Какви са правомощията на кмета?

Минат, не минат няколко години и гласуваме за кмет. Чувам по телевизията, че има кмет на община, кмет на район, кмет на кметство и почвам да се чудя кой е по-по-най. Знам, че кметът е отговорен за това, което се случва в рамките на територията, в която е избран, но с какво точно се занимава и докъде се разпростират правомощията му?

Как се избира кмет? Активно и пасивно избирателно право

Кметът на общината, както и кметът на района или кметството се избират пряко чрез гласуване от населението за срок от 4 години. От коя част от населението обаче или по-научно казано - кой притежава активно избирателно право?

Право да бъде избирано за кмет (или пасивно избирателно право) има всяко лице, което отговаря на следните изисквания:

Каква е разликата между всички „видове“ кметове и какви са правомощията им?

На първо място – териториалната им компетентност. Кметът на общината има правомощия в рамките на цялата община, докато районните кметове и кметовете на кметствата изпълняват своите правомощия в рамките на съответните административно-териториални единици, за които отговарят и не могат да решават въпроси, излизащи от този предел. На второ – кръга от правомощия, които притежават. Нампример кметът на район отговаря за организирането и провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия, като концерти или различни инициативи за опазване на околната среда.

Основни правомощия на кмета на общината:

В изпълнение на своите правомощия кметът издава заповеди. Такава може да бъде например заповедта на кмета до живущи на дадена улица да боядисат обитаваната от тях сграда или пък да почистят снега по тротоарите. С тези заповеди кметът може да определя и позволените места за паркиране. Освен това кметът на общината и кметът на района могат да оправомощават заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, предвидени в закон.

А какви са основните правомощия на кметовете на райони и кметства?

Кой осъщетвява контрол върху действията на кмета?

Компетентни да осъществяват контрол върху дейността на кмета са областният управител и общинският съвет. Актовете на кмета могат да бъдат оспорвани по административен ред пред областния управтел. Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета. Срокът за реакция е 14 дни от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва и незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд. [toggles][toggle title=Източници]Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):чл. 39, ал. 4 – относно възможността на кмета да възложи изпълнение на част от функциите си на заместник-кмета;чл. 38, ал. 2 – относно продължителността на мадата на кмета;чл. 44, ал. 1 – основни правомощия на кмета на общината;чл. 44, ал. 2 – относно издаване на заповеди в изпълнение на правомощията;чл. 45, ал. 1 – относно оспорване на заповеди на кмета пред областния управител;чл. 45, ал. 2 – относно отговорност на кмета;чл. 45, ал. 5 – относно възможността на кмета да върне за преразглеждане или да оспори актове на общински съвет;чл. 46, ал. 1 – относно правомощия на кметове на кметства и районни кметове.Изборен кодекс (ИК):чл. 396 – относно активнотоизбирателно право;чл. 397, ал. 1 – относно пасивното избирателно право.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

21.8.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си