Уволнен съм. Какви са правата ми?

Резултатът от неприятната новина няма да е положителен, особено в момент на криза, когато много трудно мога да бъда нает на каквато и да е работа, поради високия процент на безработица и голямата конкуренция. Важното е да запазя спокойствие и да проверя основателни ли са причините за уволнението ми, ако не, да оспоря прекратяването на трудовия ми договор и разбира се, да потърся обезщетение. Добре е да знам, че основните ми права при уволнение са уредени в Кодекса на труда.

Какви са случаите на прекратяване на трудовия договор и последиците от тях:

  1. Прекратяване на трудов договор от работодателя с предизвестие. Работодателят може да прекрати трудовия ми договор, като отправи писмено предизвестие до мен в посочените в Кодекса на труда случаи.
  2. Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение. Работодателят може да ми предложи по своя инициатива прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Имам право да отговоря писмено на предложението в 7-дневен срок, ако не го направя, се смята за неприето. Ако приема предложението, работодателят ми дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако не съм уговорил по-голям размер на обезщетението, което ако не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на моя договор, основанието за неговото прекратяване отпада.
  3. При незаконно уволнение имам право на обезщетение от работодателя:

○ в размер на брутното ми трудово възнаграждение за времето, през което съм останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца;

○ ако през времето, за което съм бил без работа съм работил на по-нископлатена работа, имам право на обезщетение с размер разликата в заплатите. Такова право имам и ако незаконно съм бил преместен на друга по-нископлатена работа;

○ когато бъда възстановен на работа и след явяването ми в предприятието, за да заема работата, на която съм възстановен, не бъда допуснат да я изпълнявам, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към мен в размер на брутното ми трудово възнаграждение от деня на явяването ми до действителното ми допускане на работа.

  1. При дисциплинарно уволнение. То е налице при виновно неизпълнение на трудовите ми задължения, при нарушение на трудовата дисциплина. Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да ме изслуша или да приеме писмените ми обяснения, да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не ме е изслушал или не е приел писмените ми обяснения, дисциплинарното наказание може да бъде отменено от съда. Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година от налагането им. Това обаче не е основание за възстановяване на предишната ми работа.

Видове обезщетения, които ми се полагат при уволнение:

  1. Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Това са обезщетения в определен размер от брутното ми трудово възнаграждение и за определени срокове, посочени в Кодекса на труда за отделните случаи при прекратяване на трудовите ми правоотношения.
  2. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. При прекратяване на трудовото правоотношение аз имам право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Повече за това кога се погасява правото ми да използвам неизползвания платен годишен отпуск, мога да науча тук.

Признаване на трудов стаж през времето, за което съм бил уволнен:

Ако съм бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, времето от датата на уволнението до възстановяването ми на работа се счита за трудов стаж.

Оспорване на законността на уволнението:

Имам право да оспорвам законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да искам:

  1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
  2. възстановяване на предишната работа;
  3. обезщетение за времето, през което съм останал без работа поради уволнението;
  4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Производството пред съда по трудови дела е безплатно и не се налага да заплащам такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудовите дела. Районният съд е този, който се произнася в тримесечен срок от постъпването на исковата молба, подадена от мен; а окръжният съд отговаря в едномесечен срок на подадената от мен жалба, считано от датата на подаване.

В случаите, когато за извършване на уволнение от работодател се изисква предварителното съгласие на Инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението ми, съдът отменя заповедта за уволнение, считайки я за незаконна. За повече информация вж. “Правото ми на предварителна закрила при уволнение”.

В случай че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Правото е в съавторство с Рени Христова

Актуализира: Боряна Русева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ):

чл. 130а от КТ - относно правото на информация и консултация при масово уволнение;

чл. 186 - чл. 189 от КТ - относно дисциплинарните нарушения и наказания;

чл. 190 - чл. 199 от КТ - относно дисциплинарното увонение;

чл. 221 от КТ - относно обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие;

чл. 224, ал. 1 от КТ - относно обезщетението при уволнение на други основания;

чл. 225 от КТ - относно обезщетенията при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител;

чл. 326, ал. 2 от КТ - относно срока за предизвестие при уволнение в колективен трудов договор;

чл. 328 от КТ - относно прекратяването на трудов договор от работодателя с предизвестие;

чл. 330 от КТ - относно прекратяването на трудов договор от работодателя без предизвестие;

чл.331 от КТ - относно прекратяването на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение;

чл. 333 от КТ - относно закрилата при уволнение;

чл. 344 - чл. 346 от КТ - относно защитата срещу незаконно уволнение;

чл. 354 от КТ - относно признаването на трудов стаж при уволнение;

чл. 359 от КТ - относно безплатното съдебно производсто за трудови спорове.

§ Кодекс за социалното осигуряване (КСО):

чл. 9, ал. 3 от КСО - относно зачитането на осигурителен стаж;

чл. 54е от КСО - относно изплащането на парични обезщетения;

чл. 69, ал. 4 от КСО - относно правото на пенсия при уволнение.

§ Гражданско процесуален кодекс (ГПК):

чл. 310 от ГПК - относно бързото производство;

параграф 2, ал. 5 от Преходни и заключителни разпоредби от ГПК - относно касационното обжалване при незаконно уволнение;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си