Какво трябва да знам за наказанието "пробация"?

Извърших престъпление. Проведе се разследване. Започна дело. По безспорен начин се доказа, че аз съм извършителят. Наказанието ми е Пробация. Какво трябва да правя или да не правя, ще вляза ли в затвора?Пробацията се заражда не като наказание, а като система от мерки, прилагани по отношение на лица, имащи нужда от наставничество и корекция на поведението, но без да бъдат извеждани от социалната си среда и от обществото. По-късно обаче, тя е категоризирана и като наказание, за първи път през 1907 година във Великобритания. Пробацията е вид наказание, което се налага като алтернатива на наказанието “Лишаване от свобода” за редица по-леки престъпления, за които ефективното изтърпяване би било твърде строго, ненужно и скъпо.Шест вида са пробационните мерки, които могат да ми бъдат наложени, ако бъда осъден на “Пробация”. Кои точно ще са се решава от съда с помощта на служители от пробационните служби.

  1. Регистрация по настоящ адрес - тази мярка е задължителна - ако съм осъден/а на Пробация, тя ще ми се наложи във всички случаи. Представлява явяване и подписване в книга пред пробационен служител. Колко често ще изпълнявам това зависи от решението на съда, но със сигурност поне два пъти седмично. Продължителността на мярката е между 6 месеца и 3 години.
  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - срещите целят пробационният служител да наблюдава и контролира доколкото е възможно потенциално опасното ми поведение, т.к. аз съм осъден, да попречи на евентуални незаконни прояви и прояви, които биха нарушили наказанието Пробация. Срещите се провеждат на територията на съответната пробационна служба, съвпадаща с настоящия ми адрес. Срещите по принцип са планирани, но може да има и извънредни такива, както по моя молба, така и на пробационния служител.
  3. Ограничение в свободното придвижване е мярка, която ми се налага при извършване на противообществени прояви, свързани с определена локация. Например, ако съм осъден за притежание и разпространение на наркотични вещества, може да ми бъде забранено да посещавам или дори да приближавам в близост до квартал, където съм “работил” преди задържането ми. Мярката е незадължителна и се прилага, ако Съдът прецени така. По същество мярката предполага забрана за:

Тази мярка се налага за минимален срок от 6 месеца, а максималният може да стигне и 3 години.

  1. Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие - може би най-превъзпитателната мярка от всички - по същество представлява възможност за някакъв вид трудово обучение и трудова интеграция, за изграждане на социални навици, създаване на умения, които да ми помогнат в живота занапред - набавяне на минимума необходими средства за съществуване по законоопределен и позволен начин. Мярката е с варираща продължителност между 6 месеца и 3 години според решението на съда.
  1. Безвъзмезден труд в полза на обществото - пробационна мярка, задължаваща ме да положа неплатен труд в полза на обществото, без по никакъв начин да се ограничава свободата ми като осъден - например осъден съм на 200 часа безвъзмезден труд и пробационният ми служител ме зачислява към строителна бригада, ремонтираща местното училище. Изработените часове няма да ми бъдат платени, а се считат за труд в полза на обществото. Продължителността на наказанието е между 100 и 320 часа годишно. Ако съм непълнолетно лице, ненавършило 16-годишна възраст, извършило престъпление и осъдено на Пробация, тази мярка не може да ми бъде наложена, поради забраната за полагане на труд от лица, ненавършили 16 - годишна възраст.
  2. Поправителен труд - по същество тази мярка представлява удръжки, налагани върху паричното възнаграждение на осъдения, в размер, определен в решението на съда - но задължително между 10 и 25%. Удръжките са в полза на държавата. Освен това, допълнителна част от наказанието е, че времето на полагане на мярката “поправителен труд” не се счита за трудов стаж. Продължителността на наказанието варира между три месеца и две години. Тази мярка също не може да ми бъде наложена, ако съм непълнолетно лице, ненавършило 16-годишна възраст.

Каква е процедурата?

Ако съм осъден на Пробация, ще бъда призован от съответната Пробационна служба (тази по настоящия ми адрес) да се явя в 7-дневен срок от получаването на поканата. Денят на явяването ми се смята за началния ден за започване на срока на пробацията.

Има ли поощрение, ако спазвам всички условия?

След изтичане най-малко на една четвърт от времето, за което е наложено наказанието ми, мярката ми може да се промени, или по-точно да се смекчи - например при мярката Регистрация по настоящ адрес да трябва да се регистрирам само веднъж месечно, или при мярката Ограничение на свободното движение да ми се позволи да напускам жилището си след 22,00 часа през почивни или празнични дни или да ми се позволи да напускам населеното място през почивните или празничните дни без предварително разрешение от пробационния служител.

Какви са последствията, ако наруша Пробацията си?

Ако без основателна причина наруша наложената ми пробационна мярка, след съответната процедура и отправено до мен писмено предложение за замяна на мярката, Съдът по предложение на съответния пробационен съвет може да:

[toggles][toggle title=Източници] Наказателен кодекс (НК):чл. 35, ал.4 НК - относно налагането на наказание само то наказателен съд;чл. 42а - относно същността на мярката пробация;чл. 42а, ал.3, т.1 - относно видовете пробационни мерки ;чл. 42а, ал.3, т.2 - относно видовете пробационни мерки;чл. 42а, ал.3, т.3 - относно видовете пробационни мерки;чл. 42а, ал.4 - относно видовете пробационни мерки;чл. 42б, ал.1 - относно видовете пробационни мерки;чл. 42б, ал.2 - относно видовете пробационни мерки;чл. 42б, ал.1 - относно видовете пробационни мерки;чл. 42б, ал.3, т.1 - относно видовете пробационни мерки;чл. 42б, ал.3, т.2 - относно видовете пробационни мерки;чл. 42б, ал.3, т.3 - относно видовете пробационни мерки;чл. 42б, ал.4 - относно видовете пробационни мерки;чл. 42б, ал.5 - относно видовете пробационни мерки;чл. 43, ал.1 - относно видовете пробационни мерки;чл. 43а, т.2 - относно взамяната на пробационните мерки;чл. 54, ал. 1 и 2- относно индивидуализацията на наказанието.Закон за изпълнението на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС):чл.201, т.1 - относно съдействието на пробационните служби при индивидуализацията на наказанието “Пробация”;чл. 207 - относно започването на процедурата;чл. 208, ал.1 - относно призоваването ми в служба “Пробация”чл. 226, ал.1, т.1 - относно възможностите и условията за смекчаване на наказанието.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолина

Григорова

15.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си