бъде командирован в България, където законите предвиждат даването на 20 дни годишен платен отпуск, докато в Литва продължителността е 28 дни, то работодателят е задължен да следва по-добрите условия, предоставяйки на своите командировани служители 28 дни годишен отпуск.Моят работодател е длъжен да ме запознае писмено с условията на работа в съответната държава, не по-късно от 1 работен ден преди началната дата на командироването. Препоръчително е това да бъде извъшено преди подписването на условията на командировката, за да бъда максимално информиран с условията на труд, които ми се полагат.Важно! Ако съм държавен служител или лице от търговския флот (моряк, капитан и друг член на екипажа) не мога да бъда командирован по този ред.

Какво ще бъде възнаграждението ми?

Ако бъда командирован в държава-членка на ЕС (или Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия), моят работодател е задължен да ми заплати уговореното трудово възнаграждение. То обаче не трябва да бъде по-малко от минималната работна заплата или минималните ставки на заплащане на държавата, в която съм командирован. Например ако трудовото ми възнаграждение в България е 700лв. , но минималната работна заплата в държавата, в която ще бъда командирован, е 1000 евро, моят работодател е длъжен да ми заплати минимум 1000 евро. Ако минималната работна заплата в другата държава е по-ниска от моята (например 600 лв), то работодателят ще е длъжен да ми изплати по-високата заплата - в случая 700 лв.Важно! Ако бъда командирован за срок по-малък от 1 месец, това изискване отново трябва да бъде спазено. В случая обаче ще ми бъде изплатена минималната сума за заплащане на час, което се осъществява в държавата, в която ще бъда командирован.Информация относно изискванията за условията на труд и минималните работни заплати мога да намеря в съответните единни официални национални сайтовете на държавите или от тук. Информация относно българските изисквания мога да намеря тук.Важно! Моят работодател не е задължен да ми заплаща дневни и квартирни пари, като допълнение към заплатата. Това е така, тъй като се приема, че възнаграждението в страната от ЕС е на такова ниво, че ще покрие и дневните ми разходи. Все пак, имам възможност да получа пари за дневни и квартирни разходи, ако договоря подобни условия с моя работодател. Важно! Изискването за по-благоприятното заплащане не се отнасят за командироване в страни, които не са част от ЕС или Европейското икономическо пространство, както и ако съм част от екипажа на корабите или служител в публичните институции.

Какво се случва, ако работодателят ми не спази изискванията?

Ако работодателят ми не си изпълни задлженията и не ми изплати трудово възнаграждение в размер най-малко на минималната работна заплата, установена за страната, в която съм бил командирован, или не ми изплати най-малко минималния размер на допълнителни трудови възнаграждения за извънреден или нощен труд, имам право да си потърся правата, като подам иск. Ако претенциите ми са основателни, моят работодател ще бъде задължен да ми даде неизплатените трудови възнаграждения и всички дължими по закон обезщетения и други вземания.[toggles][toggle title=Източници]Кодекс на труда (КТ):чл. 121 а - относно командироването на работници и служители;пар. 1, т.15 ДР - относно морските служители.Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги:чл.1, ал. 2 - относно изключение за морски служители;чл. 2, ал. 1 и 2 - относно писменото споразумение;чл. 2, ал. 2 - относно начина за придвижване;чл. 4 - относно пътните разходи;чл. 5 - относно липсата на дневни и квартирни пари при командировка за предоставяне на услуга;чл. 6, ал. 2 и 4, чл. 9, ал.5 - относно стойността на заплатата;чл. 6, ал. 1, чл. 8 и чл. 9, ал.1 и 5, чл. 10, ал.1 - относно условията на труд.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

2.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си