Гражданско дружество - що е то?

Какво е гражданско дружество или още казано гражданско обединение? Чувал съм го на различни места и в разговори между мои приятели и познати, но не съм запознат/а какво представлява и дали има общо с търговското дружество.

Какво представлява гражданското дружество?

Гражданското дружество представлява договор. В този договор две или повече лица се съгласяваме да се обединим, за да постигнем някаква обща стопанска цел.Можем да сме както физически лица, така и юридически. Когато сключим такъв договор, ставаме съдружници и по този начин образуваме гражданско дружество.Важно! Образуваното дружество не е юридическо лице и не придобива самостоятелна правна природа. Затова и при създаването му то не се наименува. Целта на това обединение е съдружниците с общи усилия да постигнем нещо, като разпределим помежду си правата и задълженията по пътя за постигането на общата ни цел. Самото дружество не може да има права и задължения - те възникват за нас съдружниците.

Права, задължения и имущество

Или иначе казано - когато действаме двама човека по посока постигане на цел, която искаме и двамата, шансът да я постигнем и това да стане по-бързо и по-лесно, се удвоява. Примери за гражданско дружество - консорциум, адвокатско съдружие и други.За да стане това обаче, може да се внесе сума, вещ или да се направи нещо за общата цел. Парите, заместимите и унищожаемите при употреба вещи са обща собственост на всички съдружници. Всяка друга вещ става за общо ползване. Ако внесената вещ има недостатъци, този, който я е внесъл, носи отговорност по правилата за договора за наем - когато вещта е за ползване и правилата на договора за продажба - когато е внесена в собственост.Важно! След като сме учредили нашето дружество, задължително трябва да го впишем в регистъра по БУЛСТАТ. Това трябва да стане до 7 дни от учредяването. Въпреки че е неперсонифицирано дружество, то също подлежи на данъчно облагане и трябва да се води счетоводство. Тези важни подробности не бива да се пропускат ако искаме всичко да е наред.Всичко, което се придобие от дружеството, става обща собственост на съдружниците. Можем уговорим сами как да разпределим дяловете от придобитото или ако не го направим - дяловете им се разпределят по равно. Печалбите и загубите се разпределят на същия принцип помежду ни. Ако някой съдружник реши, че иска да си получи дела от общия, това може да стане само ако излезе от дружеството или когато то бъде прекратено. Също така всеки съдружник има право да иска разноските, които е направил, заедно с лихви върху тях, и вредите, които е претърпял при воденето на дружествените работи.Когато трябва да се взимат някакви решения относно работите на дружеството, те се взимат със съгласието на всички съдружници, освен ако дружественият договор предвижда това да стане с мнозинство на гласовете, като всеки съдружник има право на един глас. Всеки съдружник има право да управлява дружеството както намери за добре. Но ако неговите съдружници имат противоречия с начина на управление, могат да се противопоставят на дадено действие, преди то да бъде извършено. Тук мнозинството от гласове на съдружници има решаващата дума.Важно! Никой от съдружниците няма право да прехвърля своя дял от обединението без съгласието на другите съдружници.

Прекратяване

Има няколко случая, при които може да се прекрати гражданското обединение:

Каква е разликата между гражданското дружество и търговското дружество?

Някои основни разлики между гражданското дружество и търговското дружество са:

[toggles][toggle title=Източници]Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):чл. 357 - относно какво е гражданско дружество;чл. 358 - относно относно вноските и отговорността на съдружника;чл. 359 - относно собствеността и дяловете в дружеството;чл. 360 - относно управлението на дружеството;чл. 361, ал.1 - относно разпределянето на печалбите и загубите;чл. 362 - относно непрехвърляемостта на дялове;чл. 363 - относно начините на прекратяване на обединението.Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ):чл.3, ал.1, т. 6 - относно регистрацията по БУЛСТАТ на ДЗЗД.Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):чл. 2- относно задължението за водене на счетоводство.Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):чл. 9, ал. 2 - относно данъчното облагане.Търговски закон (ТЗ):чл. 276 - относно консорциума като гражданско дружество.Закон за адвокатурата (ЗАдв.):чл. 52 - относно адвокатското съдружие като гражданско такова.Търговско право - обща част. Търговци, П. Голева, 2014Облигационно право - отделни видове облигационни отношения, А. Кожухаров, 2002[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Радостина

Бръмбарова

25.4.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си