Безплатна правна помощ

Какво ми се случва?

Имам проблем с доставчик на комунална услуга, мобилен оператор, съсед или дори член на моето семейство, с органите на МВР, прокуратурата или съда - във всеки един случай мога да използвам адвокатска помощ - това е мое конституционно право. В определени от закона случаи мога да използвам и безплатна адвокатска помощ.

За какво мога да се обърна към адвокат?

1. за консултация или съвет при възникнал проблем, който има свое правно битие, както и предоставяне на правна помощ по Националния телефон за правна помощ (тел. 0700 18 250 всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.) или в регионален център за консултиране;

2. за подготовка на различни видове документи:

- за сключване на споразумение;

- за поставяне на моя проблем пред някоя институция;

- за подготовка на дело пред съд;

3. за завеждане на дело пред съда или пред друг орган в страната или в Европейския съюз;

4. за да ме представлява пред съд или друга институция;

5. за да ме защитава, в случай че съм задържан от полицията за 24 часа.

Имам право да получа безплатна адвокатска помощ:

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:

1. домове за деца:

2. домове за възрастни хора с увреждания:

3. домове за стари хора.

Внимание! Имам право на безплатна адвокатска защита във всеки случай, когато участвам в съдебно производство - наказателно, гражданско или административно, искам да ползвам услугите на адвокат, но нямам пари, за да наема такъв, а интересите на правосъдието изискват да бъда представляван от професионалист.

Как мога да получа своята безплатна адвокатска помощ?

Органът, който ще назначи служебния ми адвокат, взема предвид:

Ако прецени, че на база на горните сведения, отговарям на изискванията на законите в Република България и Европейския съюз, ще ми бъде назначен служебен адвокат, за чиито услуги няма да заплатя адвокатско възнаграждение, ако съдът отсъди в моя полза.

ВАЖНО! Безплатната правна помощ, която ми предоставя държавата, обхваща само разноските за адвокатски услуги, тя НЕ включва такси и разноски за експертизи и вещи лица. Мога да помоля съда да ме освободи от заплащането на т. нар. “съдебни разноски”, като изложа своето материално положение, но ако няма изрично разпореждане на съда, което да ме освободи от заплащането им, аз ще трябва да заплатя полагаемата ми се част от съдебните разноски.

Внимание! Ще се наложи да заплатя разноските за назначения адвокат, ако:

Актуализира: Юрия Марковска[toggles][toggle title="Източници"]

§ Конституция на Република България:

чл. 30, ал. 4 Конституцията - относно правото на адвокатска защита в наказателното производство;

§ Закон за правната помощ (ЗПрП):чл. 1-5 ЗПрП - общи положения;

чл. 21 ЗПрП - относно видовете правна помощ;

чл. 22 ЗПрП - относно условията за предоставяне на безплатна правна помощ;

чл. 23 ЗПрП - относно случаите, в които се прилага системата за безплатна правна помощ;

чл. 24 ЗПрП - относно случаите, в които не се предоставя безплатна правна помощ;

чл. 25 ЗПрП - относно реда за предоставяне на безплатна правна помощ и относно задължението да заплатя разноските по адвокат в случай че съдът постанови осъдителна присъда или осъдително съдебно решение срещу мен;

чл.26 ЗПрП - относно избора на адвокат от Адвокатския съвет;чл.27а ЗПрП - относно възстановяване на НБПП на направените разноски;чл.27б ЗПрП - относно събиране от НАП на възстановените разноски.

§ Закон за социалното подпомагане (ЗСП)

§ ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с ПМС 243 от 05.11.1998г., обн. ДВ, бр. 133 от 11.111998г., посл. изм. ДВ, бр. 17 от 21.02.2013г.

чл. 9 и чл. 10 - относно условията за предоставяне на социална помощ;

§ Закон аз закрила на детето (ЗЗкрД):

§ 11, т. 1 ЗЗкрД - относно децата в риск

§ НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление на Министъра на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 49 от 27.05.2008г., посл. изм. ДВ, бр.48 от 31.05.2013г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

30.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си