Всичко, което трябва да знам като кредитор по особен залог

След като вече разбрах какво представлява особеният залог и в частност процедурата по учредяване му върху търговско предприятие, време е да погледна положението на другия основен участник - заложния кредитор. Дал съм пари назаем на моя бизнес партньор Виктор и като обезпечение на това задължение сме сключили договор за особен залог. Какви права възникват за мен в случая и как мога да браня своите интереси?

Кое е първото, което трябва да знам?

Най-важното, което трябва да знам е, че особеният залог е зависим от задължението, което цели да обезпечи. В този случай това е паричният заем, който аз съм отпуснал на Виктор. Това е целта на залога и ако няма такова задължение, то е невъзможно и неговото учредяване. Ако настъпят промени в това задължение, които водят до неговото прекратяване - например аз го опростя или бъде погасено по давност, то и самият особен залог се погасява. С други думи, особеният залог е подчинен и обвързан с първоначалното и главно задължение.Особеният залог ме подсигурява, в случай че Виктор не изпълни задължението си към мен. За разлика от обикновения залог обаче предметът на залога не преминава у мен, а остава в притежание на длъжника (Виктор). Как тогава са гарантирани моите права? Всъщност основното ми право като кредитор е да се удовлетворя от предмета на залога. Да се удовлетворя означава да бъде изпълнено първоначалното задължение към мен, като има различни варианти това да се случи:

Вариант 1 - пристъпвам към изпълнение и продажба

По същество това означава да впиша пристъпване към изпълнение на залога и да продам заложеното имущество.Това е най-използваният метод за удовлетворяване. За целта трябва да имам надлежно учреден и вписан особен залог. За да започна процедурата трябва да поискам вписване на пристъпване към изпълнение върху обекта на залога в Централния Регистърът на особените залози (ЦРОЗ) и съответно в Търговския регистър при нужда (ако залогът е учреден върху търговско предприятие). След това уведомявам своя длъжник и този момент той има две седмици да изпълни задължението си. Ако не го направи, имам право да продам вещта със съдействието на специално лице, което аз посочвам - т.нар. депозитар.

Вариант 2 - да получа цената при продажба на заложеното имущество

Виктор може да реши да се “освободи” от залога и да продаде обекта (например търговско предприятие). За да направи това по закон, той има нужда от моето съгласие, както и да поиска вписването на това съгласие в ЦРОЗ. В противен случай аз ще придобия право да се удовлетворя от получената продажна цена до размера на неговото задължение.Също така ще се превърна в заложен кредитор спрямо купувача и ще имам всички права, включително правото на изпълнение по вариант 1. Целта е да бъда максимално защитен като заложен кредитор, но разбира се, бъде ли погасен веднъж дългът, не мога да искам повторно изпълнение.

Вариант 3 - да получа паричен еквивалент на заложеното имущество

Този вариант обхваща различни житейски ситуации - например по закон залогодателят има задължение да застрахова заложеното имущество. В случай че то погине, аз ще имам право да получа тази част, която съответства на задължението.

Какви други права имам?

Изброените хипотези представляват начините, по които може да се осъществи главната цел на залога - Виктор да изпълни задължението си към мен. Освен тези имам и редица други “второстепенни” права, целящи да ме улеснят:

Всички тези права целят да подсигурят положението ми като заложен кредитор и да гарантират удовлетворяването ми по някой от изброените по-горе начини.

Духът на времето. Решаващата роля на вписването

Най-важният момент за защитата ми като заложен кредитор е свързан с извършването на необходимите вписвания. След като сключим договора за особен залог, той трябва да бъде вписан в съответния регистър (най-често ЦРОЗ), но може и да е ТР, ако става дума за търговско предприятие), за да породи действие. Това вписване може да бъде поискано от мен или длъжника. В зависимост от вида на обекта, който е заложен, може да се наложи да поискам и допълнителни вписвания, за да защитя правата си.Какъв е смисълът на тези вписвания? Ако с Виктор сме сключили договора за особен залог върху определени движими вещи и той ги е продал преди договорът да бъде вписан, за мен няма да възникнат изброените вече права. Веднъж вписан, особеният залог може да бъде противопоставен на всеки, придобил права върху обекта след момента на вписването. Ако върху обекта има повече от един особен залог, от вписването зависи редът на удовлетворяване на кредиторите - първият, извършил вписване, има право и пръв да получи дължимата му сума.Тъй като материята свързана с особения залог е със сравнително висока сложност, най-добре би било да се обърна към адвокат, който да ми помогне да защитя интересите си по най-добрия начин.Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title=Източници]Закон за особените залози (ЗОЗ):чл. 1, ал. 1 - относно характера на особения залог;чл. 8, ал. 1 - относно правото на залогодателя да запази държане върху предмета на залога;чл. 8, ал. 3 - относно необходимостта от съгласие на заложния кредитор при извършване на сделки на разпореждане със заложеното имущество;чл. 8, ал. 4 - относно положението на заложния кредитор спрямо приобретателя на заложеното имущество;чл. 9, ал. 1, т. 1-4,6 и чл. 9, ал. 2 - относно правото на заложния кредитор да получава всякаква информация относно заложното имущество;чл. 9, ал. 5 - относно правото на заложния кредитор да се удовлетвори от полученото при отчуждаване на заложното имущество;чл. 10, ал. 1, т.1-4 - относно хипотезите на удовлетворение на заложния кредитор от заложното имущество;чл. 10, ал. 5 - относно възможността заложния кредитор да пристъпи към изпълнение спрямо приобретателя на заложното имущество;чл. 11 - относно пристъпването към предсрочно изпълнение от страна на заложния кредитор; чл. 12, ал. 1 - относно момента на възникване на противопоставимост на правата на заложния кредитор спрямо правата на третите лица;чл. 12, ал. 3 - относно възможността учредяването да стане чрез вписването в друг регистър, различен от Централния регистър на особените залози;чл. 13, ал. 1 - относно положението на приобретателя на заложното имущество спрямо заложния кредитор;чл. 14, ал. 1 - относно значимостта на вписването на особения залог спрямо останалите кредитори при пристъпването към изпълнение;чл. 20, ал. 1 - относно обхвата на особения залог върху съвкупност;чл. 21, ал. 3 - относно необходимостта договорът за особен залог да бъде вписан в специалните регистри, за да е противопоставим на трети лица спрямо отделните активи в търговското предприятие;чл. 21, ал. 5 - относно необходимостта от съгласие на заложния кредитор при преобразуване на търговско предприятие;чл. 21, ал. 9 - относно приложимостта на разпоредбите относно залог на съвкупност при залог на търговско предприятие;чл. 22 - относно функциите на Централния Регистър на Особените залози;чл. 27, ал. 3, т. 1 - относно лицата които могат да искат вписване при учредяване на особения залог;чл. 27, ал. 6 - относно необходимото съгласие на заложния кредитор при заличаване на особения залог;чл 30, ал. 2 - относно времетраенето на първоначалното вписване;чл. 32. ал. 1, 2, 3 - относно пристъпването към изпълнение от страна на заложния кредитор;чл. 38, ал. 1, 3 - относно задълженията и функциите на депозитарят след пристъпването към изпълнение.Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):чл. 150, ал. 1 - относно акцесорността на особения залог спрямо главното вземане.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Атанас

Григоров

5.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си