Възстановяване на запазена част от наследство

Съпругът ми почина, като скоро след това се появи завещание. Според него той завещава всичко на колежка от офиса. Цял живот сме живели заедно и в един момент се оказва, че всичките му имоти са за въпросната колежка. Чудя се – нямам ли право да получа нещо въпреки завещанието? Оказва се, че имам право на т.нар. запазена част от наследство. Какво представлява тя и как мога да си я получа - информация за това в следващите редове.

Какво представлява запазената част от наследство?

Всеки има право да реши какво ще се случи с неговите имоти, автомобили и всякакви други вещи след смъртта му. За да бъде моята воля разбрана след смъртта ми – трябва да съставя завещание.Важно! В случай, че не съм оставил завещание, ще ме наследят наследниците ми по закон, като кой колко ще получи – отново се определя от закона.Има смисъл да съставям завещание само когато искам да оставя нещо на някого, който по принцип не би ме наследил, или пък искам делът на наследниците ми да е различен от този, който законът определя. Например ако наследството ми се състои от две къщи и съпругата ми е починала – тогава всяко от децата ми ще получи по една къща. Ако обаче аз искам едната къща да бъде получена от Фондация „За децата в бедните райони”, то тогава има смисъл да съставя завещание, защото въпросната фондация не се включва по принцип в кръга от наследниците ми.Има обаче една граница, която не трябва да преминавам. Не мога да завещая всичко на случайни колеги от офиса, на различни организации и други, а на децата си или на съпругата си да не оставя нищо. Или по-скоро мога да го направя, но те имат право на т.нар. запазена част. Могат да си я получат само ако си я искат.

Кой има право на запазена част от наследство и какъв е размерът й?

Какъв е редът?

Каквито и права да имам, няма да получа нищо, ако не си поискам запазената част. Трябва да подам иск. Нека да използваме нашия пример – трябва да подам иска срещу колежката на починалия ми съпруг, т.е. срещу лицето, което е получило нещо по завещание. Освен по завещание някой може да е получил нещо и чрез дарение (т.е. напълно безвъзмездно). Тогава искът ми може да е насочен към въпросното надарено лице. Не става въпрос обаче за всички видове дарения. Изключват се т.нар. обичайни дарения (например подарък за рожден ден). Какво всъщност искам – искам намаление на въпросните завещания и/или дарения до размера, който е необходим да допълни моята запазена част.Ако аз съм единствен наследник на съпруга ми – имам право на 1/2 запазена част от имуществото му. Да приемем, че той има два двустайни апартамента и два автомобила, но е завещал всичко на колежка от офиса. В тази ситуация аз мога да искам това, което колежката е получила, да бъде намалено, за да мога аз да си получа запазената част (която в този пример е единият апартамент и единият автомобил). Важно! Когато упражнявам правото си на запазена част срещу лице, което не е наследник по закон (например колега или дадена организация), трябва да съм приела наследството по опис. Запазената ми част може да бъде накърнена не само когато съпругът ми е оставил всичко на дадена фондация или колежка, а и когато е оставил всичко на свой наследник по закон, който обаче няма право на запазена част – например на брат си.

Има ли някакъв срок?

Важно! Правото ми да искам възстановяване на запазената част се погасява с 5-годишна давност. Откога обаче започва да тече този срок? За да искам възстановяване на запазената си част, първо трябва да знам, че изобщо има завещание. Обявените завещания, които имат за предмет недвижими имоти или права върху недвижими имоти (например право на строеж) се вписват в Службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. Това означава, че аз мога да направя справка дали има вписано такова завещание и по този начин да се информирам дали наследодателят ми е завещал определен имот. Именно от момента на вписването започва да тече 5-годишният давностен срок. Няма значение дали действително съм направил справка. От момента на вписване на завещанието в Службата по вписванията се счита, че аз знам, че има подобно завещание. Дали съм си направил труда да проверя, или не – това си е изцяло мой проблем. Ами ако съм разбрал, че има завещание още преди то да е вписано – ако например представител на фондацията, на която съпругът ми е завещал два апартамента, дойде при мен и ми каже, че съществува такова завещание – тогава срокът започва да тече именно от момента, в който съм разбрал.

Какво друго трябва да знам?

Ако съпругът ми е едноличен търговец, той има право да прехвърли търговското си предприятие. По принцип търговското предприятие се прехвърля чрез продажба, но няма пречка прехвърлянето да се осъществи и чрез безвъзмездна сделка (например дарение). Ако в тази хипотеза аз съм съпруг на починалото физическо лице – едноличен търговец – мога да искам парично уравняване на запазената ми част.Ако приживе съпругът/а ми е дарил/а на свой приятел къща в Бургас, а впоследствие със завещание му оставя и апартамент в София? В тази хипотеза аз ли избирам с кой от двата имота да бъде намалена частта на въпросния приятел? – Не, тъкмо обратното – съдът дава срок на приятеля да заяви с кой от двата имота да се намали частта му. Какво става, ако въпреки заведеното дело, колежката от офиса междувременно е продала имотите, получени от съпруга ми? Ако колежката и купувачът са сключили договора за продажба преди да е изтекла една година от откриване на наследството или след като исковата ми молба за възстановяване на запазена част е била вписана, аз мога да искам въпросната сделка (в случая продажбата) да бъде отменена. Ако обаче е изтекла една година от откриване на наследството или договорът за продажба е сключен преди вписването на исковата молба - тогава не мога да искам отмяна на сделката.Имам право да искам отмяна само в случай че не мога да допълня запазената си част от личното имущество на колежката или купувачът на имотите не допълни частта ми в пари. Това правило важи не само за имоти, но и за земеделски и превозни машини на значителна стойност. [toggles][toggle title=Източници]Закон за наследството (ЗН):чл. 29, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 - относно това кой има право на запазена част и какъв е размерът й;чл. 30, ал. 2 - относно необходимостта наследството да е прието по опис, когато правото да се иска възстановяване на запазената част се упражнява срещу лице, което не е наследник по закон;чл. 31, изр 2-ро - относно това, че не може да се иска намаляване на обичайно дарение;чл. 34 - относно правото на заветника/надарения да избира с какво имущество да бъде намалена частта му;чл. 37, ал. 1 и ал. 2 - относно правото да се иска отмяна на дадена сделка, сключена след вписване на исковата молба за възстановяване на запазена част.Закон за собствеността (ЗС):Чл. 12, б. “и” - относно вписването на завещания с предмет недвижими имоти или права върху недвижими имоти.Правилник за вписванията:Чл. 7 - относно териториалната компетентност на службата по вписванията.Съдебна практика по чл. 290 ГПК:РЕШЕНИЕ № 146 ОТ 29.09.2015 Г. ПО ГР. Д. № 1745/2015 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС - относно правото на съпруг/съпруга на физическо лице - едноличен търговец, което безвъзмездно е прехвърлило търговското си предприятие да иска уравняване на запазената си част;РЕШЕНИЕ № 208 ОТ 07.05.2012 Г. ПО ГР. Д. № 820/2011 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС - относно погасителната давност за иска за възстановяване на запазена част.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

19.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си