Как става продажба на фирма (ЕООД или ООД)?

През годините успях да развия бизнеса си като търговец повече отколкото предполагах в началото. Моята фирма е известна на пазара, а потребителите ценят стоките ми и ги търсят. Изморих се обаче от ежедневието, нуждая се от промяна. Бъдещето си виждам по два начина - да продължа да бъда търговец, но да захвана нов бизнес или да зарежа търговската дейност и както се казва да се отдам на себе си - защо да не направя едно околосветско пътешествие например. А какво да правя с постигнатото дотук - техника, работна ръка, производствен опит, клиентела, партньорски връзки, инвеститори. Решението - да прехвърля (да продам) моето "търговско предприятие". Т.е. да направя продажба на фирма еоод или оод. Хем труда ми няма да отиде зян, хем ще си осигуря достатъчно средства за новия ми бизнес или собственото усъвършенстване. Важно! По-долу мога да науча каква е процедурата. Препоръчително е да използвам специалист, защото има особености, които могат да ми струват глоби, загуба на пари и време. Мога да намеря добри специалисти на добра цена на тази страница.

Какво трябва да знам за сделката ”Прехвърляне на фирма (търговско предприятие)”?

Мога да извършвам различни сделки с търговското си предприятие - продажба, залог, дарение и др. Тук ще разгледам най-честата хипотеза на прехвърляне на търговско предприятие (фирмата), а именно продажбата. Всички прехвърлителни сделки с предприятие обаче имат общи характеристики. Страни:прехвърлител - търговец (аз)приобретател - (не)търговецМоят съдоговорител - купувач може да няма и грам представа от бизнес и никога да не се е занимавал с това, тоест не е необходимо да е търговец. Ако реши да продължи водената от мен търговска дейност и да си пробва късмета на пазара, трябва да се впише в Търговския регистър. Но, както казах, това не е задължително - може да реши да продаде поотделно елементите от състава на търговското предприятие или пък ако е по-ексцентричен - да предаде всички машини за скрап. Законът не изисква той да продължи да развива търговията.Предмет: Търговското предприятие представлява съвкупност от разнородни елементи, които прехвърлям едновременно. Затова може да се каже, че сделката има комплексен характер - от земята и сградите върху нея до машините, компютрите, софтуера и счетоводните книги. Наша воля е дали в договора ще опишем подробно всички елементи, само най-важните от тях или просто ще запишем, че прехвърлям всичко, свързано с търговската ми дейност на него. Непосочването на нещо обаче не означава, че остава за мен - например искам си мониторите на компютрите, че са ми новички, а давам само компютрите. Напротив, елементите, които искам да си задържа, трябва да са изброени изрично в договора, като това не може да затрудни нормалното осъществяване на търговската дейност - например да не отстъпя правата върху софтуер, без който нищо не може да се работи. Може да прехвърля не само цялото си предприятие, но и част от него. Съществено тук е, че трябва тя да може практически да се обособи, да има отделно счетоводство - например прехвърлям производствената си дейност във Варна и Бургас, а запазвам за себе си тази в София.Важно!Прехвърлянето на правото на фирма, т.е. търговското наименование, не се предполага. Аз мога да искам да продължа да търгувам като ЕТ “Иван Петров” в коренно различна област на пазара. Досега съм внасял маратонки, от утре ще се занимавам с кетъринг услуги. Важно! Изключването на определени елементи от търговското предприятие е забранено от закона, като напр. трудовите правоотношения с работниците/служителите ми. След прехвърляне на предприятието те ще продължат да работят за приобретателя (новия собственик).Задължения: Можем да уговорим различни задължения, но най-важните са:

Как се сключва сделката? Какви действия трябва да извърша/им?

За да сключим сделката, трябва, освен да си стиснем ръцете, да изпълним успешно няколкото изисквания, които законът поставя във връзка с нейното сключване.Решение за прехвърляне - ако става дума за прехвърляне на цялото търговското предприятие (не на обособена част от него) на търговско дружество, е необходимо да се вземе решение от участниците в него с предвиденото в закона мнозинство. При дружество с ограничена отговорност (ООД) се взема решение от общото събрание на съдружниците с мнозинство ¾ от капитала. При акционерно дружество (АД) се взема решение от общото събрание на акционерите с мнозинство ¾ от представените акции с право на глас, уставът на АД може да предвижда, че решението се взима от управляващият орган с единодушие. При едноличните търговски дружества (ЕООД/ООД) решението се взема от едноличния собственик на капитала.Форма - договорът трябва да сключим в писмена форма с едновременно нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.Уведомяване на кредиторите и длъжниците - законът ме задължава да уведомя своите кредитори и длъжници относно извършеното прехвърляне, тъй като придобиващият търговското ми предприятие ме замества в нашите отношения. Няма изискване дали ще го направя устно, писмено е за предпочитане с оглед доказването. Ако не го направя, това няма да повлия е върху действителността на прехвърлянето.Уведомяване на Националната агенция за приходите (НАП) по седалището ми за извършваното прехвърляне. От там ще ми издадат удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението. Вписване в търговския регистър (ТР) - трябва да впиша прехвърлянето на предприятието като подавам заявление за вписване на обстоятелство по партидата ми. Ако и моят съдоговорител е търговец, той следва също да впише прехвърлянето и по неговата партида. Важно да знам е, че към заявлението прилагам удостоверението от НАП. Вписването се извършва след като представя декларация по образец, че нямам изискуеми и неизплатени задължения към служителите и работници ми (тук се включват дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски, включително и на тези, чиито трудови правоотношения са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието). След това “Главна инспекция по труда” извършва проверка дали декларираните обстоятелства отговарят на истината. Ако открият някакво несъответствие, изпращат резултатите от проверката на прокуратурата! Няма пречка предприятието да се прехвърли, ако изрично се разберем с моя съдоговорител, той да изпълни изискуемите задължения. Вписването в ТР може да се счита за уведомяване на длъжниците и кредиторите ми, тъй като вписаните обстоятелства се считат публично известни.Вписване в особени регистри - ако в състава на търговското ми предприятие има елементи, чието прехвърляне изисква вписване в специален регистър, е необходимо да го направя. Например, за недвижим имот или ипотека - вписване в службата по вписванията, особен залог в Централния регистър на особените залози и др.Съдействие за прехвърлянето или продажбата - тук.Какво се случва след като прехвърля търговското си предприятие? - отговорът е тук.Актуализира: Милена Горанова[toggles][toggle title=Източници] Търговски закон (ТЗ):чл. 15 ТЗ - относно извършване на прехвърлянето;чл. 16 ТЗ - относно вписване на прехвърлянето;чл. 15, ал. 2 във вр. с чл. 262п, чл. 236, ал. 3 ТЗ - относно решението за прехвърляне; Закон за търговския регистър (ЗТР):чл. 6 ЗТР - относно задължението за вписване на търговеца;чл. 7ЗТР- относно оповестителния характер на вписването. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):чл. 171ЗЗД - относно задължението за вписване прехвърлянето на залог и ипотека. Кодекс на труда (КТ):чл. 123, ал. 1 , т. 4 и 6КТ - относно преминаването на трудовите правоотношения. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):чл. 77ДОПК - относно уведомяването на НАП.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

19.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си