Как да получа достъп до класифицирана информация?

След като вече разбрах какво е това класифицирана информация, следващият логичен въпрос, който изниква в главата ми, е как да получа достъп до нея?

Каква е процедурата за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация?

За да получа разрешение за достъп до класифицирана информация:

  1. Трябва да бъда проучен за надеждност.

В зависимост от степента на класифицираност проучването бива обикновено (“поверително”), разширено (“секретно”) и специално (“строго секретно”). Не могат да ме проучат, без да съм дал писмено съгласие. Имам право да оттегля съгласието си във всеки един момент от проучването. В резултат на това проверката ще бъде прекратена незабавно, а събраните данни ще бъдат унищожени. Ако оттегля писменото си съгласие, няма да имам право да кандидатствам за длъжността или за изпълнение на конкретната задача, свързани с работа с класифицирана информация, за срок 1 година. Необходими документи:

NB! Няма да подлежа на проучване за надежност, ако искам достъп до служебна тайна.

  1. Второто изискване е да мина през обучение в областта на защитата на класифицираната информация.

Срок на разрешението.

Разрешението за достъп се издава за срок:

  1. пет години - за ниво на класификация "Поверително";
  2. четири години - за ниво на класификация "Секретно";
  3. три години - за ниво на класификация "Строго секретно".

Кога ще получа отказ за издаване на разрешение?

Това ще стане, когато не отговарям на някое от изискванията за получаване на разрешение или съзнателно (нарочно) съм дал неверни или непълни данни.За отказа ще бъда уведомен писмено. Заедно с него Държавната комисия по сигурността на информацията ще ми посочи основанието, поради което ми отказва и препис от отказа. ДКСИ не е длъжна да се мотивира.NB! Ако получа отказ, няма да имам право да кандидатствам за длъжност или за изпълнение на конкретна задача, свързани с работа с класифицирана информация от същото или по-високо ниво на класификация за срок 1 година от издаването на отказа.

Кога могат да ми отнемат разрешението?

В този случай аз имам разрешение, но в последствие ми го взимат: Причина за това могат да бъдат:

  1. Установяването на факти, от които става ясно, че не отговарям на изискванията за получаване на разрешние.
  2. Ако извърша нарушение на закона, с което създам опасност или причиня вреди в областта на защитата на класифицираната информация.
  3. Извършвам системни нарушения, т.е. осъщестявам три или повече пъти едно и също нарушение.

NB! Ако ми отнемат разрешението, нямам право да кандидатствам за длъжност или за изпълнение на конкретна задача, свързани с работа с класифицирана информация, за срок 3 години от отнемането.

Кога се прекратява разрешението ми за достъп до класифицирана информация?

След като бъда уведомен в 7-дневен срок мога да обжалвам пред Държавна комисия по сигурността на информацията отказа за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, както и прекратяването или отнемането на издадено разрешение. [toggles][toggle title=Източници]Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ):чл.38 - относно процедурата за получаване на разрешение;чл. 43, ал.2, 4, 5, 6 - относно проучването за надежност;чл.55, ал.1 - относно срока на разрешението за достъп;чл.57 - относно отказа за даване на разрешение за достъп;чл.59, ал. 1 - относно случаите, в които ще ми отнето разрешението;чл. 61 - относно случаите, в които ще м бъде прекратено разрешението; чл.62 - относно правото на обжалване на отказа за издаване на разрешения, прекратяването и отнемането на разрешение;Приложение № 2 към чл. 47 и 48 - относно въпросника който трябва да попълня при подаване на молба за разрешение.Правилник за приложение на закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ):чл. 147 - относно необходимите документи за кандидатстване за разрешение за достъп до класифицирана информация.Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК):чл. 74, ал. 2, т. 1 ДОПК - относно предоставянето на нотариално заверена данъчна декларация.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Магдалена

Митева

26.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си