Осъден съм условно. Ами сега?

Извършил съм престъпление Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо). Аз съм престъпник и вече съм задържан, повдигнато ми е обвинение, признат съм за виновен и съм осъден. Не е сигурно обаче, че задължително ще вляза в затвора. Мога да бъде осъден условно.

Не е скъпо да намеря добър адвокат по наказателно право. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

При какви условия мога да бъда осъден условно?

След като всяко едно от тези изисквания е налице, аз ще бъда осъден условно - съдът ще отложи изпълнението на наказанието (влизането ми в затвора) за определен от съда срок. Този период от време се нарича изпитателен срок. Изпитателният срок може да е с продължителност от 1 до 3 години, когато съм извършил престъплението като непълнолетен, т.е. преди да навърша 18 години.;

Изпитателният срок може да е с продължителност от 3 до 5 години, когато съм извършил престъплението след навършването на 18 години. Докато той трае, аз съм длъжен да работя, уча или да се лекувам, ако е необходимо. Съществува още една възможност ако съм непълнолетен, според която, ако наложеното ми наказание е по-малко от 1 година лишаване от свобода, то може да ми бъде заменено с настаняване във възпитателно училище-интернат (не е ТВУ) или друга възпитателна мярка. Когато е налице условно осъждане, то е с предимство и тази възможност отпада.

По време на изпитателния срок, съдът може:

В случай че съм непълнолетен, когато съм извършил престъплението, съдът, който произнася присъдата с условно осъждане, е длъжен да уведоми съответната местна комисия за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която организира полагането на възпитателните грижи.

Добре е да зная, че при всички случаи контролиращ орган, към който мога да е обърна по повод „възпитателните грижи“, е местният районен съд.

В зависимост от поведението ми по време на изпитателния срок следват едни или други последици.

Какви са вариантите?

Извън всички тези случаи, отложеното наказание не се изпълнява.

Съответно, ако не извърша друго престъпление в изпитателния срок, мога да бъда реабилитиран по право (виж: Как да изчистя съдебното си минало? (Реабилитация), което ще заличи осъждането и последиците му за напред. Ако по време на изпитателния срок съм извършил престъпление и не се е наложило да търпя ефективно наказание при вече посочените хипотези, пак мога да бъда реабилитиран. Достатъчно е в срок от 5 г./10 г. (в зависимост дали първото ми наказание е под/равно на 3 г. лишаване от свобода) след изтичане на изпитателния срок да не извърша умишлено престъпление от общ характер, което се наказва с лишаване от свобода. Само след реабилитация би могло да се приложи отново условното осъждане. До този момент се считам за осъден, дори и един ден да не съм изтърпял наказателната си присъда.

Актуализирал: Юрия Марковска

[toggles][toggle title="Източници"]§ Наказателен кодекс

чл. 66 ал. 1 предпоставки и същност на условното осъждане

чл. 66 ал. 2 размер на изпитателния срок

чл. 66 ал. 4 задължения по време на изпитателня срок

чл. 69 ал. 1 изпитателния срок при непълнолетните

чл. 64 ал. 1 предимство на условното осъждане при особените възпитателни мерки при непълнолетните

чл. 67 ал. 1 и ал. 2 на кого съдът може да възложи възпитателните грижи през изпитателния срок

чл. 67 ал. 3 възможност на съда да постанови пробационни мерки

чл. 67 ал. 4 възможност на съда да уведоми местната комисия при непълнолетен извършител

чл. 67 ал. 5 контролен орган при изпълнението на възпитателните мерки и поведението на извършителя

чл. 68 ал. 1 нарушаване на изпитателния срок с умишлено престъпление от общ характер

чл. 69 ал. 2 особени правила при нарушаване на изпитателния срок от непълнолетен

чл. 68 ал. 2 нарушаване на изпитателния срок с престъпление по непредпазливост

чл. 68 ал. 3 нарушаване на пробационните мерки по време на изпитателния срок

чл. 68 ал. 4 безпричинно прекъсване на задължителното лечение

чл. 68 ал. 5 всички останали случаи

чл. 69а повторно нарушаване на изпитателния срок, когато след първото не е имало кумулиране

чл. 86 ал. 1 т. 1 реабилитация по право при ненарушаване на изпитателния срок

чл. 88а ал. 3 във вр. чл. 82 ал. 1 реабилитация при нарушаване на изпитателния срок без ефективно изтърпяване на наказанието

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Николай

Терзиев

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си