Как да се регистрирам като туроператор / туристически агент?

Искам да създам собствен бизнес. Тъй като имам образование и стаж в сферата на туризма, прецених, че мога да се занимавам с някоя от дейностите, които тя предоставя. Така реших да си направя своя туроператорска агенция. Какви стъпки следва да предприема, за да реализирам идеята си? Как да се регистрирам като туроператор или туристически агент?

Какви възможности имам?

Мога да извършвам туроператорка дейност. Чрез нея мога да организирам индивидуални и групови пътувания с цел отдих, туризъм, развлечение, бизнес и т.н. Ако извършвам туристическа агентска дейност пък, ще бъда посредник при продажбите на пътувания, резервации и други туристически услуги.

Защо е нужна регистрация?

Преди всичко е необходимо да предприема няколко стъпки, които да направят възможна моята регистрация като туроператор. Това се налага, за да се осъществява контрол от държавата на туроператорската и туристическата агентска дейност. Този контрол цели да гарантира правата на потребителите, както и да предотврати нарушаване на държавни и обществени интереси.

Кой може да извършва туроператорска или туристическа агентска дейност?

Мога да извършвам тези дейности, ако попадам в една от следните категории:

 1. имам регистрация в Министерство на туризма;
 2. търговец съм (напр. ЕТ) или юридическо лице (ЕООД, ООД и т.н.) и имам право да извършвам стопанска дейност (т.е. да получавам печалба от дейността, която извършвам);
 3. имам право да извършвам туроператорска или туристическа агентска дейност в друга държава от Европейския съюз.

Трябва да имам на разположение помещение, в което да извършвам тази дейност. Управителят на моята туроператорска или туристическа агенция трябва да има:

За да осъществявам туроператорска или туристическа агентска дейност, е нужно да имам застраховка. Тя трябва да покрие вреди, които моите клиенти могат да претърпят от дейността ми.

Как да се регистрирам като туроператор или туристическа агенция в Министерството на туризма?

На първо място е нужно да подам заявление по образец. Ако желая да извършвам туроператорска или туристическа агентска дейност само по електронен път, също трябва да подам заявление. Трябва да приложа следните документи:

Важно! Трябва да подам своето заявление на български език. Останалите документи мога да подам и на друг език, но към тях трябва да представя официален превод на български език. Мога да се възползвам от това право, ако съм гражданин на друга страна-членка на ЕС, в която съм упражнявал същата дейност.Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) разглежда моето заявление и прави предложение до министъра на туризма или до упълномощено от него длъжностно лице дали да бъде извършена регистрацията. Министърът на туризма, респ. длъжностното лице, извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация. Ако ми бъде отказана регистрация, мога да обжалвам отказа в 14-дневен срок пред Административен съд София - град. Удостоверението за регистрация се дава на мен, тъй като аз съм заявил регистрацията. Може да се даде и на лице, което съм упълномощил. За да получа, своето удостоверение, е нужно да представя следните документи:

 1. копие от сключен договор за застраховка;
 2. документ, че съм платил таксата за вписване в Регистъра ( за туроператори - 2 500 лв., за туристически агенти - 1 800 лв.);
 3. пълномощно, ако удостоверението ще бъде получено от лице, което съм упълномощил за това.

Трябва поставя на видно място в помещението на агенцията (напр. офиса, който съм наел).Важно! Често има доста особености в процедура и за да си спестя време, пари и нерви може би по-добрият вариант е да възложа регистрация на специалист. На тази страница мога да намеря добър адвокат, който да предвижи всичко вместо мен. Нужно е само да пусна запитване онлайн.

Колко ще ми струва?

Министерски съвет прие Тарифа, в която са посочени таксите, които дължа. За да бъде разгледано моето заявление за регистрация - 500 лв. За да бъда вписан в Националния туристически регистър и да ми бъде издадено удостоверение за регистрация, трябва да заплатя:

Тези такси трябва да заплатя, когато подавам своето заявление.

Може ли регистрацията ми да бъде отменена?

Отмяна на регистрацията може да бъде направена само със заповед на министъра на туризма или на длъжностно лице, което той е упълномощил. Това се случва в следните случаи:

 1. ако аз поискам това;
 2. ако съм едноличен търговец (ЕТ) и след моята смърт, моите наследници поискат това;
 3. ако моята фирма (напр. ЕООД) прекрати дейността си.

