Правото ми на предварителна закрила при уволнение

Ако бъда уволнен, имам право да атакувам заповедта на работодателя, при положение че при издаването й той не е спазил законовите изисквания (вж. “Уволнен съм. Какви са правата ми?”). Важно е да знам, че освен тази защита Кодексът на труда предоставя и средства, с които мога да реагирам още преди да се стигне до издаването на заповед за уволнение.

ОБЩА ЗАКРИЛА

Когато работодателят ми иска да ме уволни на някое от следните основания:

и попадам в някоя от посочените по-долу защитени групи, е необходимо преди издаване на заповедта за уволнение работодателят ми да получи писмено разрешение от областната инспекция по труда. Разрешението не може да бъде заменено от писмено съгласие на уволнявания. То трябва да бъде дадено предварително - уволнението ще е незаконно и ако разрешението е получено впоследствие.

В кои случаи мога да се ползвам от тази закрила?

СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА

Освен общата закрила, разпростираща се спрямо всички работници и служители, за които са налице законовите предпоставки, законът урежда и специална закрила, приложима спрямо отделни категории лица:

Ако съм бременна или в напреднал стадий на лечение ин-витро работодателят може да ме уволни само на някое от следните основания: закриване на предприятието; отказ от моя страна да последвам предприятието/ поделението, в което работя, когато то се мести в друго населено място; когато на заеманата от мен длъжност е възстановен незаконно уволнен работник или служител; ако бъда задържан за изпълнение на влязла в сила присъда; при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор; при дисциплинарно уволнение. В последния посочен случай (при дисциплинарно уволнение) е необходимо да се вземе и предварително разрешение от инспекцията по труда. За да се ползвам от тази закрила, трябва да съм уведомил работодателя си за състоянието, в което се намирам и да съм го удостоверил с документ от здравните органи. Уволнението на основание извън изброените е абсолютно недопустимо.

Ако съм майка или осиновителка на дете до 3-годишна възраст, мога да се ползвам от общата закрила, описана по-горе. Без значение е дали ползвам отпуск на това основание.

Ако ползвам отпуск поради бременност, раждане или осиновяване (за справка – чл. 163 от КТ), моят работодател може да ме уволни само при закриване на предприятието.

Ако отговарям на посочените по-горе изисквания и съответната процедура не е спазена, уволнението ще бъде незаконно, т.е. ако се обърна към съда, той ще отмени заповедта за уволнение без да разглежда спора по същество единствено на основание неспазване на процедурата. Всъщност дори да няма подобни нарушения уволнението може да бъде незаконно на някое от другите посочени в Кодекса на труда основания.

В случай, че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Правото е в съавторство с Илина Малцева

Актуализирал Пенка Попова[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ):

чл. 333, ал.1, т.1-6 – относно предпоставките на ползване на предварителна закрила при уволнение

чл.333, ал.2 - относно мнението на ТЕЛК, което се взема при някои видове уволнения

чл.333, ал.3 - относно предварителната закрила при уволнение, от която се ползват членовете на синдикални организации

чл. 333, ал.5 - относно закрилата при уволнение на бременни служителки и служителки в напреднал стадий на лечение ин-витро

чл.333, ал.6 - относно закрилата, с която се ползват жените, които ползват отпуск поради бременност, раждане или осиновяване

чл. 344, ал.3 - относно незаконното уволнение

§ Наредба 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат право на закрила съгласно чл. 333 от Кодекса на труда

чл.1 - относно болестите, при наличите на които се предвижда предварителна закрила на работника или служителя

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Йоана

Вангелова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си