Банкова тайна - какво пази?

Клиент съм на търговска банка - имам кредит, влог, разплащателна сметка. Като прагматичен човек със собствен бизнес се възползвам от удобството на предлаганите различни финансови услуги. Чувствам се сигурен, защото знам за съществуването на “банкова тайна” и че тя ме “пази”. Какво включва банковата тайна? В какви случаи тази тайна може да бъде разкрита?

Банкова тайна

Законът определя банковата тайна като всички факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. Банкова тайна е например сумата, която имам по сметката си, внасянията и тегленията, които съм правил или по-общо казано цялото движение по сметката ми. Не е обаче банкова тайна номерът на банковата ми сметка, тъй като сам по себе си не дава информация нито с какви средства разполагам, нито какъв е техният произход.

Какво пази банковата тайна?

Ако съществуваше публично достъпен регистър с адресите, ЕГН или паричните средства на хората, светът би бил опасно място за съществуване и инвестиране. Именно с оглед сигурността на гражданите и защитата на техните интереси, законът ограничава достъпа до всяка информация, чието узнаване може да доведе до увреждане. Такава информация е банковата тайна. Служителите на банката са длъжни да не разгласяват или използват такава информация, вкл. и след прекратяване на трудовите си правоотношения с банката.

Кога е допустимо разкриване на банковата тайна? Пред кого?

Както при всяка друга тайна и при банковата тайна съществува възможност тя да бъде разкрита (да падне), но само за определени в закона цели и по установения за това ред. Това може да стане: с мое съгласие; по решение на съда; когато е необходимо за изясняване на обстоятелства по разглеждане на дело; при несъстоятелност на банката, на която съм клиент.

От собствената ми преценка зависи дали и по какъв повод ще предоставя достъп до банковата тайна на друго лице или фирма. Не е предвидена форма на съгласието, но с оглед сигурността ми, всяка банка е необходимо да изисква най-малко писмена форма. В общите условия на банката може да е предвидена и нотариално заверена форма. Мога например да предоставя извлечения по сметката си, по която ми се превежда трудовото възнаграждение, ако се опитвам да докажа, че такова не е плащано за определен период от време.

Компетентен да се произнесе по въпроса е районният съд. Той се произнася в срок до 24 часа от постъпване на искането, като определя периода, за които се предоставя информация - например извлечение по разплащателната ми сметка за периода 30.01.2016 г. - 30.04.2016 г. Решението на съда не подлежи на обжалване. Органите, които могат да искат разкриването на банковата тайна, са:

Без решение на съда, търговската банка е задължена по закон да предостави информацията, представляваща банкова тайна на:

Съд, пред който се разглежда такова дело, може да разреши разкриването на банковата тайна, когато това е необходимо за изясняване на обстоятелствата по делото.

Ако бъде открито производство по несъстоятелност на банката, чийто клиент съм банковата “тайна” относно мен ще бъде оповестена на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, ако по някакъв начин аз съм допринесъл за това състояние или съм предприел действия в противоречие със закона: имам влог или кредит при привилигировани лихвени условия, в отклонение от общите условия на банката; извършил съм прехвърляне на вземане или прихващане след поставяне на банката под специален надзор; имам необезпечен кредит или с обезпечение в по-нисък размер от необходимия с оглед размера на кредита; обезпечението по кредита ми не е учредено надлежно; плащанията по кредита ми са просрочени.[toggles][toggle title=Източници Закон за кредитните институции (ЗКИ):чл. 62 ЗКИ - относно определението за банковата тайна и кога е допустимо разкриването й;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

17.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си