ЕКРТТА също може да отправи предложение до министъра на туризма моята регистрация да бъде заличена. Кога?

 1. когато съм представил неверни данни или документи с неправилно съдържание;
 2. когато не съм подал заявление в 14-дневен срок от настъпването на промяна в моята агенция (напр. тя се е обединила с друга туроператорска или туристическа агенция);
 3. когато при осъществяване на дейността си, съм издал документ с невярно съдържание;
 4. когато нямам валидна застраховка;
 5. когато повторно съм извършил някакво нарушение (напр. не съм заплатил някаква такса) и др.

Списъкът не е изчерпателен. Има и други случаи, в които Комисията може да направи предложение регистрацията ми да бъде заличена.Ако това се случи, няма да мога да кандидатствам за ново разрешение за същата дейност. Този срок не може да бъде по-дълъг от 2 години. Мога да обжалвам заличаването на регистрацията ми в 14-дневен срок пред Административен съд София - град. [toggles][toggle title=Източници]Закон за туризма (ЗТ):пар. 1, т. 59 ДР - относно определение за туроператорска дейност;пар. 1, т. 61 ДР - относно определение за туристическа агентска дейност;чл. 61, ал. 1 - относно нуждата от контрол на държавата върху туроператорската и туристическата агентска дейност;чл. 61, ал. 2, т. 1 - относно правото на търговци, които осъществяват друга стопанска дейност да осъществяват и туроператорска и туристическа агентска дейност;чл. 61, ал. 2, т. 2 - относно правото на граждани на ЕС, които имат право да осъществяват туроператорска и туристическа агентска дейност, да я осъществяват и на територията на Република България;чл. 61, ал. 2, т. 3 - относно изискванията за помещенията и квалификацията на персонала на туроператорската или туристическата агенция;чл. 61, ал. 2, т. 4 - относно изискването за застраховка;чл. 63, ал. 1 - 3 - относно заявлението по образец до Министерство на туризма за регистрация на туроператор или туристическа агенция;чл. 63, ал. 5 - относно изискването заявлението да бъде подадено на български език;чл. 63, ал. 6 - относно изискването за официален превод на документи, представени на друг официален за ЕС език;чл. 66, ал. 1 - относно разглеждането на заявлението от ЕКРТТА;чл. 66, ал. 3 - относно издаването на удостоверение за регистрация от министъра на туризма;чл. 66, ал. 5 - относно обжалване отказа от издаване на удостоверение за регистрация; чл. 68, ал. 1 - относно безсрочността на регистрацията;чл. 68, ал. 3 - относно обстоятелствата, при които могат правата при регистрацията да бъдат преотстъпени;чл. 68, ал. 4 - относно уведомяването на министъра на туризма за настъпили промени в туроператорската или туристическата агенция, с които се преотстъпват права по регистрацията; чл. 70, ал. 1 - относно отмяна на регистрацията;чл. 70, ал. 2 - относно отмяна на регистрацията по предложение на ЕКРТТА;чл. 70, ал. 3 - относно забрана за кандидатстване за същата дейност в срок до 2 години;чл. 70, ал. 4 - относно обжалване на заповедта на министъра на туризма за отмяна на регистрацията;чл. 70, ал. 5 - относно оповестяване от министъра на туризма на отмяна на регистрацията.Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма:чл. 1, ал. 1 - 2 - относно размера на таксата за разглеждане на заявлението за регистрация;чл. 1, ал. 3 - относно размера на таксата за вписване в Регистъра и издаване на удостоверение.НАРЕДБА № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност:чл. 5 - относно квалификацията на управленския персонал на туроператоската или туристическата агенция;чл. 6 - относно квалификацията на останалия персонал на туроператорската или туристическата агенция.Административнопроцесуален кодекс (АПК):чл. 149, ал. 1 - относно срока за оспорване на индивидуален административен акт (ИАА);чл. 128, ал. 1, т. 1 - относно подведомствеността на административните съдилища; чл. 133, ал. 2, т. 2 - относно местната подсъдност на административните съдилища.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

16.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си