Уволниха ме незаконно! Какви са правата ми?

Изгубих работата си, но считам, че уволнението ми е незаконно, защото работодателят ми не спази трудовото законодателство.

Какво мога да предприема?

Имам право да оспорвам законността на уволнението пред работодателя или пред съда, като поискам:

  1. признаване на уволнението ми за незаконно и неговата отмяна;
  2. възстановяване на предишната ми работа;
  3. обезщетение за времето, през което останах без работа поради уволнението;
  4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата ми книжка или в други документи.

Особено важно в този момент е да се консултирам с адвокат за мерките, които мога да предприема (особени преди да подпиша каквото и да е от работодателя). Мога бързо и лесно да се свържа с опитен адвокат по трудово право на тази страница.

Как и в какъв срок мога да предявя иск за незаконно уволнение?

Мога да предявя първия иск (с който искам отмяна на уволнението ми като незаконно), да го комбинирам с някои от другите (например да поискам също да ме върнат на старата ми работа), или да предявя и четирите иска заедно. Исковете си мога да предявя с една искова молба, в която трябва да изложа защо считам, че уволнението ми е незаконно.Важно! Работодателят ми може сам да отмени заповедта за уволнение преди да предявя своя иск пред съда. В случайче той не направи това, мога да предявя иск в 2-месечен срок от прекратяването на трудовото ми правоотношение.

Пред кой съд предявявам иска?

Законът ми дава възможност да избирам къде да предявя своя иск: 1. Мога да предявя иска си пред районния съд по постоянния адрес или седалището на своя работодател. 2. Ако за мен обаче е по-удобно, мога да предявя иска си пред районния съд по мястото, където обичайно полагам своя труд. Исковата ми молба ще бъде разгледана в 3-месечен срок. Важно е да знам, че производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите, но в случай че изгубя делото, ще се наложи да платя разноските, които ответната страна е направила. Времето, през което съм останал без работа поради уволнение, което е признато за незаконно, ще ми се зачете както за трудов, така и за осигурителен стаж. За този период работодателят ми ще трябва да ме осигурява.

Възстановяване на предишната работа

Когато съдът признае уволнението ми за незаконно и постанови възстановяването ми на работа, освен съдебното решение ще ми бъде връчено и съобщение за възстановяване на работа. Ще мога да заема отново длъжността си, ако в срок от 2 седмици се явя на работа и представя съобщението, освен ако забавянето ми се дължи на уважителни независещи от мен причини. Ако работодателят не ме допусне до работното ми място, той ще ми дължи трудово възнаграждение от деня на явяването ми до действителното ми допускане на работа. Когато заеманата от мен длъжност е вече заета, работодателят ще трябва или да освободи новоназначеното на нея лице, за да ме възстанови на работа, или да задържи и двама ни като служители.

А мога ли да получа обезщетение за незаконното си уволнение?

Незаконното уволнение ме лишава от доходите, които придобивам чрез работата си по трудово правоотношение и ме изправя пред необходимостта да потърся нов източник на средства. Поради тази причина, заедно с иска за признаването на уволнението ми за незаконно мога да предявя и иск за обезщетение за оставане без работа.

Какъв е размерът на обезщетението?

Ако се установи, че съм незаконно уволнен, и наред с това съм предявил иск за обезщетение за оставане без работа, съдът ще осъди работодателя да ми заплати обезщетение в размер на брутното ми трудово възнаграждение за времето, през което съм останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. За да уважат моя иск за обезщетение, ще е необходимо:

  1. Съдът да установи, че уволнението ми е извършено в нарушение на трудовото законодателство- например работодателят не е издал заповед за уволнение, уволнил ме е по време на отпуска или по време на майчинство.
  2. Да съм останал без работа. Тук под „работа“ следва да се има предвид такава по трудово правоотношение. Няма пречка да имам други доходи от други източници – например да съм управител на търговско дружество, да печеля от авторски права, да работя на граждански договор и т.н. Съдът ще провери единствено започнал ли съм работа по трудов договор на друго място. За целта ще трябва да представя трудовата си книжка в съдебно заседание, а съдът ще провери има ли в нея последващо вписване на ново трудово правоотношение. Ако междувременно съм започнал работа, но тя е по-нископлатена, също ще имам право на обезщетение, но то ще бъде в размер на разликата между брутното ми трудово възнаграждение на предходната ми работа и това на моята нова по-нископлатена работа.
  3. Обезщетение ще получа за месеците след уволнението, през които съм бил безработен, но максимум за 6 месеца.

Пример: Трудовото ми правоотношение е прекратено. След 2месеца започвам нова работа при възнаграждение 800 лева, което обаче е по-ниско от възнаграждението ми преди уволнението, което е било 1000 лева. Съдът установява, че съм уволнен незаконно и ми присъжда следното обезщетение за оставане без работа:- за първите 2 месеца, през които съм бил безработен - обезщетение в размер на възнаграждението ми преди уволнението, т.е. 1000 лева за 2 месеца, или общо 2000 лева.- за следващите 4 месеца, през които съм работил, но за по-малка заплата – обезщетение в размер на разликата между старото и новото възнаграждение или 200 лева за 4 месеца, т.е. 800 лева. Мога да поискам от съда назначаването на съдебно-счетоводна експертиза, която да определи точния размер на обезщетението, което ми се дължи, на базата на последното брутно трудово възнаграждение, което съм получил преди да бъда уволнен. Важно! Когато изгубя работата си, мога да се регистрирам в Бюрото по труда, за да получавам обезщетение за безработица. Ако уволнението ми бъде отменено като незаконно и ми бъде присъдено обезщетение за оставане без работа, ще трябва да възстановя обезщетението за безработица, което съм получил за същия период. В един и същи календарен период имам право само на едно от двете обезщетения, защото тяхното основание е едно и също – оставането ми без работа.

Поправяне на трудовата ми книжка

Съдебното решение в моя полза е основание времето, през което съм бил незаконно уволнен да се впише като трудов стаж в трудовата ми книжка. Ако работодателят откаже, Инспекцията по труда може да извърши служебно вписване. [toggles][toggle title=Източници]Кодекс на труда (КТ):чл. 225 - относно обезщетението за оставане без работа;чл. 344 - относно оспорването на законността на уволнението;чл. 345 - относно възстановяването на предишната работа;чл. 346 - относно поправянето на трудовата книжка; чл. 358 - относно срока за предявяване на иск;чл. 359 - относно разноските по трудови дела.Граждански процесуален кодекс (ГПК):чл. 105 - подсъдност на иска;чл. 114 - алтернативна подсъдност по трудови спорове.Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл. 9 - относно осигурителния стаж;чл. 54е - относно обезщетението за безработица.Трудово право. Обща част - Красимира Средкова, УИ “Св. Климент Охридски”, 2010 г. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Александра

Василева

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си