Как протича една финансова инспекция?

Какво е финансова инспекция?

Финансовата инспекция е поредица от действия на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), с които те целят да установят как разходвам отпуснатите ми средства и дали не увреждам държавата. Например - дали правилно управлявам средствата, които съм получил по програма на Европейския съюз. За целта е предвидена определена процедура.

Първият етап е възлагане на инспекцията.

Това се прави от директора на агенцията или от упълномощено от него длъжностно лице със заповед, която има определено в закона съдържание. Заповедта за възлагане на финансова инспекция трябва да съдържа:

 1. данни за проверяваното лице или организация - нейното наименование и седалището й;
 2. кой ще извършва проверката - имена и длъжност на финансовия инспектор. Ако ще се извършва от екип от финансови инспектори, то трябва в заповедта да е определен ръководител.;
 3. за какво ще бъде извършвана проверка - какви са задачите на финансовата инспекция;
 4. за какъв период ще бъде извършена инспекцията - в какъв срок, от коя до коя дата;
 5. кой осъществява текущ контрол на инспекцията;

. Важно е да знам, че за разлика от процедурата по издаване на ревизионен акт, при процедурата за извършване на финансова инспекция заповедта нее задължително да ми бъде връчена предварително. Тоест, аз разбирам, че е възложена инспекция на моето предприятие, когато финансовите инспектори дойдат на проверка. Те са длъжни да се легитимират със служебната си карта и заповедта за възлагане на инспекцията и от този момент аз се считам за уведомен.

Следващият етап е извършване на инспекцията.

След като е упълномощен, инспекторът или екипът от инспектори започват проверката. Нейната цел е да се сравнят фактическото с осчетоводеното, да се проверят необходимите документи, а ако констатират нарушения - да съставят акт за установяване на административно нарушение или акт за начет. За да извършат проверката, инспекторите:

Третият етап е съставянето на доклад за извършената инспекция.

 1. номер и дата на заповедта за възлагане на инспекцията;
 2. кой я е извършил - имена и длъжност на финансовия инспектор;
 3. данни за проверяваното лице или организация - нейното наименование и седалището й;
 4. за какъв срок е била извършена инспекцията - от коя до коя дата;
 5. констатации - какво са открили финансовите инспектори, дали са намерили нарушения;
 6. подпис на финансовия инспектор.

Също така, към доклада трябва да бъде приложена заповедта за възлагане на финансова инспекция, както и всички други заповеди, които се отнасят за съответната инспекция (например за изменяне или отменяне на заповедта за възлагане, за спиране и възобновяване на финансовата инспекция). Задължително трябва да бъде приложен и опис на събраните доказателства.. Този доклад трябва да бъде съставен в два еднообразни екземпляра и да се регистрира в деловодството на агенцията.

Накрая остава да се финализират резултатите от инспекцията

След като изпратеното от мен становище пристигне в Агенцията за държавна финансова инспекция започва да тече нов срок. Финансовият инспектор, който е извършил инспекцията, трябва да се произнесе с писмено заключение в 14-дневен срок от получаването на становището ми. Това заключение задължително трябва да бъде мотивирано. Инспекторът трябва да се обоснове защо приема или защо не приема моите мотиви. Също така в мотивираното заключение инспекторът трябва да отрази своето окончателно становище по констатациите в доклада - дали ги потвърждава или ги изменя . Заключението на финансовия инспектор задължително трябва да ми бъде предоставено в 14-дневен срок от съставянето му.После, финансовият инспектор е длъжен да изпрати всички документи от инспекцията Тези документи са:

на органът, който е възложил инспекцията. За това има на разположение три работни дни. Финансовият инспектор може да прави предложения за реализация или предприемане на последващи мерки. Какво ме чака, ако при финансовата инспекция се установят нарушения, мога да науча тук.[toggles][toggle title=Източници]

чл. 13, т. 1 - относно правото на проверяващите инспектори на свободен достъп до информация;чл. 13, т. 2 - относно правото на проверяващите инспектори на свободен достъп до служебни помещения и служители на проверяваната организация;чл. 13, т. 3 - относно правото на инспекторите да проверяват счетоводните документи;чл. 14, ал. 1, т. 1 - относно задължението на финансовите инспектори да се легитимират;чл. 17, ал. 2 - относно възможността на проверяваната организация да даде писмено становище по съставения доклад;чл. 17, ал. 4 - относно задължението на финансовия инспектор да даде писмено заключение.

чл. 12, т. 2 - относно правото на достъп на финансовите инспектори.чл. 14, ал. 2 - относно съдържанието на заповедта за възлагане на финансова инспекция;чл. 16 - относно съдържанието на доклада от финансовата инспекция;чл. 20 - относно броя екземпляри и връчването на доклада от финансовата инспекция;чл. 21 - относно съставянето на заключение към доклада за финансовата инспекция и произнасянето по становищата на проверяваната организация;чл. 24б, ал. 3 - относно правото на финансовия инспектор да запечатва и разпечатва помещения на проверяваното лице;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Людмил

Иванов

19.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си