Смяна на електромер - кога и как?

Прибирам се от работа и виждам съобщение на входната врата, че ще ми бъде подменен електромерът. Защо трябва да бъде сменян? Колко ще ми струва новият? Сигурно ще ми сложат от онези “умни” електромери, които набират обороти само като погледнеш към тях. Повече мога да науча в следващите редове.

Кога трябва да ми бъде проверен електромерът и какви са видовете проверки?

За да се гарантира точното и правилно отчитане на електрическа енергия, средствата за измерване (или така наречените електромери) преминават през одобряване на типа и първоначален и последващ контрол. Това е законово задължение на електроразпределителното дружество и е в моя полза като потребител, за да ми се гарантират качество и точност на измерването.Одобряване на типа се извършва при етап производство или внос на електромерите. Лицата, които ги произвеждат или внасят, са длъжни да ги заявят за одобрение в Българския институт по метрология. Председателят на института признава одобрението, когато след изпитване и оценяване на типа е установено съответствие с изискванията. След това се издава удостоверение и се вписва в регистър на одобрените за използване типове средства за измерване, който мога да видя тук. Удостоверението е валидно за 10 години.Първоначална и последваща проверкa на електромери се извършват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Първоначалната проверка трябва да ми бъде извършена, за да бъде пуснат електромерът в действие и има валидност до края на календарната година, следваща годината на проверката. Например проверка, извършена през месец април 2017г. ще се счита за валидна до края на 2018.Последваща проверка трябва да бъде извършена:

Тя се извършва на електромерите в употреба и се удостоверява със знаци за последваща проверка.Дружествата, осъществяващи доставка на електрическа енергия и използващи електромерите, са длъжни да отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.Мога ли да поискам да ми бъде проверен електромерът? Имам чувството, че не отчита вярно... Разбира се, като потребител мога да поискам да бъде направена допълнителна проверка на електромера ми. За целта ще трябва да подам заявление до електроразпределителното дружество. Естествено, ще трябва да заплатя за услуга „демонтиране на електромер”. Цената се определя по утвърден ценоразпис от дружеството (около 30-тина лева, но цената варира при различните). Ще трябва да се “бръкна” и за такса към метрологичната лаборатория за извършване на проверката - още 8 лв. за еднофазен електромер. В случaй че експертизата установи несъотвестствие на метрологичните и техническите характеристики за електромера, електроразпределителното предприятие ще ми възстанови разходите. NB! Важно е да се запозная добре с общите условия за използване на електроразпределителните мрежи към съответното дружество, чиито услуги използвам.

Подмениха ми електромера без предупреждение!

Всяко дружество си има Общи условия за използване на електроразпределителната му мрежа.

NB! Те влизат в сила след първото им публикуване, без да е необходимо да ги приемам изрично като потребител.При смяна на електромер трябва да бъда предварително уведомен за точната дата. От електроразпределителното дружество разлепват съобщения за времето, през което електрозахранването ще бъде спряно. Такова съобщение мога да открия на входа в блока или на друго видно място. Информация мога да намеря и в интернет сайта на дружеството. След смяната се съставя констативен протокол от служителите на дружеството, който трябва да бъде подписан от тях и от мен като потребител. Данните на старите електромери се удостоверяват със снимка. Ако не присъствам и/или откажа да подпиша констативния протокол за подмяната, то дружеството има право да го състави в присъствието на други двама свидетели. Ако дружеството не изпълни задължението за уведомление при смяна на електромер, е налице нарушение на установените правила на ОУ на договорите за пренос на електрическа енергия. В такава ситуация може да му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За любознателните: Какви са тези “умни” електромери?

Умните електромери или така наречените електромери с дистанционен отчет позволяват показанията да се отчитат от разстояние, без да се посещава на място от отчетник, като се намаляват технологичните разходи. По този начин също може да се елиминира възможността за грешки при отчитане. Според електроразпределителните дружества електромерите с дистанционен отчет по-трудно могат да бъдат манипулирани.[toggles][toggle title=Източници]Закона за измерванията (ЗИзм.):чл. 26, ал.1 - относно контрола на средствата за измерване;чл. 29, ал.1 - одобряване на типа на средства за измерване;чл. 30, ал.1 - относно срокът на валидност на одобряването/10г./;чл. 31, ал.1 - заявка на електромерите в в Българския институт по метрология за одобряване на типа;чл. 32. ал.1 - издаване на удостоверение от одобрен тип;чл. 35, ал.1 - относно знаците за одобрен тип;чл. 38, ал. 1 - от кого се извършват първоначалните и последващите проверки на средства за измерване;чл. 39, ал. 2 - относно срок на валидност на проверките;чл. 43, ал.1, т.3 - относно срока на последваща проверка;чл. 43, ал.3 - относно извършването на последващата проверка.Закон за енергетиката (ЗЕ):чл.206, ал.1 - относно нарушаване на разпоредбите на Закон за енергетиката.ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия (КЕВР): чл. 20 ал. 2 - видове отчитане - дистанционно или на място.http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2016/05-2016/0161d816/06242816.htm - решение на съда по чл.206 ал.1 от ЗЕ.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Михаил

Георгиев

5.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си