Синдикати - какво могат да направят за мен?

Чувал съм за т.нар. професионални синдикати, но реално не знам каква е функцията им. Ако искам да съм сигурен, че трудовите ми права ще са защитени напълно от евентуални злоупотреби, нужно ли ми е да членувам в такава организация?

Що е това “синдикат” и какво трябва да знам за него?

Така нареченият “профсъюз” или иначе казано, синдикална организация на работниците и служителите, представлява юридическо лице с нестопанска цел. Той е независима, неполитическа организация, чиято основна цел е да брани трудовите и осигурителни права на гражданите.Синдикатът се учредява като сдружение в частна полза и основната му цел е защитата и представляването на интересите на работещите пред държавните институции и работодателите.

Какви са видовете синдикати?

Синдикат може да бъде учреден на три принципа: по месторабота (в отделното предприятие), по производствено-териториален признак (на ниво отделен отрасъл/бранш), и по териториален признак (на национално ниво). Следователно нивата на представителност на синдикатите по отношение на институциите и работодателите отново са три :

  1. Синдикат в предприятието, в което работя: Представлява ме пред федерацията /съюза от синдикати на по-високо ниво (отрасъл/бранш).
  2. Съюз на синдикатите на ниво отрасъл/бранш: Защитава интересите ми въз основа на принадлежността ми към определен отрасъл от производството. Така например, ако съм учител, това ще бъде Синдикатът на българските учители (СБУ), а ако съм лекар - Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ).
  3. Конфедерация на синдикалните съюзи или федерации, която ме представлява на национално ниво: пред Националния Съвет за Тристранно Сътрудничество (НСТС), пред работодателя ми или пред група работодатели в целия бранш, като също така, сключва колективни трудови договори (КТД) в защита на интересите ми. Към днешни дни, единствените организации с признато такова качество са КТ “Подкрепа” и КНСБ.

Как работи синдикатът и какви са органите му на управление?

Законът оправомощава всяка синдикална организация самостоятелно да определя органите и начина си на управление и функциониране в устава си. Органите, които всяка такава организация притежава, са:

Какви са функциите и ролята на професионалните синдикати и какво значи това за мен?

Основна цел на синдикалните организации е да защитават и представляват интересите на работещите пред държавните институции, органите на държавно управление и работодателите по въпроси относно работния процес, осигуровките и стандарта ми на живот. За постигането на тази цел, синдикатите действат по няколко начина, определени в Кодекса на труда, и конкретизирани в устава им. Това са:

[toggles][toggle title=Източници]Конституция на Република България (КРБ):чл. 49, ал.1 - относно правото на сдружаване в синдикални организации;чл. 12, ал 2 - относно забраната синдикатите да се асоциират с политическа дейност и цели.Кодекс на труда (КТ):чл. 4, ал 1 - относно правото на сдружаване на работниците и служителите в синдикати;чл. 4, ал.2 - относно функциите и методите на дейност на синдикатите;чл. 3, ал. 1 - относно участието на синдикатите в процеса по националното тристранно сътрудничество;чл. 34 - относно изискванията за представителност на синдикалните организации на работниците и служителите на национално ниво;чл. 42 - относно участието на синдикатите в дискусиите с държавните органи и предприятията;чл. 46 - относно задължението на държавата и работодателя за сътрудничество на синдикатите.Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):чл. 2, ал. 1 - относно видовете ЮЛНЦ;чл. 3, ал. 3 и 4 – относно възможността синдикатът да извършва стопанска дейност съобразно целите, определени в устава му, и ограниченията в тази насока;чл. 25 - относно функциите на общото събрание на синдиката;чл. 30 и чл. 31 - относно функциите и правомощията на управителния съвет на синдиката.Закон за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС): чл. 4 във вр. с чл. 4а и чл. 5, ал. 1 - относно отнасянето на колективния трудов спор за решаване от едноличен арбитър или арбитражна комисия към НИПА;чл. 4, ал. 1 - относно посредничеството на синдикалните организации в преговорите с работодателя при наличието на колективен трудов спор;чл. 9 - относно провеждането на публични събрания, митинги и демонстрации при наличието на колективен трудов спор.Устав на Браншовия железничарски синдикат (Устав на БЖС):чл. 6 - относно правото на безплатна експертна консултантска и правна помощ;чл. 15, ал. 3, т.1 - относно последствията от неплащането на членски внос.чл. 18, ал. 1 - относно определянето на членския внос като процент от трудовото възнаграждение.Устав на Синдиката на българските учители (Устав на СБУ):чл. 9, ал. 1, т. 4 - относно последствията от неплащането на членски внос;чл. 24 - относно определянето на членския внос като процент от трудовото възнаграждение.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христина

Динчева

5.5.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си