Правата ми на работното място при жега и студ

Жега е! Завирам! В офиса е 34°С. Аз съм с костюм и стегната вратовръзка. Имам важна среща с клиенти навън в 14.00 ч., а като се прибера имам още “хиляда задачи”, възложени от шефа. Не мога да работя така, мозъкът ми не функционира. Какви права имам на работното място при екстремни (високи или ниски температури)?Съгласно законът работодателят е задължен да ми осигури безопасни и здравословни условия на труд, като нормалната за работа температура е част от тях.Правото обхваща общите правила относно температурата на работното място. В зависимост от особеностите на изпълняваната работа могат да бъдат установени други гранични стойности на температурата.

Какви стойности на температурата трябва да бъдат поддържани на работното място?

Законът борави с понятията оптимални гранични стойности на температурата и допустими гранични стойности на температурата. Какво значи това?

Оптималните гранични стойности, в зависимост от периода на годината и категорията на работата, могат да бъдат в граници от 16 до 25 °С. По-конкретно:

  1. през студения период на годината (Студен период е периодът от годината, който се характеризира със средноденонощна температура на външния въздух, по-ниска от 10 °С.) в интервала:
  1. през топлия период на годината (Топъл период е периодът от годината, който се характеризира със средноденонощна температура на външния въздух 10 °С и повече.) трябва да са в интервала:

Допустими гранични стойности, в зависимост от периода на годината, категорията на работата и вида на работното място, могат да бъдат в граници от 12 до 26 °С.

  1. на постоянни работни места (Постоянно работното място е мястото, където се изпълнява работата за повече от половината от законоустановеното работно време.) в интервала:
  1. за непостоянни работни места в интервала:

Максималната гранична стойност на температурата през лятото е допустимо да достигне 28 °C за лека и средно тежка физическа работа, и 26 °C за тежка физическа работа. В Наредбата са предвидени случаи, в които при жега навън, температурите на работното място могат да се повишат (с 3 °C до 5 °C ), но не може да бъде повече от 33 °C за лека и среднотежка физическа работа и 31 °C за тежка физическа работа.

Как се контролира температурата?

Работодателят ми е длъжен да извършва оценка на риска на работното място, съответно при работа на открито и при необходимост да прави измервания. (Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни през топлия и през студения период на годината. Може и в един ден, но при най-неблагоприятни условия в предвидените от закона случаи.). Ако се установи, че е налице несъответствие с установените оптимални или допустими гранични стойности (при работни места в сгради) или съществува риск от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване (при работа на открито), работодателят трябва да вземе мерки като: смяна на работното оборудване; реорганизация на работния процес (вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност); осигуряване на колективни средства за защита вентилация, изолация и др.; осигуряване на подходящо работно облекло; достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки.Важно! Работата на открито трябва да се преустанови при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с код "оранжево" или "червено" от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.По изключение работата не се преустановява, когато става дума за работа във връзка с отбраната на страната; за предотвратяване на бедствия и аварии и за овладяване и преодоляване на последиците от тях; за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ.

Особени правила по отношение на непълнолетните, които работят

По отношение на непълнолетните е забранена работа на открито при температура на въздуха под 10 и над 30 градуса и работа в помещения при температура под 18 и над 25 градуса.

Какво мога да направя, ако работодателят не изпълнява задълженията си?

Законът ми дава право да откажа да изпълнявам или да преустановя изпълнението на извършваната от мен работа при възникване на сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота ми. Като от това не могат да възникнат неблагоприятни последици за мен. Мога и да подам сигнал в Инспекцията по труда, която следи за спазването на трудовото законодателство и има правомощие да извърши проверка на работодателя ми.

Санкциите, които грозят работодателя при констатиране на нарушения

Санкциите са солени! По преценка на инспекторите може да бъде дадено предписание на работодателя или направо да му бъде наложена имуществена санкция/глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. При повторно нарушение санкцията скача от 20 000 до 30 000 лв.[toggles][toggle title=Източници] Кодекс на труда (КТ):чл. 127, ал. 1, т. 3 КТ - относно задължението на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;чл. 399 КТ - относно правомощията на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;чл. 413 КТ - относно санкциите при нарушаване на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ):чл. 4 ЗЗБУТ - относно задължението на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;чл. 22 ЗЗБУТ - относно правото на работника да преустанови извършваната работа;чл. 54 ЗЗБУТ - относно правомощията на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

12.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си