Какви привилегии имам пред другите кредитори на длъжника ми?

Какво ми се случва?

Имам познат, който ми дължи пари. Разбрах обаче, че освен на мен дължи пари и на други хора. Запознат съм, че законът ми дава възможност да събера вземанията си принудително, но моят длъжник е толкова зле материално, че едва ли всички ние, неговите кредитори, ще успеем да си върнем парите, които ни дължи. Какво да правя?

Какво означава привилегия?

Моят длъжник отговаря за моето вземане (т.е. за парите, които ми дължи) с цялото си имущество, което ще рече, че аз мога да се удовлетворя от всичко, което той притежава (при спазване на законовите изисквания, разбира се). Когато обаче освен мен има и други кредитори, при недостиг всички се удовлетворяваме по равно, освен ако не е предвидено друго. Това “друго” се нарича привилегия и се установява от закона. Привилегията ми дава право да се удовлетворя преди останалите кредитори на моя длъжник от дадено имущество.Когато моето вземане е привилегировано ще имам предимство пред останалите кредитори, които не са мислили за мрачното и неплатежоспособно бъдеще на нашия длъжник. Те ще могат да си съберат парите след нас, привилегированите.

Какъв е редът на привилегированите кредитори?

Законът обявява първо кои вземания са привилегировани, а след това ги подрежда в последователност за тяхното удовлетворяване. Заради това разграничаваме общи и специални привилегии. Първо се удовлетворяват специалните привилегии с обхват точно определено имущество - кола, къща, а след това са общите привилегии с обхват цялото длъжниково имущество. Текстът по-долу се отнася до случаите, когато длъжникът ми е физическо лице или дружество, по отношение на което не е открито производство по несъстоятелност.

Тук се включват разноски за обезпечаване и принудително изпълнение (например за налагане на запор или възбрана, адвокатско възнаграждение), както и за водене на отменителен иск и иск за упражняване правата на длъжника, когато той бездейства. В последния случай моят длъжник бездейства, в следствие на което съществува опасност имуществото му да бъде намалено, а оттам да се удовлетворя по-трудно. Предмет на привилегията е имуществото, върху което е наложено обезпечение, води се принудително изпълнение или е предмет на иска, напр. недвижим имот.

Привилигированото вземане се удовлетворява с предпочитание от стойността на имота или МПС-то при продажбата им на публична продан.

Привилегированото вземане се удовлетворява с предпочитание от стойността на заложената вещ или ипотекирания имот.

Удовлетворяват се от стойността на задържаната вещ. Тук ми се дава възможност да бъда обезпечен и съответно да се удовлетворя по-напред от останалите кредитори, в случай, че направя разноски за вещта.Важно! Ако разноските са за запазване или подобряване на вещта, то аз ще се удовлетворя преди заложния и ипотекарния кредитор.

Те се удовлетворяват от цялото имущество, а не от дадена вещ.

Тук се включват социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски.След изнасянето на имуществото на моя длъжник на публична продан първо се удовлетворяват кредиторите със специална привилегия, а след това с обща. Накрая са необезпечените кредитори. Когато има няколко кредитори с вземане от един и същ ред, те се удовлетворяват съразмерно. Това обаче не се отнася за заложния и ипотекарния кредитор. При тях от значение датата на вписване на ипотеката или за залога - достоверната дата на документа, съдържащ размера на вземането и вещите. Спрямо тези дати се извършва изплащането на сумите.

Какво обхваща привилегията?

Когато моето вземане е привилегировано, ще мога да събера освен него и присъдените ми лихви, също и лихвите, изтекли след започване на принудителното изпълнение и тези за годината, която го предхожда.[toggles][toggle title=Източници] ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕЧл. 133 ЗЗД - относно функцията на длъжниковото имущество;ЧЛ. 136 ЗЗД - относно привилегиите[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Йоана

Мирчева

29.11.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си