Как да си отворя аптека?

От известно време спестявам и съм събрал достатъчно средства. Решавам да започна собствен бизнес и смятам, че най-доходоносно за мен ще се окаже да търгувам с нещо, потребно на всеки човек. Всички се разболяваме при това и доста често напоследък, затова избирам да се насоча към търговия с лекарства. Но как да взема разрешително и да си отворя аптека? Какви стъпки трябва да извървя, за да се окажа накрая търговец на лекарства със собствена аптека?

Откъде да започна?

Какви са последващите стъпки?

Трябва да получа разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. То се издава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарставата.Трябва да подам до Агенцията заявление по образец заедно с:

Ако всичко е наред с документацията ми, до 1 месец трябва да получа разрешението си. При наличие на недостатъци трябва да бъда уведомен от Агенцията, за да ги отстраня, като разполагам със срок от 60 дни да ги отстраня. Ако съм бездействал през тези 60 дни, производството по издаване на разрешително се прекратява и аз няма да получа такова. Ако пък от Агенцията ми откажат издаването, мога да обжалвам отказа.

Дължа ли някакви такси?

Да, такса има. За оценка на документацията за издаване на разрешението трябва да заплатя 5000 лв.

Има ли специални изисквания към самата аптека?

Да! Има редица такива и те се отнасят до помещенията, обзавеждането, реда, организацията на работа в аптеката и др. Така че, когато си избирам помещение за аптека, е нужно да съобразя, че то трябва да е:

Трябва да има и условия за достъп захората с увреждания.Важно! В самото помещение трябва да поставя на видно място информация относно издаденото разрешение.Не бива да забравям, че аптеката трябва разполага с обзавеждане с гладки повърхности, които могат да бъдат бързо и лесно почиствани и дезинфекцирани, което да дава лесен достъп до лекарствените продукти.Основната част от изискванията за работата в аптеката обаче не е възложена на мен като търговец и съответно собственик, а на ръководителя. Самият той носи отговорност за дейностите,които се извършват в аптеката. Той е отговорен и за:

  1. организацията и контрола на работата в аптеката;
  2. закупуването и приготвянето на качествени и безопасни лекарствени и други продукти;
  3. осигуряването на необходимите условия и ред за работа;
  4. осигуряването на работното облекло за персонала и др.

След като научих основната информация, вече съм готов да открия своя аптека.[toggles][toggle title=Източници]Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ):чл. 222 ал.1,2 - относно това кой има право да отвори аптека и колко аптеки може да отвори;чл. 222 ал.3 - относно това кой е ръководител на аптеката;чл. 224 - относно изискванията към ръководителя на аптеката;чл. 228 ал.1 т.1-8- относно необходими документи за издаване на разрешително за търговия с лекарства на дребно;чл. 229 ал.2 - относно срока за получаване на разрешително;чл. 229 ал.3 - относно съобщаването за недостатъци в документацията;чл. 229 ал.4 - относно срока за отстраняване на недостатъците;чл.229 ал.5 - относно обжалване на отказ за издаване на разрешително;чл. 228 ал.1 т.8 - относно документ за дължими такси;чл.233 - относно отговорностите на ръководителя.Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ):чл. 6 ал.1 - относно изискването за търговеца да поиска вписване в ТР;чл.6 ал.2 - относно срока за поискване на вписването;чл.13 ал.1, 4 - относно необходимите документи, които трябва да се представят при вписванетоТарифа за таксите, които се събрат по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ТТКСЗЛПХМ):чл.28 ал.1 - относно таксата за оценка на документацията за издаване на разрешение.Наредба №28 за устройството, реда и организацията на работатана аптеките и номенклатирата на лекарствените продукти (Наредба №28):чл.2 ал.3 - относно изискването за поставяне на информация за разрешението;чл.10 ал.1 - относно вида на помещението за аптека;чл.10 ал.2 - относно осигуряването на достъп за хората с увреждания;чл.13 ал.1,2- относно изисквания за обзавеждането;чл. 20 ал.2 - относно отговорностите на ръководителя.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Теодора

Доненчева

18.5.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си