Как се приемат законите в Европейския съюз?

Положителният референдум във Великобритания и предстоящото заради него напускане на Европейския съюз поставиха под въпрос информираността на европейските граждани относно Съюза. Често ЕС е обвиняван, че законите му се приемат от незнайни чиновници, както и че прекалено бавно се взимат решения. Всичко това ме провокира да се замисля - аз мога ли да дам аргументирано мнение по темата? Наясно ли съм какво всъщност е ЕС? Знам ли как функционира той? Кои са институциите му и как се създават европейските закони?

Какво представлява Европейският съюз?

Важно! ЕС не е нито федерация, нито международна организация.Той е политически и икономически съюз без аналог, който се състои от държави, между които има свободно движение на стоки, хора, капитали и услуги.ЕС се характеризира основно с това, че държавите членки доброволно му дават правомощията си върху определени области, в които само той може да приема закони. Такива сфери са паричната(за държавите, ползващи евро като валута), митническата, търговската политика, както и политиката за конкуренция и опазване на морските биологични ресурси. ЕС може да създава закони и в други области като например социалната политика, селското стопанство, околната среда, транспорта и други, но само след съгласието на държавите.Важно! Създадените от ЕС закони са задължителни за всички държави членки. Поради това би било хубаво да съм наясно - от кого и как по-точно се приема това законодателство.

Кой съставя и приема европейските закони?

В законодателния процес участват три европейски институции – Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на ЕС.

Какво представляват тези институции и кои са техните членове?

Важно! Съветът на ЕС е различна институция от Европейския съвет и Съвета на Европа.

Каква е процедурата за приемане на закони?

Европейската комисия изготвя предложение за закон и го предава за гласуване на Европейския парламент и на Съвета на ЕС. Първо Парламентът обсъжда предложението и с мнозинство го приема или отхвърля. След това и съответният формат на Съвета гласува законопроекта.Важно! За да се приеме един закон от Съвета, трябва да са гласували „за“ минимум 55% от министрите, като те трябва да са представители на поне 65% от населението на ЕС. Ако обаче предложението е в областта на външната политика или сигурността, Съветът взима своето решение с единодушие.Ако мнозинствата в Съвета и в Парламента гласуват „за“, законопроектът е приет. Той се превежда на всички европейски езици и се публикува в Официален вестник. 20 дни след това законът е в сила.Ако обаче една от двете институции отхвърли предложението, тя изготвя изменения и ги предлага на другата, която трябва да гласува отново за вече промененото предложение. Ако отново не се постигне съгласие между Съвета и Парламента, се свиква помирителен комитет. Той се състои от равни на брой членове на Съвета и Парламента. Целта му е да се постигне сближаване в позициите на двете институции и да се приеме закон. Ако за 6 седмици не се одобри общ проект, законът официално не е приет.Важно! Освен тази процедура съществува и опростена. При нея европейските закони се приемат:

В повечето случаи участието се изразява в даването само на консултации от едната институция. Тази специална процедура се използва само в конкретни случаи като например приемането на закони за борба с дискриминацията, мерки за улесняване на консулската закрила, разпоредни относно акцизите и други.

Какви са тези европейски закони?

ЕС приема 3 вида закони - регламенти, директиви и решения, като те са задължителни за държавите членки.

Важно! Европейските институции приемат също така препоръки и становища, но те нямат задължителен ефект.[toggles][toggle title=Източници] Договор за ЕС (ДЕС)чл. 1 - относно законите на ЕСчл. 10, ал. 2 - относно институциите на ЕСчл. 13, ал. 1 - относно институциите на ЕСчл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 - относно функциите на Европейския парламентчл. 15, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 - относно функциите на Европейския съветчл.16, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 - относно функциите на Съвета на ЕСчл. 17, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 - относно функциите на Европейската комисиячл. 26, ал. 1 - относно функциите на Европейския съветчл. 31 - относно законодателните процедури в областта на външната политика и сигурността Договор за функционирането на ЕС (ДФЕС)чл. 2, ал. 1 - относно изключителната компетентност на ЕСчл. 2, ал. 2 - относно споделената компетентност между ЕС и държавите членкичл. 3, ал. 1 - относно областите под изключителната компетентност на ЕСчл. 4, ал. 2 - относно областите на споделена компетентностчл. 19, 23 и 113 - относно случаите, при които се използва специалната законодателна процедурачл. 26, ал. 2 - относно какво представлява ЕСглава 1, раздел 1, чл. 238 - относно гласуването в Съвета на ЕСчл. 288 - относно актовете на ЕСчл. 289, ал. 2 - относно специалната законодателна процедурачл. 294, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 10, ал. 11, ал. 12, ал. 13. - относно законодателната процедура на ЕС чл. 297 - относно публикуването на законите и влизането им в сила[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

22.3.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си