Какво е обществена поръчка?

Реших да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка. Дотук добре, но се оказва, че не съм напълно наясно що е то обществена поръчка и какво точно трябва да направя, за да участвам в нея. Май ще е най-добре първо да намеря отговор на тези въпроси и едва тогава да пристъпя към действие.

Що е то обществена поръчка?

Обществената поръчка (наричана също и публичен търг) е административна процедура за възлагане на поръчка за доставки на стоки, извършване на услуги или строителни работи, които се осъществяват в рамките на публичния сектор. В хода на тази процедура различните участници се конкурират помежду си със своите оферти, а възложителят (най-често някой държавен орган или общината) избира най-добрата оферта и възлага изпълнението на поръчката на този, който я е предложил. Например: община X се нуждае от фирма, която да събира и извозва битовите отпадъци на територията й. За целта стартира процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “събиране и извозване на битови отпадъци в община X”. Явяват се три фирми, които представят своите оферти за начина, по който биха извършвали услугата. След края на процедурата е избрана фирма Y. А след сключване на договор за обществена поръчка, фирмата започва изпълнението й - събира и извозва отпадъците в общината.Възможно е обществената поръчка да има смесен характер. Може например да съчетава дейност по доставка на стоки с предоставяне на някаква услуга (доставка на техника и нейното поддържане в изправно състояние).Важно! Съществуват и т. нар. “запазени обществени поръчки”. Те се възлагат на:

Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика приема Списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на тези субекти.

Кой може да възлага обществени поръчки?

Лицата, които планират, провеждат и отчитат резултатите от проведените обществени поръчки се наричат “възложители”. Законът за обществените поръчки (ЗОП) разделя възложителите на “публични” и “секторни”. Най-общо казано, публичните възложители са органите на държавна власт (например министър-председател, министри, председатели на държавни агенции и комисии, областни управители, кметове и др.), президентът, ръководителите на дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина, лицата представляващи лечебни заведения и различни публично-правни организации (НОИ, НЗОК, ВУЗ-ове). Пълният списък на публичните възложители на обществени поръчки мога да видя тук:

Секторните възложители са:

  1. представляващите публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко секторни дейности;
  2. представляващите търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко секторни дейности;
  3. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване потребности на секторни възложители.

Секторни са дейностите, свързани с природен газ и топлинна енергия, електроенергия, водоснабдяване, транспортни услуги, експлоатация на географска област и пощенски услуги.Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. Тази възможност обаче не може да се използва за разделяне на обществените поръчки, за да се заобиколи закона (тоест да постигна забранен от правото резултат чрез “уж” законни средства).Възможно е, също така, една обществена поръчка да бъде възложена съвместно от двама или повече възложители.

Кой може да участва в процедура по възлагане на обществена поръчка?

Мога да участвам, ако съм българско или чуждестранно физическо (гражданин) или юридическо лице (фирма) или техни обединения и отговарям на предварително обявените от възложителя, както и посочените в закона условия. Участник може да бъде и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

На какви условия трябва да отговарям, за да съм изряден участник?

Условията, посочени в ЗОП са толкова много, че свят да ти се завие. Важно е да отговарям на всички, за да ме допуснат до участие в публичен търг.Важно! Ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка (винаги и безкомпромисно!), в случай че:

Освен посочените в закона изисквания, възложителят на обществената поръчка може да определи критерии за подбор на участниците. Тези критерии могат да се отнасят до:

Къде мога да намеря информация, свързана с обществените поръчки?

В специално създадения за целта публичен Регистър на обществените поръчки към Агенцията по обществените поръчки (АОП) мога да намеря цялата информация относно публичните покани за участие; информация за вече възложени обществени поръчки; за изпълнени договори за такива поръчки и въобще всичко, което ме интересува по темата. Възложителите могат да публикуват в Регистъра обявление за процедурите за възлагане на обществени поръчки, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца.[toggles][toggle title=Източници] Закон за обществените поръчки (ЗОП):чл.3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - относно основните видове обществени поръчки;чл. 11, ал. 1 - относно възможността за възлагане на смесени обществени поръчки;чл. 12 - относно запазените обществени поръчки;чл. 5, ал. 1 - относно общите задължения на възложителите на обществени поръчки;чл. 5, ал.2, т. 1-17 - относно публичните възложители;чл. 5, ал. 3 - относно обединенията на публичните възложители;чл. 7, ал. 1 - относно възможността възложителят да избере длъжностно лице, което да организира/възлага обществени поръчки; чл. 7, ал. 3 - относно забраната за заобикаляне на закона;чл. 8, ал. 1 - относно възможността за съвместно възлагане на обществени поръчки;чл. 10 - относно кандидатите, участниците и изпълнителите на обществени поръчки;чл. 23, ал. 1 - относно обявленията за обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки;чл. 36 - относно информацията, която се публикува в Регистъра на обществените поръчки;чл. 54, ал. 1, т. 1-7 - относно основанията за задължително отстраняване от участие в процедура по възлагане на обществена поръчка;чл. 55, т. 1- 5 - относно основанията за незадължително отстраняване от участие в процедура по възлагане на обществена поръчка;чл. 59, ал. 1 - относно критериите за подбор;чл. 59, ал. 1, т. 1 ЗОП във вр. с чл. 60 - относно критерия “годност/правоспособност на участника за упражняване на професионална дейност”;чл. 59, ал. 2, т. 1 ЗОП във вр. с чл. 61 - относно критерия “икономическо и финансово състояние на участника”;чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗОП във вр. с чл. 63, ал. 1 - относно критерия “технически и професионални способности на участника”;чл. 123, ал. 1, т. 1-6 - относно секторните дейсноти;чл.229, ал.1, т. 11 - относно Регистъра на обществените поръчки.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

15.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си