Как да получа достъп до здравното си досие?

Като гражданин имам право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и медицинско обслужване. От друга страна, бих искал да науча дали имам достъп до информация за медицинските услуги, които съм използвал. А защитена ли е тя?

Какво представлява здравното ми досие?

Това е информационна система. Тя е персонализирана - т.е. отнася се до мен, и съдържа медицинската и денталната помощ, която съм ползвал през последните 5години. Информацията получавам онлайн. Лечебните заведения (болници, хосписи и др.) използват тази система за събиране и обмен на информация. Така осъществявам правото си на достъп до информация. Систематавключва информацията, която е постъпила в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Тоест, в здравното си досие виждам медицинската помощ, която съм използвал, и е заплатена от НЗОК. Когато отворя досието си, мога да видя:

  1. медицинска и зъболекарска помощ, която да ми помогне да се предпазя от заболяване;
  2. дейност по лекуване на ранно открито заболяване;
  3. диагностика, лечение, рехабилитация;
  4. медицински грижи при бременност, раждане и майчинство;
  5. зъболекарска помощ;
  6. предписани лекарства и др.

Има ли изисквания?

За да получа достъп до здравното си досие, трябва да съм здравно осигурен. Но ако здравноосигурителните ми права са прекъснати, също мога да получа достъп. Здравноосигурителните ми права се прекъсват, ако се осигурявам сам и не внеса повече от 3 месечни вноски. Ако правата ми бъдат прекъснати, заплащам медицинската помощ, която ми се оказва. Здравноосигурителните ми права се възстановяват, когато съм платил всички вноски за последните 60 месеца. Ако моят работодател трябва да внася здравните ми вноски, но не го прави, тогава правата ми няма да бъдат прекъснати.

Как да получа достъп до здравното си досие?

Първо подавам заявление по образец. Мога да го открия на интернет страницата на НЗОК. Подавам го в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), която избера. Тя ми издава удостоверение за получаване на уникален код за достъп (УКД) до системата на НЗОК. Код за достъп получавам, като представя документ за самоличност (напр. лична карта) веднага. Не е нужно да заплащам нищо. Това е така, защото издаването на УКД не е услуга, а само ми дава възможност да имам достъп до информация за използваните от мен медицинска и дентална помощ. Ако съм родител и детето ми е непълнолетно (под 18 г.), моят УКД ми дава достъп и до неговите данни. Когато то навърши 18 години, тази възможност автоматично се прекратява. Ако открия грешка в своето здравно досие, мога да се обърна към директора на РЗОК. Той ръководи и осъществява контрол върху информационните системи. В този случай подавам сигнал. Това мога да направя устно, писмено, по телефона или пък чрез факс или електронна поща.Мога да получа достъп до здравното си досие и чрез квалифициран електронен подпис. Имам такава възможност, тъй като електронният ми подпис е равносилен на моя собственоръчен подпис.

Защитена ли е информацията ми?

УКД е личен и може да ми бъде издаден, когато предоставя в РЗОК документ за самоличност. По принцип, РЗОК не може да предостави УКД за мои лични данни на друг, освен ако не го упълномощя с нотариално заверено пълномощно.[toggles][toggle title=Източници]Конституция на Република България (КРБ):чл. 52, ал. 1 - относно правото ми на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и медицинско обслужване.Вътрешни правила за издаване на уникален код за достъп до персоналната информационна система на НЗОК (ВПИУКДПИСНЗОК):чл. 1 - относно персоналната информационна система на НЗОК;чл. 2 - относно изискването да бъда здравно осигурен;чл. 3 - относно информацията, съдържаща се в ПИС на НЗОК;чл. 4 - относно какво представлява издаването на УКД;чл. 5 - относно подаване на заявление в РЗОК;чл. 7 - относно достъп до личната информация на дете, ненавършило пълнолетие, от неговия родител;чл. 8 - относно прекратяване на достъпа до личната информация на навършило пълнолетие дете;чл. 9 - относно издаването на УКД лично; чл. 11 - относно възможността за упълномощаване;пар. 3 ЗР - относно контрола за спазване на правилата, осъществяван от директора на РЗОК.Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ):чл. 6, ал. 2 - относно система за събиране и обмен на информация от лечебните заведения.Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):чл. 45, ал. 1 - относно информацията, която постъпва в НЗОК;чл. 109, ал. 1 - относно прекъсване на здравноосигурителни права;чл. 109, ал. 2 - относно възстановяване на здравноосигурителни права;чл. 109, ал. 4 - относно внасяне на задължителни вноски от работодател.Правилник за устройството и дейността на НЗОК (ПУДНЗОК):чл. 39, т. 12 а) - относно ръководството и контрола на информационните системи, упражняван от директора на РЗОК.Административнопроцесуален кодекс (АПК):чл. 107, ал. 4 - относно какво представлява сигнал;чл. 111, ал. 1 - относно процедурата по подаване на сигнали.Електронен сайт на Националната здравноосигурителна касаРегламент (ЕС) № 910/2014 чл. 25, т. 2 - относно правната сила на електронния подпис.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

2.5.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си