Одит, одитор - из отговорностите на един експерт-счетоводител

През последната година често слушам и чета за банки, обявени в несъстоятелност, за злоупотреби в застрахователни дружества или пенсионни фондове. Повечето хора сочат за едни от “виновниците” за кризите в тези институции одиторите. Знам, че одитът представлява проверка. Но кога е задължително да се извърши одит и кои са лицата, имащи право да осъществяват тези проверки?

Какво е одит?

Най - общо казано, одитът е проверка от независими експерти на някаква дейност, продукт или процес. Финансовият одит, който е най - разпространен и важен, представлява проверка на финансови отчети. Одиторът изказва експертно и независимо мнение дали отчетът е изготвен в съответствие с изискванията на закона и счетоводните стандарти. Целта е отчетът да се провери за неточности, отклонения, несъответствия, грешки или измами.Често не се прави разлика между одит и счетоводство. За разлика от счетоводството, чиято цел е най - вече текущо отчитане на приходите и разходите на фирмата ми, одитът е по - скоро контролна дейност. Идеята е чрез одита да се извърши външна, независима проверка на финансовите отчети, която да установи тяхната достоверност. Независимият одит е задължителен и доброволен.

Задължителен одит

Имам собствен бизнес. Добре е да знам кои годишни финансови отчети подлежат на задължителна одиторска проверка. Това са ГФО на:

Важно! Няма да подлежа на задължителна одиторска проверка, когато имам малко предприятие, което през текущата или предходната година отговаря на поне две от следните условия:

Изключение са и бюджетните предприятия.Одиторът проверява и консолидирани финансови отчети. Такива съставят предприятия, свързани в една група. Отчетът се изготвя от предприятието - майка.

Как мога да стана одитор ?

Каква отговорност нося като одитор?

Като одитор нося имуществена отговорност, ако с действията или бездействията си причиня вреди. Такава отговорност нося, ако съм нарушил мои задължения по договора ми с одитираното предприятие, както и ако не съм изпълнил задължения, възложени ми от закона - нарушил съм задължението си за пазене на професионална тайна, не съм информирал ръководството на предприятието за установени или възможни съществени нарушения и други. Може да съм действал умишлено или небрежно. Важно! Отговорността ми е ограничена до определен размер (трикратния размер на възнаграждението ми, но не по - малко от застрахователните суми, за които съм задължен да имам застраховка “Професионална отговорност”), в случай че съм действал небрежно. Ако съм извършил одита заедно с други одитори, отговорността ни е солидарна (всеки от нас ще отговаря за целия размер на причинените вреди). Моята отговорност като одитор не изключва тази на ръководителя на фирмата, която съм одитирал. Ако като одитор нарушавам правилата на устава на ИДЕС, той може да ми наложи дисциплинарно наказание глоба от 1 000 до 15 000 лв, временно изключване от ИДЕС за срок от 3 или 5 години, задължително предписание за отстраняване на нарушенията и други. Комисията също упражнява надзор върху дейността на одиторите, както служебно, така и по подадени сигнали от граждани. Тя налага административни наказания глоба или имуществена санкция в случаите на нарушения.

Фирмата ми подлежи на задължителен независим финансов одит. Какво ще стане, ако не го направя?

Ако съм задължен да възложа независим финансов одит на регистриран одитор и не го направя, ще ми бъде наложена глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на предприятието ми имуществена санкция - от 2000 до 10 000лв. Същите санкции ще бъдат наложени на мен и придприятието, ако възложа извършването на одита на лице, което не е регистрирано като одитор. В този случай глоба - от 500 до 5000лв. ще бъде наложена и на лицето, извършило одит, без да е регистрирано.Счетоводни услуги: Представяме две доказани счетоводни кантори с екипи от професионалисти, но и личности с висок морал. Счетоводството не е само дебит и кредит. Виж колко повече може да бъде за твоя бизнес.[toggles][toggle title=Източници]Закон за счетоводството (ЗСч):чл. 31 относно консолидирани финансови отчети;чл. 37 относно предприятията, които подлежат на задължителен независим финансов одит;чл. 75 относно отговорността на предприятие; чл. 76 относно отговорността на лице, което извърши независим финансов одит, без да е регистрирано.Закон за независимия финансов одит (ЗНФО):чл. 2 относно целта на финансовия одит;чл. 3 относно същността на финансовия одит;чл. 7 относно регистрираните одитори;чл. 8 относно начините на упражняване на одиторска професия;чл. 13 относно условия за кандидатстване за дипломиран експерт - счетоводител;чл. 14 относно изпити в университета на кандидата за дипломиран експерт- счетоводител;чл. 15 относно изпити за дипломиран експерт - счетоводител;чл. 16 относно практическо обучение за независим одитор;чл. 17 относно вписване на дипломираните експерт - счетоводители;чл. 18 относно придобиване на правоспособност като регистриран одитор;чл. 21 относно регистъра на регистрираните одитори;чл. 31 относно задълженията на регистрирания одитор;чл. 32 относно имуществена отговорност на регистрирания одитор;чл. 34 относно отговорността на ръководството на одитираното предприятие;чл. 35 относно Института на дипломираните експерт - счетоводители (ИДЕС);чл. 36 относно функциите на ИДЕС;чл. 40 относно дисциплинарни наказания, налагани от ИДЕС;чл. 70 относно същността на Комисията за финансов надзор над регистрираните одитори (Комисията);чл. 71 относно функциите на Комисията;чл. 110 относно административни наказания, налагани от Комисията.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

14.5.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си