Разпореждане с имущество на търговско дружество (фирма)

Реших “да вляза в играта на печелившите” и си купих акции в едно проспериращо търговско дружество, които да ми носят печалба. Нов съм в областта и всичко ми е непознато. За да навляза “навътре в нещата”, първоначално се заех се да разуча как се извършва разпореждане с имущество на дружество.

Какво представлява имуществото на търговско дружество?

Имуществото е съвкупност от всички оценими в пари права и задължения, които имат за притежател търговското дружество. Разпореждането с него е част от управлението на всяко дружество. Кой може да извършва действия на разпореждане и какъв е редът - за всеки вид търговско дружество ще обясня накратко. Дружествата са персонални (основават се на взаимното доверие между малко на брой съдружници, които отговарят неограничено с цялото си лично имущество за задълженията на дружеството) и капиталови (имат съдружници, често повече на брой, които отговарят ограничено до размера на дружествения си дял в капитала).

Капиталови търговски дружества

ЕООД / ООД (дружество с ограничена отговорност)Управителят на ЕООД / ООД е оправомощен да се разпорежда с дружественото имущество и носи имуществена отговорност за причинените от действията му вреди. Контрольорът, когато има такъв, следи за опазване имуществото на дружеството. Контрол върху сключваните сделки мога да осъществявам и аз като съдружник чрез предоставените ми от закона права - да се осведомявам за делата на дружеството, като управителят е длъжен да ми предостави информация за сключените сделки; да преглеждам дружествените книжа. Съгласно закона придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях, като право на строеж например, могат да се сключват само с решение на общото събрание. АД (акционерно дружество)Разпореждане с имущество на АД може да се извършва :

  1. с решение на колективния управителен орган, който може да бъде управителен съвет или съвет на директорите;
  2. от овластени членове на управителния орган (т. нар. изпълнителни членове).

Съгласно закона някои сделки могат да се сключат само след решение на общото събрание. Такива са:

Уставът може да предвижда, че тези сделките могат да се извършват и по единодушно решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, с предварително разрешение на надзорния съвет. Сделка, сключена в нарушение на изискването, ще породи последици, но лицето, сключило я, носи имуществена отговорност за вреди. Уставът може да предвиди и други сделки да се сключват по този ред.Ако аз съм едноличен собственик на капитала на ЕООД / ЕАД, с имуществото на дружеството се разпореждам аз или назначеният от мен управител според уговореното между нас.

Персонални търговски дружества

Събирателно дружестно (СД)При персоналните дружества са възможни различни форми на управление като това се определя в дружествения договор: всеки един от нас съдружниците може да извършва действия на управление и да представлява самостоятелно дружеството; всички съдружници управляват колективно; управлението и представителството е възложено на един/няколко съдружници, които действат самостоятелно или съвместно. За придобиването и разпореждането с вещни права върху недвижими имоти и сключването на договор за паричен заем над предвиден в учредителния договор размер, например 1 000 000 лв., е необходимо съгласие на всички съдружници, независимо от модела на управление. Ако смятам, че управляващите съдружници нарушават задълженията си, аз сам или с още някоколко съдружници мога да подам иск до окръжния съд за оттегляне на управлението и представителната власт. Разполагам и с контролни права. Като неуправлявящ съдружник или участник в управлението (относно действията, извършени самостоятелно от другите управляващи съдружници) имам право да получавам информация за сключваните от дружеството сделки; да преглеждам книгите на дружеството и да искам обяснения от управляващите писмено или устно. Принципът при събирателните дружества е, че всеки от съдружниците може да се разпорежда с имуществото на фирмата. Няма пречка обаче в дружествения договор да уговорим друго, например сделките да се сключват винаги от поне двама съдружници заедно. Най-често възприеманият подход е сделките да се сключват от управляващи съдружници. Когато обаче става въпрос за сделки с недвижими имоти или заеми на висока стойност, винаги е необходимо съгласието на всички членове.

Търговско представителство

Управителният орган на всяко търговско дружество може да предостави част от функциите си на прокурист или търговски пълномощник. По отношения на тяхната дейност също има ограничения. Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен.Търговският представител трябва да е упълномощен изрично за отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти, за поемане на менителнични задължения, за вземане на заем и за водене на процеси.Особени случаиПри ликвидация правомощията на управителните органи се прекратяват и разпоредителни действия с имуществото се осъществяват от един/ повече ликвидатори, които носят имуществена отговорност за причинените от тях вреди. Повече за ликвидацията мога да науча тук.Ако дружеството е обявено в несъстоятелност и е започнало осребряване, то разпореждането с имуществото му се извършва от синдика след изрично разрешение на съда по несъстоятелността.[toggles][toggle title="Източници"]

чл. 22, ал. 2 и чл. 26, ал. 2 ТЗ - относно ограниченията в правомощията на прокурста/търговския представител;чл. 84, чл. 85, чл. 89, чл. 90 ТЗ - относно управлението и представителството на СД;чл. 86 ТЗ - относно правото ми на информация за дейността на СД;чл. 105 ТЗ - относно управлението на КД;чл. 108 ТЗ - относно правата ми като ограничено отговорен съдружник в КД;чл. 123 ТЗ - относно правата ми като съдружник в ООД;чл 137, ал. 1, т.7 ТЗ - относно сделките, за които е необходимо решение на ОС на ООД;чл. 141, ал. 1, чл. 144, чл. 145 ТЗ - относно управителя на ООД;чл. 147, чл. 235а ТЗ - относно управлението на ЕООД и ЕАД;чл. 235 ТЗ - относно представителната власт на управителнете органи на АД;чл. 236 ТЗ - относно особените правила за някои сделки при АД;чл. 240, чл. 240а ТЗ - относно отговорността на управителнете органи на АД;чл. 241, чл. 243, чл. 244 ТЗ - относно контрола върху дейността на управителнете органи на АД;чл. 266, ал. 6, чл. 268 ТЗ - относно ликвидация;чл. 635 ТЗ - относно несъстоятелност=т. 1 от ТР № 3 от 2013 г. на ВКС, ОСГТК - относно сделките, за които е необходимо решение на ОС на ООД;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

16.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си