"Закупуване" на осигурителен стаж. Каква е процедурата?

Вече съм почти на финалната права и ми остава малко до навършване на пенсионна възраст. Добре знам обаче, че трябва да отговарям на определени условия, за да придобия право на пенсия и че освен навършени години, трябва да имам и натрупан осигурителен стаж. На мен обаче съвсем малко не ми достига, за да покрия критериите за минимален осигурителен стаж (за 2019 – 35г. и 8м. за жени и 38г. и 8м. за мъже), така че да мога да се пенсионирам. Чувал съм,че такъв стаж мога да си “закупя”, но не ми е ясно точно как става.

Кога мога да си закупя осигурителен стаж?

Имам няколко възможности:

  1. Мога да си закупя времето, през което съм се обучавал във висше и полувисше учебно заведение или времето, в което съм карал докторантура и съм придобил образователна и научна степен “доктор”.

В тези случаи осигурителен стаж мога да закупя за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за специалността, която съм записал. Например ако съм записал специалност, която трае 4 години, мога да си закупя стаж само тези 4 години, но не и за повече (дори и да съм презаписал една година и да съм го изкарал за 5г., а не за 4г). Трябва да съм наясно, че е необходимо не само да съм се записал да уча, но и да съм завършил успешно! Без значение е формата на обучение - редовна, задочна, вечерна и др. Осигурителният ми стаж се установява с удостоверение по утвърден образец, издадено от териториалното поделение на НОИ, въз основа на:

Важно! Времето, в което съм учил, трябва да не е било зачетено за стаж на друго основание – например в същия период да съм бил и на работа, от която да са ме осигурявали. Ако все пак включва такива периоди, мога писмено да поискам възстановяване на сумите от внесените осигурителни вноски. Тези суми ще ми бъдат върнати въз основа на разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).

  1. Другата ми опция е да си закупя до 5 години осигурителен стаж, който не ми достига, за да придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в случаите, в които съм навършил общата възраст за пенсиониране (за 2019г. – 61г., 4м. за жени и 64г., 4м. за мъже). Тъй като мога да закупя само до 5 години осигурителен стаж, това означава, че няма как да се възползвам от това си право, когато нямам никакъв осигурителен стаж. Не мога да си закупя осигурителен стаж по този ред и ако реша да се пенсионирам по-рано (тоест преди да навърша необходимите години) .

Такъв стаж мога да закупя само за да придобия право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. В случаите, в които съм внесъл осигурителни вноски за завършено висше/полувисше образование за периоди по-малки от 5 години, имам право да внеса осигурителни вноски за “недостигащ стаж” за разликата до 5 години. Осигурителният доход за времето, за което съм си “купил” осигурителен стаж, не се взима предвид при изчисляването на размера на пенсията, която ще ми бъде отпусната. Важно! И при двата варианта, при които мога да си закупя стаж, времето, за което съм внесъл осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория (в тази категория са работи като счетоводител, бояджия, животновъд).

Какво трябва да направя?

Трябва да подам заявление за пенсиониране до териториалното поделение на НОИ с искане да преценят колко осигурителен стаж не ми достига. Тази преценка се прави към датата, на която съм подал заявлението. В рамките на 5 работни дни от дата на подаване трябва да ми изпратят уведомително писмо, в което ми съобщават колко още осигурителен стаж ми трябва за пенсия, сумата на дължимите осигурителни вноски и реда, по който трябва да ги внеса. В случай че документите, които съм подал, са нередовни и/или пък нещо липсва, уведомителното писмо ще ми бъде изпратено в срок от 5 работни дни от датата, на която представя редовните документи или, когато изтече 1 месец откакто са ме уведомили за нередностите. Ако не ги отстраня в предвидения срок, длъжностното лице ще издаде разпореждане въз основа на наличните редовни документи.В 14-дневен срок от получаване на уведомителното писмо е необходимо да представя в териториалното поделение на НОИ удостоверение, че съм внесъл дължимите осигурителни вноски (УП - 16) . В случай че живея в чужбина, това удостоверение може да ми бъде издадено от териториалното поделение на НОИ – София-град. Ако изпусна срока и не представя такова удостоверение, ще получа отказ и няма да ми бъде отпусната пенсия.

Kaква е цената?

“Закупено” време ще ми се зачете за осигурителен стаж след като внеса за своя сметка по банков път осигурителни вноски, изчислени в процент, определен за фонд „Пенсии” за родените преди 01.01.1960г. върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, който за 2018 г. е 510,00 лв. Сумата на осигурителните вноски за 1 месец “закупен” осигурителен стаж през 2018 г. е 100,98 лв., а от 01.01.2019 г. - 110,88 лв.[toggles][toggle title=Източници]Кодекс за социалното осигуряване (КСО):чл.6, ал.1, т.4, б. “а” - относно процента на осигурителната вноска за осигурителен стаж;чл. 9а- относно процедурата, което трябва да следвам;чл. 68 - относно общата възраст за пенсиониране; чл.70а, ал.2,т.4- относно невзимането в предвид на закупения осигурителен стаж при изчисляването на индивидуалния коефициент за пенсия.Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):чл.45 - относно закупуване на осигурителен стаж за времето на обучение във висше и полувисше учебно заведение; чл.45а - относно закупуването на недостигащ осигурителен стаж до 5 години.Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):чл.129 - относно възстановяването на сумите от внесените осигурителни вноски.Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за странатаУсловия за пенсиониране с пенсия за осигурителен стаж и възраст (2017г)Възможности за закупуване на осигурителен стаж[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Магдалена

Митева

2.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си