Какво представляват сервитутните права?

Какво е сервитутно право?

Сервитутното право дава възможност на мен, като собственик на имот, да се възползвам от друг имот (непринадлежащ на мен) за определени нужди, например да преминавам през него. Моята собственост се нарича „господстващ имот”. А другият имот се назовава „служещ имот”.За да имам сервитутно право, задължително е винаги да има поне два имота, но аз не мога да бъда собственик и на двата. Важно е собствениците да са различни. Обект на сервитутни права са винаги и само недвижими имоти. Не мога да учредявам сервитутно право върху бъдещ или евентуален имот. Не е нужно двата имота да са съседни, за да се учреди сервитутно право. Но най-важната предпоставка, за да учредя сервитут е, че в момента аз не мога да ползвам имота си пълноценно. Има някаква пречка, която ме възпира.Например: Единственият начин да достигна до моя имот е като премина през имота на съседа ми. Затова с него се уговаряме да мога да минавам, когато ми е нужно, през неговата нива. Така учредяваме едно сервитутно право на преминаване. (Виж: Право на преминаване през чужд имот)Като собственик на сервитутното право, съм длъжен да го упражнявам така, че тя да не вредя по никакъв начин на служещия имот, иначе ще дължа разноски. Също така трябва да използвам сервитутното си право по възможно най-благоприятния начин за мен и за собственика на служещия имот.Сервитутът е неделимо право. И ако аз продам своя имот, сервитутът който е върху него ще премине в собственост на моя купувач. Сервитутът следва винаги имота, независимо дали имам уговорка с купувача.Освен това сервитутът може да се упражнява изцяло в полза на всяка част от господстващия имот и тежи изцяло върху всяка част от служещия имот, дори ако имотите бъдат разделени. Например ако имотът, върху който имам право на преминаване, бъде продаден на различни собственици и разделен между тях, аз пак ще имам правото да минавам през частите, в които ми е учреден сервитутът. Сервитутното ми право може да се използва само за нуждите на господстващия имот. Аз не мога да се възползвам от него, за да удовлетворявам нечий чужд интерес.

Как да придобия сервитутно право?

Имам няколко начина, по които мога да придобия така желаното сервитутно право:

  1. Сервитутно право мога да имам чрез сделка, като се споразумея със собственика на имота, в който искам да учредя сервитутно право. За да стане това, договорът трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
  2. Друг вариант е да бъде учреден чрез административен акт, в зависимост от това какво сервитутно право искам да имам.
  3. Сервитутно право мога да получа и по давност чрез 10-годишно необезпокоявано упражняване от моя страна.

Как да прекратя сервитутното си право?

Прекратяването на сервитутното право ставай най-често с изтичане срока на договора, ако няма срок, то тогава сервитутът отпада с нуждата, която го е породила. Например чрез едностранно волеизявление от моя страна.Важно!!! Когато в полза на моя имот има учредено сервитутно право и аз съм възпрепятстван да го упражнявам, мога да поискам защита от съда. [toggles][toggle title="Източници"] Закон за водите (ЗзВ)чл. 103, ал. 1 ЗзВ – относно същността на сервитутното право;чл. 103, ал. 3 ЗзВ – относно получаване на сервитутно право по давност;чл. 105, ал. 5 ЗзВ – относно неделимостта на сервитутното право;чл. 105, ал. 6 ЗзВ – относно за какво може да се използва сервитутното право;чл. 106, ал. 1 ЗзВ – относно правилото „сервитутът следва винаги имота“;чл. 106, ал. 4 ЗзВ – относно задълженията на титуляра на сервитутното право; Закон за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ)чл. 36, ал. 1 ЗОСИ – относно сервитут за преминаване; Закон за устройство на територията (ЗУТ)Чл.193 ЗУТ – относно начини за придобиване на сервитутно право; Научни статии, монографии и учебници:„Вещните сервитутни права“, Боянова, Гергана, С. 2008 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Николай

Стоянов

23.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си