Как протича производството пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)?

Търговец съм и управлявам свой собствен бизнес. Друг търговец - мой конкурент, нарушава интересите ми, като използва нелоялни търговски практики. Подадох Искане до Комисията за защита на конкуренцията да бъдат прекратени нарушенията спрямо мен. Не съм много наясно обаче какво следва оттук нататък.

Oбразуване на производство пред КЗК

След като искането ми постъпи в Комисията, тя извършва проверка за редовността му - дали съдържа цялата необходима информация за образуване на производство. В случай че има някаква нередовност (например не съм посочил данни за лицето, срещу което подавам искането, или пък не съм посочил в какво точно се изразява нарушението на правата ми), КЗК ме уведомява за това. Разполагам със 7-дневен срок да отстраня всички нередовности. Ако не го направя в посочения срок, случаят ми изобщо няма да бъде разгледан. Ако с искането ми всичко е наред, председателят на Комисията образува производство и определя работен екип, който трябва да направи проучване на случая.

Проучване и разследване

Целта на проучването и разследването е да се изяснят и проверят твърдените от мен обстоятелства (че друг търговец с действията си уврежда доброто ми име например). Така Комисията може да прецени налице ли е нелоялна конкуренция. По време на това проучване екипът, който го извършва може да:

Важно! Длъжен съм да оказвам съдействие на Комисията винаги, когато тя поиска това. Не мога да откажа да дам информация, обяснения във връзка със случая или да допусна проверка на място в офиса на фирмата ми например.Важно! Имам право на достъп до всички материали, събрани по време на проучването, с изключение на тези, които съдържат производствена, търговска или друга защитена от закон тайна (например банкова тайна).Ако при проучването се установи, че има достатъчно данни за наличие на нарушение, в неотложни случаи и поради риск от сериозни и непоправими вреди за конкуренцията, Комисията може да разпореди незабавно прекратяване на недобросъвестната търговска практика или да наложи други временни мерки спрямо нарушителя. В случай че КЗК пропусне да направи това, мога да го поискам от нея.

Решение на Комисията

След приключване на проучването се провежда закрито заседание, на което Комисията постановява решение. С него тя може да:

Решението мога да видя на сайта на КЗК.В случай че не съм доволен от него, мога да го обжалвам пред Върховния административен съд. Имам 14 дни от момента, в който ми съобщят за решението, да сторя това. За целта обаче ще е добре да потърся съдействие от адвокат.[toggles][toggle title="Източници"] Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК):чл. 38, ал. 2 - относно срока за отстраняване на нередовности в Искането;чл. 39 - относно образуването на производството;чл. 45, т. 1 - относно правото на КЗК да изисква информация и доказателства;чл. 45, т. 2 вр. с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 - относно правото на КЗК да изисква писмени и устни обяснения и протокола за тях;чл. 45, т. 3 - относно правото на КЗК да извършва проверки на място;чл. 45, т. 4 - относно правото на КЗК да поиска съдействие от външен експерт;чл. 46 - относно задължението за оказване на съдействие на КЗК;чл. 50, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 5, т. 6 и т. 7 - относно действията, които КЗК може да извърва при проверки на място;чл. 51, ал. 1 - относно разрешението на съдия от Административен съд за проверка на място;чл. 55, ал. 1 - относно правото на достъп до материалите от проучването;чл. 56, ал. 1 - относно временните мерки;чл. 57, ал. 2 вр. с чл. 60, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗЗК - относно решението на КЗК;чл. 64, ал. 1 - относно обжалването на решението;чл. 68, ал. 1 - относно електронния регистър на КЗК;чл. 102, ал. 1 - относно размера на глобата, която КЗК може да наложи на физически лица;чл. 100, ал. 1, т.6 - относно размера на имуществената санкция, която КЗК може да наложи на юридически лица[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

15.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си