Какво е ДДС?

Много често ми се случва, когато купувам нещо, да виждам две цени - едната с включен ДДС, другата без ДДС. Тук ще разбера какво представлява този данък, в какъв размер е, върху какво се налага, кой го плаща.

Какво е ДДС?

Това е т.нар. данък добавена стойност. Чрез ДДС-то се формират около половината от приходите в държавния бюджет. Механизмът на начисляването му в общи линии изглежда по следния начин: продавачът в магазина ми продава стоката за 120 лв с вкл. ДДС. От тази сума 100 лв. са за продавача, а останалите 20 лв. той е длъжен да върне на държавата. Т.е. ДДС е от категорията на т.нар. косвени данъци и изводът е, че се плаща фактически от мен, в качеството ми на краен потребител.

Какво се облага с ДДС?

С данък върху добавената стойност се облагат:

  1. всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга - тук се включва всяко прехвърляне на право на собственост върху стока или оказването на определена услуга срещу заплащане на определена сума пари в замяна от крайния потребител;
  2. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на България, извършено от лице, регистрирано по ЗДДС или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация - напр. поръчвам си компютър от Германия, или която и да е друга държава - членка на ЕС, който да ми доставят в България;
  3. всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната - напр. купувам си чисто нова кола от Италия, или която и да е друга държава - членка на ЕС, която искам да регистрирам в България;
  4. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки (напр. цигари, алкохол), когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС - напр. внос на цигари от Гърция, или която и да е друга държава - членка на ЕС, в България.
  5. вносът на стоки.

Кой плаща ДДС-то?

Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. За независима икономическа дейност обаче не се счита дейността на адвокатите, нотариусите и частните съдебни изпълнители.Т.е. данъчно задължен е продавачът, който ми продава стоката, но за да може той да изпълни задължението си и да върне ДДС-то на държавата, “потърпевш” съм аз, защото плащам по-висока крайна цена за стоката/услугата.

Каква е данъчната основа?

Това е сумата, въз основа на която се изчислява ДДС-то. При доставка на стока и услуга в страната данъчната основа се формира от възнаграждението в лева, което дължа на доставчика на стоката или услугата и увеличено с всички данъци и такси плюс акцизи, ако стоката е акцизна; всички получени и усвоени от доставчика финансирания, пряко свързани с доставката, както и разходите за транспорт, застраховка, опаковане и други.

Каква е данъчната ставка?

При ДДС има две ставки - основна, която е 20%, и специфична, която е 0 %.Данъчната ставка е 20% за:

  1. облагаемите доставки, освен изрично посочените в закона като облагаеми с нулева ставка. С нулева ставка се облагат напр. превоз на пътници от място извън страната до място на територията на страната, международният транспорт на стоки и др.
  2. вноса на стоки на територията на страната;
  3. облагаемите вътреобщностни придобивания.

Данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто.Има случаи, в които законодателят е предвидил, че доставката ще бъде освободена, т.е. няма да се начислява ДДС. Такива са случаите на доставка на кръв, клетки, кърма, доставка на стоки и услуги с цел хуманитарна помощ, доставка на социални помощи, прехвърлянето на право на собственост върху земя, организирането на хазартни игри и др.Разликата между освободените доставки и нулевата данъчна ставка се изразява в право за приспадане на данъчен кредит след извършената доставка.

Как се определя размерът на ДДС-то?

Размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка. Ако изрично не е посочено, че ДДС-то се плаща отделно, се смята, че то е включено в цената.Също така за продажби на дребно в търговската мрежа се смята, че данъкът е включен в обявената цена.За всякакви въпроси, които възникват във връзка с ДДС-то, мога да се обръщам към Националната агенция за приходите (НАП). [toggles][toggle title=Източници]Актуализирал: Боряна Русева Закон за данък върху добавената стойност:чл.2,ЗДДС- относно обектите на облагане с ДДС;чл.3,ЗДДС- относно данъчно задължените лица;чл.6,ал.1,ЗДДС - относно доставката на стоки;чл.26,ал.2,ЗДДС- относно данъчната основа;чл.29,ал.1,т.2,ЗДДС- относно международния транспорт на пътници;чл.30,ЗДДС- относно международния транспорт на стоки;чл.39,ЗДДС- относно доставката, свързана със здравеопазване;чл.40,ЗДДС- относно доставката, свързана със социални грижи и осигуряване;чл.45,ЗДДС- относно доставката, свързана със земя и сгради;чл.48,ЗДДС- относно облагането при хазартни игри;чл.50,ал.1,ЗДДС- относно освободената доставка;чл.66,ЗДДС- относно данъчната ставка;чл.67,ЗДДС- относно размера на данъка.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

26.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си