Аз съм настойник на напълно запретен. Какви са правата ми?*

Психично увредените хора трудно използват умовете си по време на това тяхно състояние и не могат да вземат обмислени решения. Лесно могат да бъдат заблудени. Затова и законите в България ги защитават. При наличие на психични увреждания и състояния такива хора биват поставяни под пълно запрещение и за техните дела от правна гледна точка се грижат техните представители. Това представителство /за разлика от пълномощното напр./ е задължително и се нарича настойничество. Настойниците се грижат за юридическите дела на напълно запретените. Всички правни последици от тези дела възникват за представлявания - напълно запретен човек.

Какво означава да съм настойник на запретен?

Като настойник отговарям в цялостен аспект за правните дела на напълно запретения. Лица под пълно запрещение нямат правновалидна воля. Сключени от тях сделки са напълно недействителни. Правни сделки за напълно запретени лица сключват само и единствено техните законни представители - настойниците.

Ако аз бъда избран за настойник, ще действам от името на запретения и за негова сметка.

Какви са задълженията ми като настойник?

Извършването на действия

се допуска само с разрешение на районния съд по настоящ адрес, в случай че сделката (най-често продажба или ипотека) не противоречи на интереса на представлявания (т.е. ако парите са необходими за лечение на запретения, то тогава сделката е в интерес на представлявания). Към молбата към съда за разрешение за сделката трябва да приложа и мнението на настойническия съвет.

Какво ми е забранено като настойник?

Настойнически съвет

Настойническият съвет се назначава от кмета на общината в 30- дневен срок от получаване на съдебното решение (за поставяне под пълно запрещение на лицето) и се състои от: настойник, заместник-настойник и двама съветници. Те се избират измежду роднините и близките на лицето, които са дали писмено съгласие да бъдат настойници и ще се грижат добре за интересите му. Съветът може да включва и други лица. Назначаването му е с цел да не се допуснат злоупотреби с имуществото или с правата на запретения.

При евентуали противоречия между интересите на представител и представляван, действията по представителство се извършват от заместник-настойника. По закон той е официален заместник на настойника при негово отсъствие. Заместник-настойникът може да предлага пред кмета освобождаване на настойника от длъжност. Кметът на общината в ролята си на орган по настойничеството и попечителството се явява коректив за дейността на представителите. Той е контролен орган. След като вземе мнението на настойническия съвет, той има правото да спира действията на представителите или да предписва извършването на такива.

Отчет на настойника:

Давам отчет за дейността си като настойник пред настойническия съвет всяка година до края на месец февруари, след което този отчет се представя пред органа по настойничеството и попечителството.

Представителство по право:

Настойник на поставения под пълно запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг. Ако няма такъв, родителските права и задължения се упражняват от неговите родители, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от тях. В този случай не се назначава настойнически съвет, освен ако интересите на представлявания не изискват това.

Дейността ми на настойник е почетна! т.е. аз не следва да получавам възнаграждение за нея.

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализирал: Лора Терзиева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Семеен Кодекс

чл. 153, ал. 1 относно условията за учредяване на настойничество;

чл. 154 относно органа по настойничество и попечителство;

чл. 155, ал. 1 и чл. 156 относно настойническия съвет и неговото назначаване;

чл. 163, ал. 1 относно местоживеенето на лицето, поставено под настойничество;

чл. 163, ал. 2 относно отклоняването на поставеното под настойничество лице;

чл. 164, ал. 1 относно почетната дейност на настойника;

чл. 164, ал. 3 относно правата и задълженията на настойника ;

чл. 165, ал. 1 относно управлението и разпореждане с имуществото на поставения под запрещение;

чл. 165, ал. 2 относно действията на настойника при придобиване на имущество в значителна стойност;

чл. 165, ал. 3 относно внасянето на парични средства в сметка на името на представлявания от страна на настойника;

чл. 165, ал. 4 във вр. с чл. 130, ал. 3 относно разпореждане с имущество на представлявания;

чл. 165, ал. 4 във вр. с чл. 130, ал. 4, изр. първо относно относно недействителност на сделки, извършвани от настойника;

чл. 169, ал. 1 относно заместник-настойника;

чл. 169, ал. 2 относно предложение за освобождаване на настойника;

чл. 170, ал. 1 относно надзор върху действията на настойника;

чл. 171, ал. 1 относно отчета на настойника;

чл. 173, ал. 2 относно настойничество по право;

чл. 173, ал. 3 относно липса на необходимостта за назначаване на настойнически съвет.

§ Закон за лицата и семейството

чл. 5 относно поставянето под запрещение.

чл.3, ал.2 относно правни действия от името на малолетните

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Вяра

Молева

19.10.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си