Пътуване с влак на хора с увреждания

От известно време планирам пътуването си. Мисля да пътувам с влак, но с това планирането определено не приключва. Важно е да знам правата си. По време на разговор случайно чувам да споменават pravatami.bg. Реших да хвърля едно око...

Кой има право на намаление при пътуване с влак?

Като човек с увреждания се ползвам с определени облекчения и отстъпки при пътуването си с влак. Важно е да знам, че за да ползвам тези облекчения, трябва да съм с доказана степен на увреждане и да притежавам решение на ТЕЛК.

Нуждая се от помощни средства (слухови апарати, очила, протези)

Това обаче не може да стане в моя град/село. Налага се да пътувам. В случая имам право на помощ от държавата. Какви документи трябва да представя?

Ако съм подал нередовни или непълни документи, разполагам с две седмици да поправя грешката. В противен случай няма да мога да упражня правата си.Директорът на дирекция “Социално подпомагане” издава заповед до 10 дни, с която приема или отхвърля искането ми. Независимо дали съм под, на или над 18, придружителят ми също ползва намаление.

А мога ли да пътувам безплатно?

Имам право на безплатно двупосочно пътуване два пъти в годината. Това важи при условие, че съм дете на възраст до 16 години с трайно увреждане, лице, увредено над 70% или военнопострадал. Какви документи е необходимо да предоставя в този случай и пред кого?

Едно мое безплатно пътуване важи за не повече от 30 дни от датата на пътуването освен ако не е посочено друго в удостоверението. Ако желая да пътувам в първа класа, необходимо е да заплатя разликата между билетите от първа и втора.

Какви намаления мога да ползвам?

Ако попадам в някоя от тези категории: Лице с над 71% увреждане, дете до 16 годишна възраст с трайно увреждане над 50% или военнопострадал, имам неограничено право на 50% намаление от цената на билета за влака. БДЖ издава специална карта от категория “трудно подвижно лице”, която мога да ползвам в срок до една година, освен ако не е указано друго. За нея са ми необходими следните документи:

Имам право на месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги. В случай че съм лице над 18 - годишна възраст с със затруднения в придвижването, с намалена работоспособност от 50 - 70% или с трайни слухови и/или зрителни увреждания, довели до намалена работоспособност над 70%.Документите, които трябва да подам, са следните:

В срок до 20 дни след като съм подал заявление, в дома ми идва социален работник. Той изготвя доклад, на основата на който директорът на дирекция “Социално подпомагане” издава заповед. Решението ми се съобщава не по - късно от 14 дни след издаване на заповедта. В случай че не успее да се свърже с мен от първия път, социалният работник оставя съобщение, с което ме приканва да се явя в дирекция “Социално подпомагане” до три дни. При неявяване от моя страна следва втори опит за връзка. Ако не успее да се свърже с мен и не се явя в Дирекция “Социално подпомагане” след повторна покана, социалният работник може да издаде мотивирано предложение искането ми да бъде отказано. NB! Ако получа помощ и злоупотребя с нея, може да се наложи да я върна заедно с лихва.

А ползвам ли някакви привилегии при пътуване с влак?

Като лице с увреждане мога да се ползвам от още някои облекчения при пътуване с влак:

А кучетата - водачи?

Моето куче - водач има статут на придружител. За него важи намаление 50% от цената на редовния билет. Задължително е да са му осигурени удостоверение, лична карта, намордник и твърд повод. При ползване на безплатен билет за спален вагон, на обратната страна на билета винаги се вписва “куче - водач” и номера на личната му карта.

Към кого следва да се обърна, ако правата ми са нарушени?

[toggles][toggle title=Източници]Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение: чл. 70, ал.2, т.2 - относно издаването на карта “ТПЛ”, срокове, условия;чл. 76, ал. 4 - относно безплатното пътуване и намаленията от 50% за хората с увреждания;чл. 77, ал. 2, т.1 - относно издаването на безплатен билет, срокове, условия;чл. 83, ал.3 - относно цената на билета за кучетата - водачи. Закон за социалното подпомагане (ЗСП):чл. 14а, ал.3 - относно злоупотребата с помощи от гражданите; чл. 14б - относно възможността на гражданите за защита по съдебен ред;чл. 14в - относно освобождаването от такса при съдебна защита на гражданите;чл. 15 - Задължение на лицата, подпомагани по този закон;Правилник за прилагане на закона за социалното подпомагане ( ППЗСП ):чл.19, ал.1 - изрично посочване на правото на хората с увреждания за безплатно пътуване два пъти в годината;чл. 20 - условия за кандидатстване на хора с увреждания за безплатно пътуване с железопътния транспорт;чл. 26 - ал. 1, ал. 4, т. 2; ал. 5, 6 и 8 - относно допълнителни условия, необходима документация и срокове за изискване на социални помощи; чл. 27 и 28 - относно социалните анкета и доклад;чл. 30 - относно правомощията и задълженията на АСП за предоставяне на информация;чл. 31 - относно сроковете и начините за плащане на помощите;чл. 33а - относно лишаването на лицата с увреждания от помощи със заповед. Закон за интеграция на хората с увреждания ( ЗИХУ ):чл. 38, т. 4 - пояснение за специалните транспортни услуги за хората с увреждания;чл. 42а - уточнение за категорията “хора с увреждания”;чл. 42б - уточнение относно правата на хората с увреждания при получаването на месечни помощи за транспортни разходи;чл. 42г - относно двойния размер на добавката с цел обезпечаване на придружителя на лицето с увреждания (важи и за кучетата - водачи);чл. 45 - относно удръжките от помощите при недобросъвестната им употреба от получателя им; Допълнителни разпоредби на ЗИХУ - Относно основните понятия “увреждане” и “човек с увреждане”.Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ):чл. 24 и 25 - относно условията за получаване на помощи, размерите, отговорните органи; чл. 32 - условия за кандидатстване за социални помощи, необходима документация, срокове;чл. 33 - условия и срокове на процедурите при кандидатстване за социални помощи;чл.. 45 - относно условията, необходимата документация, процедурите и сроковете по кандидатстването за и получаването на помощи за пътни разходи в конкретен случай.Закон за защита от дискриминация (ЗЗдискр.):чл. 7, ал.1 т. 15 - относно факта, че “не представлява дискриминация специалната закрила на лица с увреждания”; чл. 9 - лични задължения на страните в съдебно производство; чл. 47 - функции на Комисията за защита от дискриминация;чл. 50 -70 вкл. - относно производството пред Комисията за защита от дискриминация;чл. 71 - 75 - относно съдебното производство;чл. 76 - относно изключителните принудителни правомощия на КЗдискр.;чл. 78 - последици за извършителя на дискриминацията;чл. 82 - последици при несъобразяване с решение на Комисията.Регламент № 1371 на ЕС от 2007 г.:чл. 22, чл. 23 - относно помощта, която служителите на гарата са длъжни да окажат на лице с увреждания; чл. 24 - относно пътуването на лица с увреждания.Устройствен правилник на агенция “Социално подпомагане” (УП на АСП)чл. 12,т. 8 и 9 - относно правомощията на главна дирекция “Социално подпомагане” по разглеждане на жалби;чл. 14, т. 6 и 7 - относно правомощията на регионална дирекция “Социално подпомагане” по разглеждане на жалби;чл. 16, т. 22 и 23 - относно правомощията на дирекциите “Социално подпомагане” по разглеждане на жалбичл. 18, ал. 2 - относно типа на връзка със звената на агенция “Социално подпомагане”чл. 21 - относно сроковете за отговор на жалби и сигнали.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Константин

Сакаян

22.12.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си