Надомна работа - правната страна

Бих искал да работя, без да напускам комфортната обстановка на своя дом. Така ще мога по-добре да се грижа за домакинството, а и ще имам гъвкаво работно време. Какви са особеностите на надомната работа и какви права имам като надомен работник?

Трудов договор за надомна работа

Специфичното при надомната работа е мястото, където полагам труд. Изпълнявам трудовите си задължения не в помещение на работодателя, а в своя дом или в друго избрано от мен помещение. Трудов договор за надомна работа може да се сключи за изработване на продукция (например ушиване на дрехи) и/или предоставяне на услуга (например извършване на преводи). Оборудването и материалите могат да бъдат осигурени от мен или от моя работодател, в зависимост от уговореното между нас. Относно сключването и съдържанието на трудовия договор за надомна работа важат общите правила за трудовите договори - той се сключва в писмена форма между мен и работодателя преди постъпването ми на работа; работодателят изпраща уведомление до НАП в 3-дневен срок от сключването му; работодателят ми предоставя екземпляр от договора и копие от уведомлението, заверено от НАП, преди да съм започнал да изпълнявам трудовите си задължения и т.н.От това, че работя извън помещение на работодателя, следват редица обстоятелства, които трябва да бъдат уговорени в трудовия договор. С трудовия договор за надомна работа аз и моят работодател определяме:

Какви задължения има работодателят във връзка с осигуряване на условия за надомна работа?

Работодателят е длъжен да ми осигури:

Работодателят води документация за всеки надомен работник (служител), която е длъжен да предостави при поискване на Главната инспекция по труда.

Какви задължения имам при изпълнение на надомната работа?

При изпълнение на надомната работа съм длъжен:

Работно време и почивки

Едно от големите предимства за мен при надомната работа е, че сам определям:

Длъжен съм да уведомя писмено своя работодател за обстоятелствата относно началото, края и разпределението на работното време, както и за периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка. Това трябва да направя в 7-дневен срок от сключването на договора. В рамките на работното ми време и при определени в трудовия договор условия работодателят или упълномощени от него длъжностни лица имат право да посещават дома ми и да проверяват начина на организация на работата и дали изпълнявам задълженията си по договора.Важно! За работник (служител), извършващ надомна работа, не могат да се установяват:

Надомна работа на работничка (служителка) - майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето

Законът урежда една специфична хипотеза на надомна работа. Работничка или служителка - майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето има право да работи надомно при същия или при друг работодател. Това е възможно само по отношение на работа, чието естество позволява тя да се извършва в дома ми - превод на текстове, шиене на дрехи и т.н.Особености при преминаването на работничката (служителката) на надомна работа при същия работодател: След като престана да работя надомно (но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на дететео), работодателят е длъжен да ми осигури същата работа, която съм изпълнявала преди преминаването на надомна работа. Ако длъжността е съкратена, работодателят с мое съгласие ми осигурява друга подходяща работа.Особености при преминаването на работничката (служителката) на надомна работа при друг работодател: Трудовото правоотношение с работодателя, при когото съм на работа към деня на преминаването на надомна работа, не се прекратява - намирам се в неплатен отпуск. Когато престана да работя надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, неплатеният отпуск се прекратява. Ако длъжността е съкратена, работодателят с мое съгласие ми осигурява друга подходяща работа.Правото ми да работя надомно при същия или при друг работодател може да се ползва от бащата, когато не съм в състояние да се ползвам от това право.[toggles][toggle title=Източници] Кодекс на труда (КТ):чл. 107б КТ - относно надомната работа;чл. 107в КТ - относно трудовия договор за надомна работа;чл. 107г КТ - относно задълженията на работодателя за осигуряване на условия за надомна работа;чл. 107д КТ - относно задълженията при изпълнение на надомната работа; чл. 107е КТ - относно работното време и почивките;чл. 107ж КТ - относно прилагането на други разпоредби за надомната работа;чл. 312 КТ - относно правото на работничка или служителка - майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето да работи надомно при същия или при друг работодател;чл. 313 КТ - относно правото на бащата да ползва правото на майката по чл. 312 КТ Васил Мръчков - “Трудово право”, София, 2015 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Емил

Махлелиев

1.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си