Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация (ЮЛНЦ)?

Как да избера най-подходящата правноорганизационна форма за моята НПО? За какво да внимавам? Какви са плюсовете и минусите при всяка една от възможните форми за организиране на моята дейност в полза на обществото?

1. Трябва да си отговоря на следните въпроси:

След като съм отговорил на горните въпроси, съм ориентиран каква е правноорганизационната форма на желаната от мен организация.

2. Трябва да се запозная с правилата за учредяване на моята организация, като проследя съответния линк:

Виж как можеш да регистрираш НПО, бързо и лесно. Без бюрокрация.

Актуализира: Велимира Бакалова[toggles][toggle title="Източници"]§ Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):чл. 2 ЗЮЛНЦ - относно неотменяемостта на определението за осъществяване на общественополезна дейност;чл. 3 ЗЮЛНЦ - относно възможността ЮЛНЦ да извършва стопанска дейност и ограниченията в тази насока;чл. 19 ЗЮЛНЦ - относно НПО в частна полза;чл. 24, 25р 26 и 27, 28, 29 ЗЮЛНЦ - относно общото събрание на НПО в частна полза;чл. 30, 31, 32 ЗЮЛНЦ - относо управителния съвет на НПО в частна полза;чл. 33 ЗЮЛНЦ - относно учредяването на фондация;чл. 35 ЗЮЛНЦ - относно управителните и контролни органи на НПО фондация;чл. 37 ЗЮЛНЦ - относно специалните правила за НПО в обществена полза;чл. 38 ЗЮЛНЦ - относно допустимите цели на НПО в обществена полза;чл. 39 ЗЮЛНЦ - относно органната структура на НПО в обществена полза;чл. 40 ЗЮЛНЦ - относно задължението за водене на публично счетоводство за НПО в обществена полза;чл. 41 ЗЮЛНЦ - относно правилата за изразходване на имуществото на НПО в обществена полза;

§ Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):чл. 38, ал.1, т. 2а - относно освобождаването от данък наследство при получаване на наследство на всички НПО, с изключение на НПО в частна полза;чл. 48, ал. 1, т. 4 - относно освобождаването от данък при придобиване на имущество от дарение или по безвъзмезден начин от НПО в обществена полза;

§ Закон за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО):чл. 30 ЗКПО - признаване за данъчни цели на разходи на НПО;чл. 31 ЗКПО - признаване за дънъчни цели на разходи на ФЛ или ЮЛ, направили дарение на НПО в обществена полза;

§ Информационен портал за неправителствените организации в България.§ Български център за нестопанско право.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

10.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си