Природен газ - права и задължения на битовите потребители

Проучих какви са предимствата и условията за безопасно ползване на природен газ у дома. Вече знам и колко ще ми струва и колко ще спестя като клиент. Реших се - ще газифицирам дома си! Как обаче да направя това? А какви ще са правата и задълженията ми като потребител на природен газ?Направих правилния избор!Предпочетох природния газ пред останалите енергийни източници заради:

Как да се присъединя към газоразпределителната мрежа?

За да използвам газ в дома си, е необходимо да се присъединя към газоразпределителната мрежа в моя град. Това на практика означава, че трябва да свържа моята индивидуална газова инсталация с мрежата на газоразпределителното предприятие. За целта газоразпределителното дружество изгражда допълнително отклонение от своята мрежа и ми предоставя индивидуален разходомер, който да отчита потреблението ми.Преди да започна газификация у дома обаче, e хубаво да проверя дали до моя дом има изградена мрежа. Дори и да се окаже, че в момента няма техническа възможност да се присъединя, винаги е добре е да се консултирам с доставчика дали в скоро време се планира изграждане на газоразпределителна мрежа в близост до дома ми.

Каква е процедурата за присъединяване?

Подавам заявление за присъединяване и в случай, че имотът ми отговаря на условията, в рамките на 20 работни дни получавам предварителна техническа и ценова оферта от газовия доставчик. След това сключвам договор за присъединяване. Имам право сам да избера кой ще проектира и изгради газовата ми инсталация. Мога да възложа това и на доставчика ми на природен газ.Какви документи трябва да подготвя и приложа?Копие от нотариалния акт или документа за собственост на имота; Декларация за съгласие за строителство и монтаж на съоръжението за присъединяване и за осигуряване на достъп за обслужване и ремонт; Декларация – изисквания към димоотводите за газовите уреди.Заявление за присъединяване Когато реша да стана потребител на газ, мога да подам заявление за присъединяване, попълнено по образец, в най-близкия клиентски център или онлайн.Сключване на договор за присъединяванеПри подписване на договора заплащам и цена за присъединяване. С подписване на договора се задължавам: да представя на доставчика всички необходими документи, при необходимост да учредя сервитут около съоръженията или право на строеж в полза на доставчика за изграждането им; да изградя газовата си инсталация при спазване на техническите изисквания и условията за присъединяване, да получа акт за първоначален технически преглед в срок.

Какви са задълженията ми в отношенията с доставчика?

Като потребител на природен газ съм длъжен:

А какви права имам?

Спазвам правилата за безопасност, коректен потребител съм и разчитам и на гарантираните ми права:

Какво става, ако не заплащам задълженията си към доставчика на газ?

Ако не заплатя задълженията си към доставчика на газ в срока, посочен в съответната фактура, към неплатените сметки ще ми се начислява и законна лихва за всеки ден просрочване на плащането. Размерът на дължимата лихва се посочва на отделен ред във фактурата или в нова фактура.

Как да прекратя договор за пренос на газ?

Решавам, че не искам повече да ползвам синьо гориво у дома или пък се местя на друго място и искам да преустановя отношения с доставчика на газ. Имам право да поискам закриване, смяна или откриване на нова партида срещу заплащане на съответната такса. Преди прекратяването обаче трябва да заплатя всичките си задължения към доставчика.Имам и друга възможност, ако не искам окончателно да прекратя договора си. Мога да подам писмена молба до доставчика и да поискам временно прекратяване на снабдяване на природен газ. Трябва да направя това най-малко 10 дни преди желаната дата за спиране на газоподаването.[toggles][toggle title=Източници] Закон за енергетиката (ЗЕ):чл. 38в, ал. 5 - относно уведомяването при промяна на общите условия;Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежичл. 33 - относно заявлението за присъединяване на физическо лице;чл. 34 - относно съдържанието на договора за присъединяване на битови потребители;Общи условия за продажба на природен газ на потребителите за битови нуждичл. 3 - 4 - относно предлагането на специални условиячл. 15 - 21 - относно задълженията на битовите потребители на природен газ;чл. 22 - 23 - относно прекратяването на договора;чл. 24 - 27- относно правата на битовите потребители на природен газ;чл. 72 - относно отговорността при неизпълнение на задълженията към доставчика;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

6.12.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си