Данъчни облекчения, които мога да ползвам

Имам фирма или като физическо лице искам да плащам по - малко данъци. Как мога законосъобразно да намаля сумите, върху които дължа определен данък (данъчната си основа), мога да прочета по - долу.

На какви данъчни облекчения имам право като физическо лице?

Като физическо лице дължа различни по вид данъци - местни данъци като данък върху недвижими имоти, превозни средства, наследство. В определени случаи законът ми позволява да платя по-малък по размер данък или да не платя данък изобщо. Така например за имот, който е мое основно жилище, ще дължа местен данък с 50 на сто намаление - например ако притежавам само един апартамент и данъкът за него е 30лв. ще имам право да го внасям в размер на 15лв., а ако съм с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ще плащам този данък със 75 на сто намаление. Правото си на това данъчно облекчение мога да упражня, когато подавам данъчната декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти. Право на данъчно облекчение имам и в случаите, когато дължа патентен данък, ако отговарям на определените от закона условия. Кои са те мога да прочета тук. На следващо място, дължа данъквърху голяма част от доходите, които съм получил през годината - доходите ми от труд, от граждански договори, от договор за наем например, от дейността ми като едноличен търговец и други. Има различни законови основания, които ми дават право да намаля данъчната си основа. За тях мога да науча повече тук . Нещо ново - мога да ползвам облекчение в размер на 1 на сто от дължимия за годината данък, но не повече от 500лв.:

Как мога да ползвам тези облекчения?

Важно! Всички тези облекчения мога да ползвам, когато подавамгодишната данъчна декларация. Към нея трябва да приложа документи, които доказват твърдените от мен обстоятелства - решения на ТЕЛК/НЕЛК, документи, доказващи направените вноски за държавното обществено осигуряване или застраховка “Живот”, направените дарения и други. Ако имам ненавършили пълнолетие деца или отглеждам дете с увреждания, трябва да попълня специални деларации, за да ползвам данъчните облекчения. Техния размер зависи от броя на невършилите пълнолетие деца - (200лв. - при 1 дете, 400лв. - при 2 деца, 600лв. - при 3 и повече деца). За отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто увреждане - данъчното облекчение е в размер на 2000лв. Образец на тях мога да намеря на интернет страницата на НАП. Разбира се, ако работя на трудов договор, тези облекчения мога да ползвам чрез работодателя си, който изчислява и внася данъка върху доходите ми вместо мен. В този случай трябва да представя необходимите документи на рабодателя си в срок от 30.11 до 31.12 на съответната година. Важно!,За да имам право да ползвам горепосочените данъчни облекчения, трябва към датата на подаване на годишната си данъчна декларация да нямам подлежащи на принудително изпълнение публични задължения - това са например всякакви задължения за данъци или осигурителни вноски, санкции по влезли в сила наказателни постановления, глоби по електронни фишове и др. Справка за такива задължения мога да направя на интернет страницата на НАП , ако имам или си изкарам персонален идентификационен код (ПИК). Мога също така да се снабдя с Удостоверение за наличие или липса на публични задължения от офис на НАП. Tова мога да направя, като подам на хартия или електронно искане за издаване на Удостоверение в съответната териториална дирекция на НАП (ако съм физическо лице - по постоянния ми адрес, а ако е за фирмата ми - по мястото и на регистрация). Удостоверението следва да ми бъде издадено в 7-дневен срок.

На какви данъчни облекчения има право фирмата ми?

Ако все още не знам при какви условия дължа корпоративен данък и как се изчислява той, мога да прочета тук. В кои случаи мога обаче да си “спестя” част от дължимия корпоративен данък?

Имам право еднократно в годината, в която изтича 12-ият месец, да намаля счетоводния си резултат със сумата на изплатените му трудови възнаграждения и осигуровки за държавното обществено осигуряване за моя сметка като работодател

Фирмата ми може да се ползва и от данъчни облекчения под формата на държавни помощи:

Как могат да бъдат ползвани тези облекчения?

Тези данъчни облекчения се ползват при подаване на годишната данъчна декларация. Важно! За да може фирмата ми да ползва посочените по горе данъчни облекчения трябва:

Изпълнението на тези изисквания трябва да удостоверя в годишната си данъчна декларация.[toggles][toggle title=Източници]Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):чл.10 - относно видовете доходи, които подлежат на облагане;чл.22в - относно данъчно облекчение за деца;чл.22г - относно данъчно облекчение за отглеждане на дете с увреждания;чл.22д - относно данъчно облекчение за безкасови плащаниячл.23 - относно ползването на данъчни облекчениячл.49, ал.1 - ал.4 - относно ползване на данъчно облекчение чрез работодател.Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):чл.167 - относно общи изисквания за преотстъпване на корпоративен данък;чл.177 - относно данъчно облекчение при наемане на безработни лица;чл.177а - относно данъчно облекчение при предоставяне на стипендии;чл.178 - относно данъчно облекчение при наемане на хора с увреждания;чл.183 - относно определяне на общини с безработица по-висока от средната за страната; чл.184 - относно данъчно облекчение при производствена дейност в общини с безработица по-висока от средната за страната;чл.189 - относно държавна помощ за регионално развитие;чл.189б - относно държавна помощ за земеделски стопани;чл.208 - относно освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот";чл.209 - относно освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна;чл.210 - относно освобождаване от облагане на социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол.Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):чл.25 - относно данъчно облекчение при единствено жилище;чл.61м - относно данъчни облекчения при патентен данък.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

14.5.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си