Когато съдебен изпълнител почука на вратата ми

Какво се случва?

Срещу мен е образувано изпълнително дело, за което научавам с получаването на покана за доброволно изпълнение, изпратена от съдебен изпълнител – държавен или частен. Внимание! Ако поканата за изпълнение е изпратена от кредитора ми, аз се намирам в друга фаза на неизпълнение и защитата ми следва да се съобразява с други правила (Очаквайте: “Неизпълнение на поети задължения”). Оказва се, че според изпълнителния лист дължа определена сума пари на някое от предоставящите режийни услуги дружества или на банка, или на мой търговски партньор. Изпълнителният лист е издаден от съд документ, с който се разрешава да бъде извършено принудително изпълнение срещу мен. В него трябва да е посочено изпълнителното основание, въз основа на което се е стигнало до принудително изпълнение чрез съдебен изпълнител. Изпълнителният лист е най-честото основание за започване на изпълнителен процес, но той не е единственото основание!

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

За какво трябва да внимавам?

Трябва да огледам добре изпратената покана за доброволно изпълнение и да се запозная внимателно със съдържанието й.

В мой интерес е да поискам от съдебния изпълнител да ми предостави изпълнителното дело. В него трябва да намеря изпълнителния лист, който отразява въз основа на какво срещу мен е започнато принудително изпълнение. Най-често става въпрос за изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за изпълнение, съдебно решение или съдебна спогодба. Когато се запозная със съдържанието на изпълнителния лист, следва да мога да отговоря на въпроса:

Дължа ли сумата, посочена като главница в изпълнителното основание?

  1. Ако съм длъжник, т.е. зная, че предявената срещу мен претенция е основателна, мога да проследя стъпките, посочени в “Правата ми при незаконосъобразно принудително изпълнение.
  2. Ако считам, че не дължа нищо, защото е изтекло твърде много време или вече съм платил/а дълга си, мога да прочета “Правата ми при незаконосъобразни действия на съдебен изпълнител”.
  3. Ако изпълнителният лист е издаден въз основа на Заповед за изпълнение, мога да прочета: “Правата ми при получаване на Заповед за изпълнение

В случай че не предприема никое от действията, посочени в “Правата” по-горе, срещу мен ще бъде проведено принудително изпълнение, което ще доведе до намаляване на моето имущество и ако е незаконосъобразно може да ми нанесе сериозни имуществени вреди.

Ако реша да защитя свои нарушени права като предотвратя по-нататъшното принудително изпълнение, мога да искам спиране на започналото принудително изпълнение в следните случаи:

(1) При спор относно законността на принудителното изпълнение.

(2) При доброволно изпълнение, когато са изпълнени едновременно следните изисквания:

- аз съм физическо лице, което не е търговец (защото тези правила не важат за юридическите лица и за търговците);

- внеса 20 % от вземането по предявения срещу мен изпълнителен лист;

- писмено се задължа да внасям по 10 % от сумата по изпълнителния лист всеки следващ месец, до погасяване на цялото задължение.

Внимание! Не мога да искам спиране на принудителното изпълнение, ако обект на изпълнение е моя заложена или ипотекирана вещ, защото с договора за залог или ипотека съм дал своето предварително съгласие за принудително изпълнение върху тези вещи при неизпълнение на поетите от мен задължения.

(3) При започнато принудително изпълнение въз основа на издадена Заповед за незабавно изпълнение мога да искам спиране на изпълнението само ако съм подал възражение срещу издадената заповед.

- Когато разполагам с убедителни писмени доказателства, че изпълняемото право не съществува, трябва да ги представя на съда, издал Заповедта и то в срока за подаване на възражението срещу тази Заповед. В тази хипотеза съдът може да постанови спиране на незабавното изпълнение до изясняване на въпроса относно съществуването на задължението.

- Когато не разполагам с убедителни писмени доказателства, че изпълняемото право не съществува, аз мога да направя надлежно обезпечение пред съд. В този случай съдът е длъжен да спре принудителното изпълнение срещу мен, без значение дали съм направил обезпечението преди или след изтичане на срока за възражение. Обезпечението пред съд означава:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Граждански порцесуален кодекс (ГПК):

чл. 37 и сл. ГПК – относно правилата за връчване на книжа и документи;

чл. 78 ГПК - относно вземанията за разноски, направени от страните в процеса;

чл. 404 ГПК - относно основанията за започване на пинудително изпълнение;

чл. 410 - 425 ГПК - относно заповедното производство;

чл. 420 ГПК - относно спирането на принудително изпълнение при издадена заповед за незабавно изпълнение;

чл. 426 ГПК - относно започването на принудително изпълнение;

чл. 428 ГПК - относно поканата за доброволно изпълнение, изпращана от съдебния изпълнител;

чл. 438 ГПК - относно спиране на принудителното изпълнение при обжалване действията на съдебния изпълнител пред съда;

чл. 439 ГПК - относно оспорването на вземането, което е обект на принудително изпълнение от длъжника пред съда;

чл. 440 ГПК - относно защитата на трети лица в изпълнителния процес;

чл. 454 ГПК - относно спиране на принудителното изпълнение при съгласие на длъжника да изпълни задължението;

чл. 524 ГПК - относно спирането на въвод във владение.

§ Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

чл. 180 ЗЗД - относно обезпечението пред съд;

чл. 181 ЗЗД - относо ипотеката и залогът като обезпечения пред съд.

§ Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г., издадена от министъра на правосъдието, за утвърждаване на образци на Заповед за изпълнение, заявление за издаване на Заповед за изпълнение и др. книжа във връзка със Заповедното производство;

§ Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, приета от МС, в сила от 1 март 2008 г.;

Използвани учебници и монографии:

§ “Гражданско процесуално право”, Живко Сталев и колектив, 9 издание, София 2012 г.;

§ “Заповедно производство, Европейска заповед за плащане”, Стефан Кюркчиев, София, 2009 г.

§ “Заповедно производство”, Силви Чернев, София 2012г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си