Наследяване на дял и поименни акции

Мой роднина дълги години се занимаваше с бизнес, създаде няколко фирми, който се развиват чудесно, но за съжаление се спомина. След себе си не остави съпруга и деца и така се оказа, че аз съм наследник на неговия бизнес. Звучи страхотно, но аз нямам представа какво да правя с тези дружества! Тук мога да открия вариантите ми на поведение.

Наследяване на дял в събирателно дружество

Събирателно е дружеството, което се образува от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма, т.е. тук със сигурност освен моя роднина има поне още един съдружник.Ако искам да стана съдружникАко желая да стана съдружник, трябва да подам искане до дружеството да бъда приет като такъв. Желанието си трябва да изразя в срок до 3 месеца от откриване на наследството като това може да стане под формата на молба, в която да изкажа своето съгласие с клаузите на учредителния договор. В учредителния договор на дружеството обаче изрично трябва да е предвидена възможността, ако някой съдружник прекрати членството си (в случая поради смърт), дружеството да продължи да съществува. Ако останалите съдружници откажат да ме приемат, единственото, което мога да поискам, е да ми бъде изплатен ликвидационен дял. В случай, че стана съдружник обаче, аз отговарям наравно с останалите съдружници за всички задължения на дружеството, вкл. тези, които са възникнали преди встъпването ми в него.Ако не искам да бъда съдружникАко не желая да участвам в дружеството, мога да направя отказ от наследство (вземи от тук заявление за отказ от наследство) или пък просто да не подавам молба да бъда приет като съдружник в предвидения от закона срок. В този случай дружеството трябва да ми изплати дела на наследодателя от имуществото на дружеството, както и дела от годишната печалба за времето до смъртта на наследодателя.

Наследяване на дял в командитно дружество

Всичко казано по-горе за събирателното дружество важи и при наследяване на дял в командитно дружество с някои особености. Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска, т.е. при командитното дружество трябва да внимавам каква е отговорността на моя наследодател за задълженията на дружеството.

Наследяване на дял в дружество с ограничена отговорност (ООД)

Ако искам да стана съдружник трябва да подам писмена молба и да бъде свикано Общо събрание на съдружниците, на което те да вземат решение, че ме приемат за нов съдружник. Решението на съдружниците задължително се вписва в търговския регистър.А ако сме няколко наследници?Имаме два варианта. Единият е със съгласие на останалите съдружници да си поделим дела на наследодателя. Другият вариант е съвместно с другите наследници да упражняваме правата, които произтичат от дела на наследодателя, както и да отговаряме солидарно за задълженията. В този случай ние трябва да определим лице, което да ни представлява пред дружеството, като няма пречка това да е един от нас. Какви права и задължения възникват за мен като съдружник, мога да открия тук.Ако не желая да бъда съдружник важи същото, както и при останалите дружества.

Наследяване на дял в еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

Особеното тук е, че капиталът се притежава от едно физическо лице. Ако не е предвидено друго в учредителния акт, дружеството се прекратява със смъртта на собственика на капитала. Но аз, като наследник, мога да заявя, че желая дружеството да продължи дейността си. Това могат да направят само дееспособните наследници.

Наследяване на поименни акции

Прави впечатление, че до момента разглеждахме наследяване на т.нар. дялове в търговско дружество. Ако обаче наследодателят ми е участвал в акционерно дружество, аз ще наследявам акции. Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции.Притежаването на поименната акция се доказва, като същата трябва да съдържа името на наследодателя върху лицевата си страна или да може да се направи недвусмислен извод, че наследодателят е придобил акциата от друго лице (чрез т.нар. “джиро”).Освен ако е предвидено друго в устава на акционерното дружество, аз ставам акционер с приемането на наследството. За да има действие придобиването на акциите от мен по отношение на дружеството, аз трябва да подам заявление до дружеството, в което да го уведомя,че съм приел наследството и желая моето име да бъде вписано в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. В 7-дневен срок от представянето на необходимите документи лицата, които представляват дружеството, са длъжни да впишат моето име в книгата на акционерите. NB! При наследяване на дялове/акции в търговски дружество задължително трябва да представя следните документи:

Документите мога да изпратя по пощата/куриер на адреса на търговското дружество, посочен в Търговски регистър или да отида на място на адреса и да ги подам лично. По-добрият вариант е да ги подам по поща/куриер, защото така ще имам доказателство, че съм изявил своето желание да участвам в дружеството.Освен това, за да стана съдружник/акционер, аз трябва да бъда дееспособно физическо лице, т.е. да съм навършил 18 години и да не съм поставен по запрещение. Не мога да участвам в дружеството нито чрез мой родител, нито чрез настойник/попечител.[toggles][toggle title="Източници"]Търговски закон:чл. 76,ТЗ- относно събирателното дружество;чл. 92,ТЗ- относно отговорността на встъпващите съдружници;чл. 97, ТЗ- относно продължаване на събирателното дружество;чл. 99,ТЗ - относно командитното дружество;чл. 122,ТЗ- относно приемане на нов съдружник в ООД;чл. 129, ал.1, ТЗ- относно прехвърляне на дружествени дялове в ООД;чл. 131,ТЗ- относно делбата на дружествени дялове;чл. 132,ТЗ- относно съсобствеността върху дял;чл.157,ал.1,ТЗ - относно прекратяване на ЕООД;чл.158,ал.1,ТЗ - относно АД;чл. 179, ТЗ- относно книгата на акционерите;чл.185,ал.2,ТЗ - относно разпореждането с акции.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

1.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си