Намаляване на капитал на търговско дружество

Чувам, че различни фирми си намалявали капитала. Вече знам, че капиталът на търговските дружества може да се увеличи, но не ми е ясно какво представлява въпросното намаление и най-вече - с каква цел се прави то?

Защо се намалява капиталът?

Дружеството, в което съм съдружник (ООД) или едноличен собственик на капитала (ЕООД), търпи загуби поради сключени неизгодни сделки. Друга причина би била увеличаването на т.нар. фонд „Резервен“(използван за покриване на загубите на дружеството или с други думи - заделяните пари за “черни дни”).Важно1 Намаляването на капитала крие опасности за кредиторите на дружеството. Затова законът поставя определени изисквания, за да защити интересите им. Процедурата е сложна и най-добре направо да се обърна към специалисти.Разликата между капитал и имущество. Капиталът е константна величина, а имуществото варира. При успешно сключени сделки и добри условия за бизнеса имуществото е повече от капитала. Обратно – при поредица от неизгодни сделки – имуществото на дружеството е с по-ниска стойност от тази на капитала. Чрез редица установени правила законът се стреми да осигури имущество на дружеството, което да е в размер поне на записания капитал. Тези правила са установени именно в интерес на кредиторите.

Какви са начините за намаляване на капитала?

Законът познава два вида намаляване на капитала:

  1. Номинално – стойността на капитала „се нагажда” към стойността на имуществото. Например ако капитала е 12 000 лв., а имуществото е 10 000 лв., въпросните 2000 лв. се изваждат от капитала. В този случай дружеството не губи активи. (Активите са ресурсите, стопанските средства, с които фирмата разполага. В тях се включва и вземанията по различни договори. Обратното на активи са пасивите - това са задълженията на дружеството). Така на практика действителното икономическо състояние на дружеството се приравнява към правното състояние – онова, което фигурира в Търговския регистър.
  2. Ефективно - на практика представлява освобождаване на имущество, което може да се използва например за разпределение между мен и останалите съдружници. За разлика от номиналното намаляване, тук активи се губят.

Три са начините за намаляване на капитала:

Какви са стъпките за намаляване на капитала?

1.Взима се единодушно решение от общото събрание на дружеството, респ. от едноличния собственик на капитала. За взетото решение се съставя протокол с нотариално удостоверени подпис и съдържание. В дружествения договор изрично може да се предвиди и обикновена писмена форма. В решението задължително посочваме каква е целта на намалението. За сравнение - приувеличаване на капитала не се изисква посочване на целта. Каквато и да е целта обаче, тя не подлежи на контрол. Дава се само за сведение на кредиторите. Освен целта, в решението се посочва и размерът и начинът на намалението.Важно! Капиталът не може да спадне под законово установения. минимум. Изключение се допуска единствено при едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

  1. Обявяване на решението в Търговския регистър. Oбявяването е различно от вписването - прави сe, за да се защитят интересите на кредиторите.

С обявяването на решението се счита, че дружеството е изявило готовност да направи две неща:

или

В срок от 3 месеца от обявяване на решението всеки кредитор, независимо от това дали вземането му е изискуемо или не, може да изрази писмено несъгласието си с намаляването. Кредиторите с изискуемо вземане (т.е. вземане с настъпил падеж) могат да искат както цялостно изпълнение, така и обезпечение. Кредиторите с неизискуемо вземане обаче могат да искат само обезпечение. Ако в този 3-месечен срок, кредиторите не възразят, счита се че са съгласни с намаляването.

  1. Вписване на решението в Търговския регистър след изтичане на 3-месечния срок. Ако съм управител на ООД и трябва да се впише намаляването на капитала, съм длъжен да представя писмена декларация, че на кредиторите които не са съгласни с намалението са дадени обезпечения или дължимото им е изплатено. Ако съм дал неверни данни, отговарям за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Ако дружеството има и друг управител, отговаряме и двамата (солидарна отговорност).

Например ако аз съм кредитор на „Цветя” ООД и съм им доставил рози на стойност 5000 лв. и те не са ми платили цената, а в същото време в Търговския регистър е обявено решение на общото събрание за намаляване на капитала – какво мога да направя? В този случай, ако аз заявя писмено, че не съм съгласен с намалението и управителят на „Цветя” ООД депозира невярна декларация,че ми е изплатил въпросните 5000 лв., то той ще носи отговорност за вредите, които съм претърпял до размера, в който не съм се удовлетворил от самото дружество.Какво става, ако аз, като кредитор на дадено дружество, съм изразил несъгласието си в 3-месечния срок, но не ми е изплатено дължимото, нито пък ми е дадено достатъчно обезпечение? В такава ситуация мога да искам от съда да допусне надлежно обезпечение на вземането ми чрез запор или възбрана. Какво означава обезпечението да е надлежно се преценява във всяка конкретна ситуация. Ако използваме горния пример – аз като доставчик на рози за „Цветя” ООД мога да поискам от съда да бъде наложена възбрана върху един от магазините на дружеството или пък да бъдат запорирани банковите му сметки.В случай че си получа парите или бъде отказано вписване на намаляването на капитала на „Цветя” ООД, обезпечението се отменя. В нашият пример – вдига се възбраната.Защитата на кредиторите е предвидена и при намаляване на капитала на АД като процедурата е същата.

Кога капиталът се намалява и увеличава едновременно?

Едновременно увеличение и намаление на капитала се допуска при условие, че намаляването има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. Т.е. тук се получава комбинация между ефективно увеличаване на капитала и номиналното му намаляване.В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне законовия минимум.

Има ли особености при намаляване на капитала на АД?

Капиталът на АД се намалява при намаляване на номиналната стойност на акциите, както и при обезсилване на акции. За да се стигне обаче до обезсилване на акции, това трябва да е предвидено в устава на дружеството и самите акции да са записани именно под условието, че могат да се обезсилват.[toggles][toggle title=Източници]Търговски закончл. 73 а – относно забраната за опрощаване на задължението за вноскачл. 137, ал. 1 т. 4 във връзка с чл. 137, ал. 2 – относно изискуемото мнозинство при вземане на решение от ОСчл. 137, ал. 4 ТЗ - относно изискването за съставяне на протокол с нотариално удостоверени подписи и съдържаниечл. 149, ал. 2 – относно изискването да се посочва целта на намалениеточл. 149, ал. 3 – относно начините за намаляване на капиталачл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 117 ал. 1 ТЗ – относно забраната капитала да спада под законово установения минимумчл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 203 – относно едновременното увеличение на капиталачл. 150, ал. 1 – относно даването на обезпечение и изплащането на вземаниятачл. 150, ал. 2 – относно презумпцията за съгласието на кредиторитечл. 152, ал 2 – относно искането на кредиторите за допускане на обезпечениечл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 150 - 153 - относно защитата на кредиторите при намаляване на капитала на АДчл. 201, ал. 2 - относно обезсилването на акции[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

14.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си