Как да отворя паркинг?

Разполагам със свободно пространство (собственик или наемател съм) до офис сграда с центъра на София, където навсякъде е зелена или синя зона. Хрумва ми страхотната бизнес идея да си отворя паркинг и да отдавам под наем места за паркиране. През каква процедура трябва да премина и какви са необходимите документи?

Регистрация като търговец

На първо време трябва да се регистрирам като едноличен търговец (ЕТ) или като търговско дружество (най-подходящата форма е еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД). NB! Ако се регистрирам като ЕТ, то трябва да плащам патентен данък и да подавам данъчна декларация до 31 януари на текущата година, в която следва да декларирам обстоятелствата, които са свързани с плащането на данъка. Размерът на данък е от 5 до 200 лв за място на паркиране според местонахождението на обекта. Ако регистрирам ЕООД, то трябва да плащам корпоративен данък, който е в размер на 10% от печалбата, която съм направил и да подавам годишна данъчна декларация до 31 март на слeдващата календарна година.

Регистрация на касов апарат - нужна ли е?

Тъй като развивам търговска дейност, мое задължение е да отчитам продажбите си (в случая предоставянето на услугата да се паркира) чрез издаването на касова бележка от касов апарат (предвидените санкции за неиздаването на касова бележка са в размер от 500 до 2 000 лв). За тази цел трябва да имам регистриран касов апарат. Необходимо е да сключва договор със сервизна фирма, която след въвеждането в експлоатация на касовия ми апарат ще издаде свидетелство за регистрация на фискално устройство. Сервизните фирми предлагат различни цени за регистрацията на касов апарат и издаването на свидетелството, затова е важно преди това да се поинтересувам добре към коя да се обърна.

Ами работното време?

Ако реша паркингът ми има устaновено работно време, то е необходимо да го регистрирам като търговски обект към съответната община по местонахождението му. Трябва да подам заявление до кмета на общината, в което посочвам информация за търговския обект, като име, ЕИК, респективно БУЛСТАТ за ЕТ, адрес на обекта, представител. Общините предлагат тази услуга безплатно.

Как стои въпросът с охранителната фирма?

Искам паркингът ми е да е охраняем (особено ако е денонощен). В този случай трябва да имам сключен договор и с охранителна фирма, която да гарантира сигурността на оставените превозни средства. Трябва да осигуря и кабинка за охранителя.

Безопасността преди всичко! Как да получа сертификат за противопожарна безопасност?

Паркингът ми трябва да отговаря и на изискванията за противопожарна безопасност. Трябва да подам Искане за издаване на сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност (+ комплект от документи) към компетентната дирекция, респективно районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” за населените места, които не са области (например компетентната дирекция за гр. София е Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (Искане по Образец 5), а за гр. Сандански - Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”). След като подам документите ще бъда посетен от представител, който ще установи дали отговорям на изискванията. Ако е така, ще ми бъде издаден сертификат. Таксата за издаването на сертификат е 50 лв. плюс по още 0,20 лв на всеки кв.м. разгърната застроена площ.

Препоръка

Процедурата крие доста особености, законовите изисквания се менят постоянно и за да не се лутам по администрации и за да си спестя време, нерви и пари, най-добре е да се обърна към специалист. Ние препоръчваме това адвокатско дружество. Работят бързо и на добри цени.[toggles][toggle title=Източници]Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ): 61з и сл. - относно патентния данък при ЕТ; т. 4 от Приложение № 4 - относно определяне размера на данъкаЗакон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО): чл. 20 - относно размера на корпоративния данък в България; чл. 92, ал. 2 - относно срокът за подаване на годишна данъчна декларация. Закон за данък добавена стойност (ЗДДС): чл. 118, ал. 1 - относно задължението за издаване на касова бележка; чл. 185, ал. 1 от ЗДДС - относно санкциите, които се налагат на ЮЛ или ЕТ при неиздаването на касова бележка;т. 40 от ДР към ЗДДС - относно дефиницията за “фискално устройство”;т. 41 от ДР към ЗДДС - относно дефиницията за “търговски обект”.Наредба за за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (НРОПТОФУ): чл. 2 - относно няколко дефиниции и сред тях и “търговски обект”;чл. 17 - относно регистрирането на касов апарат.Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):чл. 21, ал. 1, т. 13 - относно правомощието на общинския съвет да определя изискванията за дейността на търговските дружествата на територията на общината; чл. 21, ал. 2 - относно приемането на наредби от общинския съвет във връзка с упражняването на горното правомощие.Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община (НРУИТДТСО): чл. 3, ал. 1, т. 4 - относно обектите, които попадат в обхвата на Наредбата; чл. 4 - относно подаването на заявлениет за регистрация на работно времечл. 5 - относно в какво да се инвестират тези пари. Закон за частната охранителна дейност (ЗОХД): чл. 2, ал. 1, т. 2 - относно лицата, които сключват договори с охранителни фирми; чл. 5, ал. 1, т. 2 - относно вида дейност, която ще се извършва; чл. 7 - относно дефиниция за охрана на имущество. Наредба № Iз-489 от 28.03.2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (НРОДПК):чл. 2, ал. 2 и 3 - относно компетентните органи;чл. 10, ал. 1, т. 7 - относно това кой извършва ДПК; чл. 29, чл. 33, ал. 1, т. 1 - относно издаването на сертификат за противопожарна безопасност.НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (НПНПБЕО):т. 4 от ДР - относно дефиниция за обект.Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси: чл. 31 ж) - относно таксата за издаването на сертификат за противопожарна безопасност.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Моника

Дафинова

13.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си