Регистрация на сдружение в частна полза (ЮЛНЦ) - как?

Имам идея за общественополезен проект, който ще спомогне развитието на обществото. Каква правно-организационна форма мога да използвам за правилната му реализация? Един от вариантите е да регистрирам юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (сдужение в частна полза) или още по-известното на всички - НПО (Неправителствена организация). Считано от 01.01.2018 г. мога да направя това в Регистъра на ЮЛНЦ (юридически лица с нестопанска цел) към Агенция по вписванията.Сдружение в частна полза бих могъл да регистрирам с няколко лесни стъпки. Ето ги и тях:

Кои са необходимите документи?

 1. Избирам си наименование, което да включва ясно означение на вида на НПО. Ако желая мога да подам заявление за запазване на името в Регистъра на ЮЛНЦ.
 2. Правя едно Учредително събрание (УС) заедно с всички учредители (минимум трима души), за да приемем Устав.
 3. Създавам/е и един Учредителен протокол, който се подписва от ръководещия събранието и от протоколчика, а към него добавяме и списък с учредителите, саморъчно подписан от всеки от тях .
 4. Отивам/е при нотариус, за да завери спесимен/и от подписа/ите ми/ни като представляващ/и НПО-то, в зависимост от това колко от нас ще го представляват.
 5. Представляващият НПО-то попълва и подава заявление за регистрация в Регистъра на ЮЛНЦ, заедно със съответните документи.
 6. Плащам държавна такса за регистрацията.
 7. Ще е нужна и регистрация според Закона за мерките срещу изпиране на пари. Как ли? В 4-месечен срок от регистрацията на НПО-то трябва да бъдат приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се изпращат на директора на дирекция „Финансово разузнаване на Държавна агенция "Национална сигурност" за утвърждаване. Ще трябват следните документи:
 8. Вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари, приети от управителния орган на фондацията;
 9. Придружително писмо, в което се посочва категорията НПО и ЕИК (единен идентификационен код);
 10. Документ, удостоверяващ приемането на вътрешните правила от компетентния орган на НПО-то.

NB! Всичките копия трябва да са заверени "вярно с оригинала" и подписани и подпечатани.NB2! Процедурата крие особености, а и законът често се променя. Ето защо е най-добре да си спестя време и пари като се обърна към специалист на тази страница.

Такси към горните документи. Разбира се, че и такива има...

 1. Мога да проверя безплатно на страницата на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ дали наименованието, което съм си избрал е заето. Ако все пак реша да се застраховам, като го запазя, трябва да подам заявление, което ще ми струва 40 лв., съответно 20 лв, ако го направя онлайн.
 2. Има много образци на документи в Интернет, които мога да използвам според нуждите си.
 3. Интернет е голям и мога да намеря всичко в него, но все пак консултацията с професионалист е препоръчителна, за да избегна грешки в документите.
 4. От 10 до 20 лв.
 5. Интернет отново.
 6. 50 лв., отново таксата е наполовина, ако го направя онлайн - т.е. 25 лв.
 7. Тук такса няма.

Сметката излиза горе-долу така: 110 лв. грубо + една седмица чакане = един от добрите варианти, в случай че се оправя сам.

Има ли още нещо, което трябва да знам?

Важно! Ако възникнат нови обстоятелства след регистрацията, имам 1 месец от възникването им, за да ги заявя за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ.NB! Ако вече съм имам регистрирано НПО преди промяната от 01.01.2018 г., трябва да го пререгистрирам в срок до 31 декември 2020 г., като за целта подам заявление до Регистъра на ЮЛНЦ. Е, поне процедурата е напълно безплатна! Служебно се издава удостоверение за актуално състояние от съда, регистрирал НПО-то, което се изпраща към Агенция по вписванията. Запазвам наименованието си, както и кода си по Булстат, който вече се нарича идентификационен код. Ако желая, мога да заявя за вписване и нови обстоятелства относно НПО-то, за тях обаче ще дължа държавна такса. Как да пререгистрирам НПО-то си мога да науча тук.

Виж как можеш да регистрираш Сдружение, бързо и лесно. Без бюрокрация.

[toggles][toggle title=Източници]Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):чл. 7 - относно наименованието;чл. 11, ал. 1 - относно устава;чл. 18, ал. 1, т. 1 - относно устава;чл. 18, ал. 5 - относно заявяване на промени в Регистъра на ЮЛНЦ;чл. 20 - относно устава;Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел:пар. 25 - относно пререгистрацията на ЮЛНЦ.Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:1. Обикновени нотариални такси, т. 5 - относно заверяване на подпис.Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по всписванията:чл. 16а, ал. 1, т. 10 и ал.2, т. 10 - относно таксата за регистрация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;Чл. 16в, ал. 1 и ал. 2 - относно таксата за запазване на наименование.Наредбата за водене, съхраняване и достъп то ТР и регистъра на ЮЛНЦ:чл. 33п, ал. 2 - относно регистрацията в Регистъра на ЮЛНЦ.Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМСИП):чл. 102 и 103 ЗМСИП - относно регистрацията в ДАНС.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Милена

Горанова

13.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си