Командитно дружество - учредяване и прекратяване

Командитното дружество е една от формите на сдружаване за извършване на търговска дейност. То много прилича на събирателното дружество, но има и своите особености, за които аз и моите бъдещи съдружници трябва да знаем преди да решим да създаваме такова дружество, с което да развиваме нашата стопанска дейност.

Кой може да участва в командитното дружество?

Всеки може да се участва в командитно дружество. Като член аз мога да бъдафизическо (чуждестранен или български гражданин, навършил 18 години) или юридическо лице (например ООД, АД, читалище). Ограничение имам само, когато съм кооперация, община, държавата, застраховател или презастраховател. В тези случаи не мога да нося неограничена отговорност и за това мога да бъда само ограничено отговорен съдружник.

Как учредявам командитно дружество?

За да учредя командитно дружество, е нужно най-напред да сме поне двама – единият неограничено отговорен, а другият ограничено отговорен съдружник. След като решим да създадем командитно дружество, трябва да сключим договор. Той отразява нашето съгласие за образуване на дружеството. Договорът се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите ни и съдържа:

Освен това задължително съдържание, в дружествения договор можем да уговорим и други неща като срок, за който учредяваме дружеството, условия за напускане, срок за предизвестие и т.н.Това, че съдружниците сме сключили договор обаче не означава, че командитното ни дружество е възникнало. Следващата ни стъпка е да го регистрираме. Това можем да направим в Търговския регистър. Заявление за вписване на дружеството подписваме и подаваме само неограничено отговорните съдружници. Към него трябва да приложим учредителния договор. Лицата, които с договора сме определили да представляват дружеството, представят образци от подписите си.

Представителство на командитното дружество

Правото и задължението да представляваме и управляваме командитното дружество имаме само неограничено отговорните съдружници. Представителството включва различни действия - от сключване на сделки от името и за сметка на дружеството до представляването му пред съда.Всеки един от нас може сам да го представлява, доколкото не сме изключени от представителството или не сме учредили колективно представителство. Ако съм само един неограничено отговорен съдружник, аз ще бъда едноличен представител и властта ми не може да бъде ограничавана или отнета от ограничено отговорните съдружници.Когато сме няколко неограничено отговорни съдружници и възложим управлението само на един или на двама от нас или на ограничено отговорен съдружник (като пълномощник или прокурист), то това обстоятелство трябва също да впишем в Tърговския регистър. В противен случай тази наша уговорка няма да има действие спрямо трети лица (кредитори).

Прекратяване на командитното дружество

Мога да прекратя едно командитното дружество по начините, отнасящи се и за събирателното дружество. Различията са свързани предимно с участието на ограничено отговорните съдружници. Условията за прекратяване са:

Кога се изключва съдружник?

Има случаи, в които като съдружник:

При тези обстоятелства по решение на съда може да се прекрати изцяло дружеството или пък само аз като виновен съдружник да бъда изключен от него. При втория вариант, за да продължи да съществува дружеството обаче, трябва едновременно да са налице следните 2 условия:

На това основание, когато съм ограничено отговорен съдружник, мога да бъда изключен само ако не съм си изпълнил задължението за вноска към дружеството.[toggles][toggle title=Източници]Търговски закон (ТЗ):чл. 67 ТЗ – относно вписването на дружеството в търговския регистър;чл. 84 ТЗ – относно управлението на командитното дружество;чл. 89 ТЗ – относно действието на вписването спрямо трети лица;чл. 93 ТЗ – относно основанията за прекратяване на командитното дружество;чл. 94 ТЗ – относно прекратяването от съдружник с предизвестие;чл. 95 ТЗ – относно прекратяването по решение на съда и изключването на съдружник;чл. 96 ТЗ – относно прекратяването с предизвестие от личен кредитор на съдружник;чл. 99 ТЗ– относно определението за командитно дружество и отговорността на съдружниците;чл.100 ТЗ – относно формата на дружествения договор;чл.101 ТЗ - относно фирмата на командитното дружество;чл.102 ТЗ - относно съдържанието на дружествения договор;чл.103 ТЗ – относно вписването на командитното дружество;чл.105 ТЗ – относно управлението и представителството на командитното дружество;Закон за задълженията и договоритечл.9 ЗЗД - относно свободата на договаряне;Закон за кооперациитеЧл.53, ал.3К – относно отговорността на кооперациитеЗакон за общинската собственостЧл. 51, ал.4ЗОС- относно отговорността на общинатаЗакон за държавната собственостЧл.57, ал.4 ЗДС - относно отговорността на държавата Кодекс за застрахованетоЧл.9, ал.4 КЗ - относно отговорността на застрахователите и презастрахователите “Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност.” – Ангел Калайджиев, 2014 г.“Коментар на Търговския закон” - Книга първа, Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Александър Кацарски, СОФИ-Р, 2007г. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Магдалена

Митева

21.3.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си