Как да се защитя при вреди от дефектна стока?

Купувам си нов телевизор, но когато го включвам се получава токов удар и компютърът ми изгаря; купувам си нов мобилен телефон, на който говорителят не работи и не мога да проведа важен бизнес разговор; купувам най-новата вода с колаген, но получавам болки в корема. На всеки от нас се е случвало да купи дефектна стока, но кой носи отговорност за вредите, които претърпяваме от нея?

Що е то дефектна стока?

Под “стока” се разбира всяка движима вещ, независимо дали е част от друга движима или недвижима вещ, включително земеделски култури, продукти и суровини от животновъдство, лов и риболов, също така и електричеството. Стоката от своя страна е дефектна, когато не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба. Например диабетик съм и си купувам сладкиш, на чиято опаковка изрично е указано, че е без захар, но от него се повишава нивото ми на кръвна захар или пък си купувам скъпа марка парфюм, но кожата ми се обрива от него. Дефект имаме във всички случаи, когато има несъответствие в качество, количество, наименование, вид, състав, произход, трайност, отличителни черти, обичайна и възможна употреба на стоката, рекламата на стоката и предоставената информация за нея.

Кой носи отговорността?

Ако си купя дефектна стока, мога да потърся отговорност на производителите, дистрибуторите и търговците за вреди, причинени от дефект на произведена или доставена от тях стока.Производител е всяко лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид, суровини и съставни части, включени в производството на други стоки, или което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак. Производител е също всяко лице, което по занятие внася на територията на Европейския съюз стоки с цел продажба, отдаване под наем или на лизинг, или използва всяка друга форма на разпространение на стоките на територията на Съюза.Дистрибутор или търговец е всяко лице, различно от производител, което пуска стока в обращение. Стоката е пусната в обращение, когато производителят се е освободил от нея доброволно. Стоката може да бъде пусната в обращение само веднъж.Производителят носи отговорност за вредите, причинени от дефект на неговата стока, независимо дали има вина за дефекта й. Той може да бъде освободен от отговорност или отговорността му може да бъде намалена, когато вредите са причинени едновременно от дефектната стока и мои действия или действия на моето дете например. Всяко съглашение, с което аз и продавачът се уговаряме, че той няма да отговаря за недостатъци на стоката, е недействително и не произвежда действие. Същото важи и за производителя - всякакви договорености за освобождаване или ограничаване отговорността му за вреди са нищожни.

Какви са правата ми?

Ако се окаже, че съм купил дефектна стока и има основание да търся отговорност от производителя/продавача, пред мен се откриват различни възможности. Ако просто искам замяна на стоката, мога да упражня правото си на рекламация. В случай че претърпя вреди от дефекта на стоката обаче, мога да заведа иск, чрез който да претендирам обезщетение.Правото на рекламацияКогато правя рекламация НЕ плащам държавни такси, НЕ ходя в съда, НЕ си наемам адвокат. Всичко, което е необходимо е да се обърна към продавача на дефектната стока. Срокът за рекламация е 2 години от продажбата. Правото на рекламация мога да упражня не само по отношение на нови стоки, но и при покупка на вещ - втора ръка. Ако правя рекламация мога да поискам от продавача или ремонт на стоката с дефект, или замяната й с нова.Правото на обезщетение за вредиВъв всички случай имам право на обезщетение за претърпените от мен вреди, свързани с дефекта на стоката. Ще получа обезщетение, ако вследствие на дефекта на стоката е настъпила смърт или телесна повреда за физическо лице (напр. електрическият уред, който съм купил, даде на късо и ме хване токът, в резултат на което получа изгаряне) или е повредена или унищожена вещ, различна от дефектната стока, на стойност не по-малка от 1000 лв.(напр. купувам си хладилник, връзвам го към ел. инсталацията в апартамента, но дава на късо и в резултат на това изгаря и телевизорът ми).Искът за обезщетение на вреди, причинени от дефект на стока, мога да предявя до три години от датата, на която съм узнал или е следвало да узнам за вредата, дефекта и самоличността на производителя. При предяваването на иска, аз трябва да докажа вредата, дефекта и причинната връзка между тях. Искът мога да подам или по седалище/адрес на управление на производителя, или по моя постоянен или настоящ адрес. Компетентен съд е районният. Ако освен мен и други лица са претърпели вреди от конкретна дефектна стока, ние можем да предявим т.нар. колективен иск. Той обаче се подава пред окръжния съд. Правото ми на обезщетение за вреди обаче се погасява изтичането на 10 години от датата, на която производителят е пуснал в обращение стоката, причинила вредата, освен ако междувременно не съм предявил иск срещу производителя.Към кого да се обърна?Освен към съда, при нарушаване на потребителските ми права, аз имам право да подам жалба, сигнал или предложение в писмена форма на хартиен носител или по електронен път до Комисията за защита на потребителите. По анонимни сигнали производство не се образува. [toggles][toggle title=Източници] Закон за задълженията и договорите:чл.193,ал.3,ЗЗД - относно недействителността на съглашението за освобождаване от отговорност. Закон за защита на потребителите:чл.112,ал.1,ЗЗП - относно правата на потребителя при рекламация;чл.113,ал.5,ЗЗП - относно правото на обезщетение за вреди;чл.115,ал.1,ЗЗП - относно срока за упражняване на правото на рекламация;чл.122,ЗЗП - относно условията за рекламация;чл.130,ал.1,ЗЗП- относно отговорността на производителите, дистрибуторите и търговците за вреди, причинени от дефект;чл. 130,ал.2, ЗЗП - относно лицата, които носят отговорност за вреди;чл.131,ал.1,ЗЗП- относно вредите, които подлежат на обезщетение;чл.132,ал.1,ЗЗП- относно определението за дефектна стока;чл. 133, ал.1, ЗЗП - относно отговорността на производителя;чл. 136, ЗЗП - относно увреденото лице;чл. 138,ал.1, ЗЗП - относно освобождаване и намаляване отговорността на производителя;чл. 139, ЗЗП - относно недействителността на съглашението за освобождаване и ограничаване отговорността на производителя;чл.140,ал.1,ЗЗП- относно срока за предявяване на иск за вреди;чл. 141, ЗЗП - относно абсолютната давност;чл. 178,ал.2, ЗЗП - относно потребителските жалби и сигнали;чл. 179, ал. 1, ЗЗП - относно разглеждане на сигналите, жалбите и предложенията. Граждански процесуален кодекс:чл. 103, ГПК - относно родовата подсъдност;чл. 104, ГПК - относно делата, подсъдни на окръжен съд;чл. 108, ал. 1, ГПК - относно исковете срещу юридически лица;чл. 113, ГПК - относно исковете на потребители;чл. 379, ал.1, ГПК - относно колективните искове;чл. 380, ал.1, ГПК - относно подсъдността на колективните искове.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

23.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си